820/2013

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2013

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (290/2008) 1 §:n 1 momentin 3 kohta, 3 ja 6 §, 7 §:n 2 - 4 momentti sekä 12 §:n 6 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 §, 7 §:n 2 - 4 momentti ja 12 §:n 6 momentti asetuksessa 424/2012, sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta, asetukseen uusi 4 a § sekä 12 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 424/2012, uusi 8 a kohta, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämän asetuksen mukaan määrätään palkkio ja kulukorvaus: 


3) julkiselle asiamiehelle, joka on määrätty pakkokeinolain (806/2011) 10 luvun 44 §:n nojalla;

4) etsintävaltuutetulle, joka on määrätty pakkokeinolain 8 luvun 7 §:n nojalla.


3 §
Palkkioon oikeuttavat toimenpiteet

Palkkio maksetaan asiaan valmistautumisesta, asian käsittelystä esitutkintaviranomaisessa ja suullisesta käsittelystä tuomioistuimessa. Lisäksi palkkiota maksetaan tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantamisesta päämiehelle ja päätöksen läpikäynnistä päämiehen kanssa. Palkkiota maksetaan myös matkustamisesta oikeudenkäyntiin tai esitutkintaviranomaisen luo sekä ajanhukasta, joka johtuu muusta avustamisen kannalta välttämättömästä matkustamisesta tai odottamisesta. Palkkiota ei makseta lounas- eikä yöpymisajalta.

4 a §
Toimet tuomioistuimen päätöksen jälkeen

Tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantamisesta päämiehelle ja päätöksen läpikäynnistä päämiehen kanssa palkkio maksetaan yhteensä yhdeltä tunnilta, ellei ole erityisiä syitä maksaa palkkiota pidemmältä ajalta. 

6 §
Tuntipalkkion määrä

Tuntipalkkio on 110 euroa.

7 §
Asiakohtainen vähimmäispalkkio

Käräjäoikeudessa suullisesti käsiteltävässä rikosasiassa vähimmäispalkkio on 415 euroa ja, jos istuntokäsittely on kestänyt pidempään kuin kolme tuntia, 615 euroa.

Käräjäoikeudessa suullisesti käsiteltävässä riita- tai hakemusasiassa vähimmäispalkkio on 515 euroa ja, jos istuntokäsittely on kestänyt pidempään kuin kolme tuntia, 715 euroa.

Jos muutoksenhakutuomioistuimessa pidetään suullinen käsittely, vähimmäispalkkio on 415 euroa ja, jos pääkäsittely on kestänyt pidempään kuin kolme tuntia, 615 euroa.


12 §
Selvitys vaaditusta palkkiosta ja kulukorvauksesta

Selvityksessä on ilmoitettava:


8 a) toimet tuomioistuimen päätöksen jälkeen ja niihin käytettävä aika, jollei vaadita asiakohtaista vähimmäispalkkiota;


Mitä 1 momentissa säädetään selvityksen toimittamisesta sähköisen asiointipalvelun kautta, ei sovelleta ulkomaalaislain (301/2004) 9 §:ssä tarkoitetuissa asioissa, kun kyse on säilöön ottamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2013

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitusneuvos
Merja Muilu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.