756/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain (159/2007) 22 §:n ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 25 §:n nojalla, sellaisena kuin ne ovat valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain 22 § laissa 981/2010 ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 25 § laissa 982/2010:

1 §
Käyttömaksun peruste

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) mukaisen potilaan tiedonhallintapalvelun ja valtakunnallisen arkistointipalvelun ylläpidosta sekä niihin liittyvistä varmennepalveluista aiheutuvat kustannukset rahoitetaan niitä käyttäviltä terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävillä maksuilla. Maksuja peritään edellä mainitun lain 25 §:n 2 momentin perusteella kunnalliselta terveydenhuollolta ja yksityiseltä terveydenhuollolta.

Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisten reseptikeskuksen, reseptiarkiston ja lääketietokannan ylläpidosta sekä niihin liittyvistä varmennepalveluista aiheutuvat kustannukset rahoitetaan niitä käyttäviltä terveydenhuollon palvelujen antajilta ja apteekeilta perittävillä maksuilla. Maksuja peritään edellä mainitun lain 28 §:n 2 momentin perusteella apteekeilta, kunnalliselta terveydenhuollolta ja yksityiseltä terveydenhuollolta.

2 §
Toimijakohtaisen käyttömaksun peruste ja määrä

Apteekeilta perittävä maksu on 0,060 € jokaisesta apteekin ja sen sivuapteekkien toimittamasta sähköisestä lääkemääräyksestä.

Kunnallisilta terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,845 € kutakin kunnan asukasta kohden. Valtion ylläpitämien terveydenhuollon toimintayksiköiden osalta vuosimaksu on yhteensä 50 000 €. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa maksun suorittamisesta.

Yksityisiltä terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,210 € jokaisesta yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan laatimasta sähköisestä lääkemääräyksestä.

3 §
Maksujen eräpäivä

Edellä 1 §:n mukaan määräytyvät maksut tulee suorittaa seuraavasti:

1) Apteekin maksut peritään vuosittain neljässä erässä helmi-, touko-, elo- ja marraskuun loppuun mennessä. Apteekin helmikuussa 2015 erääntyvän maksun perusteena ovat edellisen vuoden lokakuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä aikana, toukokuussa 2014 erääntyvän maksun perusteena maksuvuoden tammikuun 1 päivän ja maaliskuun 31 päivän välisenä aikana, elokuussa 2014 erääntyvän maksun perusteena maksuvuoden huhtikuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän välisenä aikana toimitetut ja marraskuussa 2014 erääntyvän maksun perusteena maksuvuoden heinäkuun 1 päivän ja syyskuun 30 päivän välisenä aikana sen toimittamat sähköiset lääkemääräykset.

2) Kunnallisen terveydenhuollon maksu peritään neljänä tasasuuruisena eränä maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun loppuun mennessä. Maksu perustuu kuntayhtymän jäsenkuntien asukaslukuun maksujen määräämistä edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopun tilanteen mukaan siten kuin laissa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) säädetään.

3) Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa valtion ylläpitämien terveydenhuollon laitosten maksun yhdessä erässä kesäkuun loppuun mennessä. Maksu perustuu mielisairaalapotilaiden, vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon piirissä olevien henkilöiden lukumäärään maksujen määräämistä edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopun tilanteen mukaan.

4) Yksityisen terveydenhuollon maksu peritään kaksi kertaa vuodessa. Elokuussa 2014 erääntyvän maksun perusteena on kuluvan vuoden tammikuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän välisenä aikana laaditut sähköiset lääkemääräykset. Helmikuussa 2015 erääntyvän maksun perusteena on vuoden 2014 heinäkuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä aikana laaditut sähköiset lääkemääräykset.

4 §
Hallinnointi

Kansaneläkelaitos huolehtii edellä 2 §:ssä säädettyjen maksujen määräämisestä ja perinnästä. Kansaneläkelaitos voi periä alle 50 € suuruisen maksun myöhemmän maksuerän yhteydessä.

Kunnallisen terveydenhuollon palvelujen antajien maksuosuus peritään sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi laskuttaa jäsenkunniltaan euromäärän, jonka se on suorittanut niiden puolesta Kansaneläkelaitokselle.

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajien maksuosuus peritään reseptikeskukseen liittyneiltä yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajilta.

Maksun perinnässä on otettava huomioon perimisestä aiheutuvat kustannukset ja perimisen todennäköinen onnistuminen. Kansaneläkelaitos voi tarvittaessa maksunsaajien kokonaisetu huomioon ottaen luopua maksun perimisestä, jos maksun määrä on vähäinen, maksun periminen myöhemmän maksuerän yhteydessä ei ole mahdollista tai maksun perimisen onnistuminen ei muusta syystä ole todennäköistä.

Varmennepalvelujen toteuttamisesta Väestörekisterikeskukselle sekä terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja toimintojen ylläpidosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvien kustannusten korvaamisessa sovelletaan lakia valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista (1254/2011).

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2013

Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen

Hallitussihteeri
Annika Parsons

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.