822/2013

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2013

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutta-misesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1766/2009) 22 § ja

muutetaan 15 § seuraavasti:

15 §
Ammattikorkeakoulujen yksikköhintojen laskentaperusteet ja laskentaperusteiden keskinäinen painotus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 §:n 4 momentissa säädetty ammattikorkeakoulun yksikköhinnan koulutuksen perusteella määräytyvä rahoitusosuus perustuu seuraaviin laskentaperusteisiin ja perusteiden keskinäiseen painotukseen:

1) ammattikorkeakoulussa kalenterivuonna suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen lukumäärä painotettuna tutkintoa suorittavien määrää kohti laskettujen kustannusten suhteessa, painokerroin 46;

2) ammatillisessa opettajankoulutuksessa kalenterivuonna ammatillisen opettajankoulutuksen opintokokonaisuuden suorittaneiden lukumäärä, painokerroin 2;

3) lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien lukumäärä, painokerroin 24;

4) kalenterivuonna avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa tai muutoin erillisinä opintoina sekä maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa suoritettujen opintopisteiden yhteenlaskettu määrä, painokerroin 4;

5) kalenterivuonna ammattikorkeakoulun opiskelijapalautteeseen vastanneiden tutkinto-opiskelijoiden vastausten tuottamien pisteiden summa, painokerroin 3;

6) kalenterivuonna yli kolmeksi kuukaudeksi Suomesta lähteneiden ja Suomeen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden lukumäärä, painokerroin 2,25;

7) kalenterivuonna ammattikorkeakoulussa ulkomaalaisten suorittamien ammattikorkeakoulututkintojen lukumäärä, painokerroin 0,75;

8) ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen, painokerroin 3.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainittujen suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen lukumäärä kerrotaan kulttuurialan, luonnonvara-alan, merenkulun ja tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa luvulla 4, ja humanistisen alan, kauneudenhoitoalan, liikunnan, liiketalouden, matkailu- ja ravitsemisalan, sekä sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa luvulla 3,5.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna tutkintoa suorittavien määränä käytetään ammattikorkeakoululain (351/2003) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa tutkinnoittain sovittua opiskelijamäärää ja kustannuksina opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun vuoden kustannuksia kohdistettuina tutkinnoille.

Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetussa opiskelijapalautteessa tutkinto-opiskelijat vastaavat väittämiin, jotka koskevat työelämäyhteyksien kehittymistä, ammattikorkeakoulussa opitun hyödyntämistä, ammattikorkeakoulujen opetuksen ja neuvonta- ja ohjauspalveluiden laatua sekä työharjoittelun ohjauksen riittävyyttä. Väittämiin vastataan pisteytetyllä asteikolla siten, että jokainen vastaus tuottaa 1—4 pistettä.

Edellä 1 momentin 8 kohdan mukaisessa työllisten määrän laskennassa yrittäjiksi työllistyneiden määrä kerrotaan kahdella.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 §:n 4 momentissa säädetty ammattikorkeakoulun yksikköhinnan soveltavan tutkimus- ja kehitystyön perusteella määräytyvä rahoitusosuus perustuu seuraaviin laskentaperusteisiin ja perusteiden keskinäiseen painotukseen:

1) soveltavan tutkimus- ja kehitystyön ulkopuolinen rahoitus, Tilastokeskuksen keräämän tiedon ja sen tekemän ulkopuolisen tutkimus- ja kehitystoiminnan määritelmän mukaan, painokerroin 8;

2) kalenterivuonna suoritettujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen lukumäärä, painokerroin 4;

3) kalenterivuonna vähintään viiden päivän pituiseen kansainväliseen opettaja- tai asiantuntijavaihtoon osallistuneiden lukumäärä, painokerroin 1;

4) julkaisujen, julkisen taiteellisen ja taideteollisen tuotannon, audiovisuaalisten aineistojen sekä tieto- ja viestintäteknisten ohjelmien lukumäärä, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisujen tiedonkeruun luokituksen mukaiset luokat A-F ja I, painokerroin 2.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun koulutuksen rahoitusosuuden ja 6 momentissa tarkoitetun soveltavan tutkimus- ja kehitystyön rahoitusosuuden laskentaperusteiden pohjalta tehtävässä laskennassa käytetään kolmen viimeisimmän käytettävissä olevan vuoden laskentaperusteiden keskiarvoa, ja jakajana yksikköhintaa laskettaessa ammattikorkeakoululain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun sopimuksen mukaan määräytyvää, yksikköhinnan määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneen vuoden laskennallisten opiskelijoiden yhteismäärää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Sen estämättä, mitä 15 §:ssä säädetään ammattikorkeakoululain (351/2003) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa tutkinnoittain sovitusta opiskelijamäärästä, tutkinnoittain käytettävistä kertoimista ja tutkinnoittain lasketuista kustannuksista, vuosina 2014 ja 2015 yksikköhinnat lasketaan käyttäen koulutusalojen opiskelijamääriä, koulutusaloittaisia kertoimia ja koulutusaloittain laskettuja kustannuksia.

  Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2013

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Johtaja
Hannu Sirén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.