821/2013

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2013

Valtioneuvoston asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen (960/1996) 25 §, 28 §:n 4 momentti, 31 ja 34—36 §, 6 luku ja 39 § sekä

muutetaan 4 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohta, 8 §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 momentti, 12 §:n 3 momentti, 14 §:n 2 momentti, 16 §:n 3 momentti, 18 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti, 22 §:n 1 ja 2 momentti, 23 §:n 1 momentti, 26 §:n 1 momentti, 27 ja 29 §, 30 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti, 32 §:n 1 ja 3 momentti, 5 luvun otsikko sekä 37 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

4 §

Asian laadusta merkitään, koskeeko hakemus:


2) erityisen oikeuden kirjaamista, sen muuttamisen tai siirron kirjaamista taikka kirjauksen poistamista;

3) kiinnityksen vahvistamista, sen muuttamista tai kuolettamista taikka uutta sähköisen panttikirjan saajaa;


8 §

Kiinnityksen vahvistamista koskevasta hakemuksesta merkitään:


4) kirjallisen panttikirjan haltija tai sähköisen panttikirjan saaja.

Kiinnityksen muuttamista tai kuolettamista koskevasta hakemuksesta merkitään sen ratkaisun päivämäärä ja asianumero, johon muutos kohdistuu, sekä muutoksen sisältö. Kirjallisen panttikirjan uudesta haltijasta tai uudesta sähköisen panttikirjan saajasta samoin kuin panttikirjan vaihtamisesta ja kuoletetun panttikirjan sijaan annetusta panttikirjasta tehdään merkintä kyseisen kiinnityksen kohdalle.

12 §

Jollei kirjaamisasiaa ole kokonaan ratkaistu hakijan vaatimuksen mukaan, rekisteriin on merkittävä, että ratkaisu poikkeaa hakemuksesta. Jos hakemus on osaksi tai kokonaan hylätty tai jätetty tutkimatta taikka asia ratkaistu toisin kuin asiaan osallinen on vaatinut, rekisteriin on merkittävä ratkaisun lainvoimaisuutta koskeva tieto sekä tieto asiaa koskevan muutoksenhaun vireilläolosta.

14 §

Tiedot kiinteistöluovutuksista merkitään rekisteriin kaupanvahvistajan ilmoituksen tai sähköisestä kaupankäyntijärjestelmästä saadun tiedon perusteella. Muista saannoista vastaavat tiedot merkitään pesänjakajan tai ulosottomiehen ilmoituksen perusteella taikka Maanmittauslaitoksen omasta aloitteesta.


16 §

Päiväkirjaa pidetään automaattisen tietojen käsittelyn avulla.

18 §

Asiakirjavihkoon otetaan ratkaisun perusteena olevat asiakirjat ja tiedot muusta asiassa esitetystä selvityksestä sekä toimituskirjana annettua todistusta tai erillistä päätöstä vastaava tuloste tai jäljennös. Asiakirjavihkoon sisällytetään myös tieto asiamiehestä ja täydennyskehotuksesta sekä muu näihin verrattava tieto asian käsittelystä.


19 §

Asiakirjavihkoon liitetään kirjaamisasian yhteydessä esitetty selvitys suoritetusta verosta ja veron määräytymisen perusteista.


21 §

Lakisääteinen panttioikeus kirjataan, jos saaminen on suurempi kuin 1000 euroa kiinteistöltä. Saaminen kirjataan edellä mainitun estämättä, jos saaminen on tuomioistuimen päätöksen mukaisesti suoritettava määräajoin.


22 §

Kun kiinnitys kuoletetaan, kirjaamisviranomaisen on mitätöitävä kiinnityksestä annettu kirjallinen panttikirja. Samoin menetellään, kun kirjallinen panttikirja muutetaan sähköiseen muotoon tai kun kirjallisen panttikirjan haltijalle annetaan uusi panttikirja panttikirjan vaihtamisen tai kiinnityksen muuttamisen vuoksi. Jos mitätöiminen tapahtuu hävittämällä panttikirja, hävittämisestä on tehtävä merkintä asiakirjavihkoon. Muussa tapauksessa mitätöity panttikirja on arkistoitava.

