799/2013

Annettu Turussa 9 päivänä marraskuuta 2011

Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

kumotaan kirkon vaalijärjestyksen (1056/1993) 2 luvun 25 §, sellaisena kuin se on osaksi kirkolliskokouksen päätöksessä 239/2006, ja 28 §:n 2 ja 3 momentti, sekä

 muutetaan 1 luvun 1 §, 2 luvun otsikko, 10 §:n 3 momentti, 13 §:n 1 momentti, 15 §:n 2 momentin johdantokappale ja 2 kohta, C väliotsikko, 23 §, 24 §:n 1 momentti, 26 §, 27 §, 28 §:n 1 momentti ja 29 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 1 §, 2 luvun otsikko, 10 §:n 3 momentti, 15 §:n 2 momentin 2 kohta, C väliotsikko, 23 § ja 24 §:n 1 momentti kirkolliskokouksen päätöksessä 239/2006, seuraavasti:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §

Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä sovelletaan kirkkolain 8 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa kirkkoherran välittömässä vaalissa ja seurakuntavaaleissa, 17 b luvussa tarkoitetuissa hiippakuntavaltuuston vaaleissa, 18 luvussa tarkoitetussa piispanvaalissa, 19 luvussa tarkoitetuissa pappisasessorin ja maallikkojäsenen sekä lääninrovastin vaaleissa sekä 20 luvussa tarkoitetuissa kirkolliskokousedustajien vaaleissa.

2 luku

Kirkkoherran välitön vaali ja seurakuntavaalit

10 §

Kirkkoherran välittömän vaalin äänestyslipusta säädetään muutoin 26 §:ssä.

13 §

Vaalitoimituksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä toimituksen kulku kussakin äänestyspaikassa ja vaalin tulos sekä liitettävä valitusosoitus. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri sekä kunkin äänestyspaikan osalta kaksi siellä läsnä ollutta vaalilautakunnan jäsentä. Kirkkoherran välittömän vaalin pöytäkirja kirjoitetaan kahtena kappaleena.


 B. Vaaliluettelo
15 §

Vaaliluettelo on laadittava:


2) kirkkoherran välitöntä vaalia ja valituksen johdosta uudelleen toimitettavia seurakuntavaaleja sekä kirkkolain 8 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia seurakuntavaaleja varten 55 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää.

 C. Kirkkoherran välitön vaali
23 §

Kirkkoherran välitön vaali aloitetaan viimeistä vaalinäytettä seuraavana toisena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen ja päätetään joko samana päivänä tai sitä seuraavana maanantaina. Vaalilautakunta määrää ennen ensimmäistä vaalinäytepäivää, minä aikoina äänestys suoritetaan. Vaali toimitetaan seurakunnan kirkossa taikka kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston määräämässä muussa paikassa.

Ennakkoäänestys kirkkoherran välittömässä vaalissa alkaa viimeistä vaalinäytettä seuraavan sunnuntain jälkeisenä maanantaina ja se jatkuu saman viikon perjantaihin. Ennakkoäänestys tapahtuu vain siinä seurakunnassa, jonka kirkkoherra vaalilla valitaan. Ennakkoäänestyksestä ja siihen liittyvästä kotiäänestyksestä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä siitä 43–49 f §:ssä säädetään.

24 §

Vaalilautakunta laatii kuulutuksen kirkkoherran välittömästä vaalista ja sen alkamisesta sekä äänestyspaikoista ja -ajoista.


26 §

Vaalilautakunnan painattamassa äänestyslipussa tulee olla omassa sarakkeessaan kunkin vaaliehdokkaan nimi, virka-asema ja arvo.

27 §

Äänestyspaikan odotustiloihin ja kuhunkin äänestyssuojaan on pantava nähtäväksi ilmoitus vaaliehdokkaista. Ilmoitus ei saa muistuttaa äänestyslippua.

28 §

Äänestäjän on tehtävä selvästi näkyvä merkintä äänestyslipun siihen sarakkeeseen, jossa hänen äänestämänsä ehdokkaan nimi on.

29 §

Kun äänestys on julistettu päättyneeksi, otetaan äänestysliput vaaliuurnasta ja lasketaan sekä äänestyslippujen että vaaliluetteloon äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä. Sen jälkeen erotetaan 11 §:n mukaan mitättömät äänestysliput ja lasketaan kunkin ehdokkaan saamat äänet.Tämä päätös tulee voimaan samana päivänä kuin kirkolliskokouksen 9 päivänä marraskuuta 2011 hyväksymä kirkkolain muutos, jolla muutetaan lain 8, 19, 24 ja 25 lukua.

Turussa 9 päivänä marraskuuta 2011

Kirkolliskokouksen puolesta


Kari Mäkinenarkkipiispa


Katri Kuuskoski kirkolliskokouksen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.