Kun kiinteistö tai muu kirjauksen kohde on myyty ulosottokaaren (705/2007) mukaisessa järjestyksessä, kirjaamisviranomainen merkitsee kiinnityksen tai muun kirjauksen kuoletetuksi tai poistetuksi ulosottomiehen tekemän ilmoituksen mukaisesti. Jos pakkotäytäntöönpanossa on myyty alue ulosmitatusta kiinteistöstä, ulosmittaus merkitään määräalan osalta päättyneeksi ja kiinnitys poistetaan sen osalta ulosottomiehen ilmoituksen perusteella, vaikka määräalaan ei ole haettu lainhuutoa.


23 §

Kun lainhuudatuksen kohteena oleva määräala on alueella, jonka kiinteistörekisterin pitämisestä huolehtii kunta, kirjaamisviranomaisen on ilmoitettava myönnetystä lainhuudosta kunnan kiinteistörekisteriviranomaiselle.


26 §

Toimituskirjasta on käytävä ilmi ratkaisun sisältö, kirjaamisviranomaisen nimi ja ratkaisupäivä. Toimituskirjan allekirjoittaa ratkaisun tekijä. Toimituskirja voidaan allekirjoittaa koneellisesti.


27 §

Kirjallisesta panttikirjasta on käytävä ilmi kiinnitetty kiinteistö tai muu kiinnityksen kohde, kiinnityksen rahamäärä kirjaimin ja numeroin ilmoitettuna sekä hakemuksen vireilletulopäivä ja asianumero. Kirjallinen panttikirja vahvistetaan ratkaisijan allekirjoituksella.

Kiinnityksen muuttamisen tai panttikirjan vaihtamisen vuoksi annettavaan kirjalliseen panttikirjaan merkitään kiinnityksen voimassa oleva kohde ja sisältö sekä vireilletulopäivä ja asianumero alkuperäisestä ja viimeksi tehdystä hakemuksesta.

29 §

Kiinnityskelpoisesta vuokra- tai käyttöoikeudesta annettavaan todistukseen merkitään oikeuden sisällöstä ja perustamisesta kirjatut tiedot sekä tiedot viimeksi kirjatusta oikeuden siirrosta ja vireillä olevasta kirjaamishakemuksesta. Todistuksesta on lisäksi käytävä ilmi 28 §:n 3 momenttia vastaavat seikat vuokra- tai käyttöoikeudesta.

30 §

Rasitustodistuksesta on käytävä ilmi kiinteistöön kohdistuvista oikeuksista ja rasituksista:

1) kiinnityksen rahamäärä ja rekisteriin merkitty kirjallisen panttikirjan haltija tai sähköisen panttikirjan saaja;


Kiinnityksestä ja muista kirjauksista on käytävä ilmi niiden etusija ja kohde.


32 §

Edellä 26 §:n 1 momentissa ja 27—30 §:ssä tarkoitetut toimituskirjat ja todistukset annetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tulosteina tai sähköisessä muodossa niin kuin siitä erikseen säädetään.


Todistus on päivättävä ja siinä on oltava todistuksen antaneen viranomaisen nimi. Todistuksen antajan on allekirjoitettava todistus. Todistus voidaan allekirjoittaa koneellisesti.

5 luku

Ilmoitusten toimittaminen

37 §

Tuomioistuin, ulosottoviranomainen ja kiinteistönmuodostamistehtäviä hoitava viranomainen saa toimittaa ilmoituksia automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojärjestelmään Maanmittauslaitoksen tarkemmin määräämällä tavalla.

Maanmittauslaitos voi antaa myös muulle viranomaiselle luvan toimittaa luvassa yksilöityjä ilmoituksia sekä luottolaitokselle ja siihen verrattavalle yhteisölle luvan toimittaa kirjallisen panttikirjan haltijaa koskevia ilmoituksia lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojärjestelmään.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2013

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Pekka Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.