715/2013

Annettu Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2013 ja 2014 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin päätöksen mukaisesti

muutetaan Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2013 ja 2014 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1057/2012) 1 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentin 4 — 6 kohta ja 3 luvun otsikko, sekä

lisätään 4 §:n 1 momenttiin uusi 4 a, 5 a, 5 b ja 5 c kohta sekä asetukseen uusi 11 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään, mitkä Maanmittauslaitoksen suoritteet tai suoriteryhmät ovat maksullisia, mistä suoriteryhmistä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein sekä julkisoikeudellisista suoritteista ja sähköisten asiointijärjestelmien käytöstä perittävistä maksuista.


4 §
Kirjaamismaksut

Kirjaamisasian käsittelystä julkisoikeudellisena suoritteena peritään seuraavat keskimääräisiin omakustannusarvoihin perustuvat kiinteät maksut:


4) kiinnityksen vahvistaminen tai laajentaminen taikka yhteiskiinnityksen purkaminen 38 euroa kiinnitykseltä tai kiinnitysten yhdistäminen 38 euroa jokaista yhdistämisessä muodostunutta kiinnitystä kohti, kun panttikirja annetaan kirjallisena;

4 a) kiinnityksen vahvistaminen tai laajentaminen taikka yhteiskiinnityksen purkaminen 29 euroa kiinnitykseltä tai kiinnitysten yhdistäminen 29 euroa jokaista yhdistämisessä muodostunutta kiinnitystä kohti, kun panttikirja annetaan sähköisenä;

5) muu kuin 4 kohdassa tarkoitettu kiinnityksen muuttaminen tai uuden panttikirjan antaminen 25 euroa kiinnitykseltä tai kiinnityksen jakaminen 25 euroa jokaista jakamisessa muodostunutta kiinnitystä kohti, kun panttikirja annetaan kirjallisena;

5 a) muu kuin 4 kohdassa tarkoitettu kiinnityksen muuttaminen tai uuden panttikirjan antaminen 20 euroa kiinnitykseltä tai kiinnityksen jakaminen 20 euroa jokaista jakamisessa muodostunutta kiinnitystä kohti, kun panttikirja annetaan sähköisenä;

5 b) sähköisen panttikirjan muuttaminen kirjalliseksi 25 euroa kiinnitykseltä;

5 c) kirjallisen panttikirjan muuttaminen sähköiseksi 16 euroa kiinnitykseltä;

6) kirjallisen panttikirjan haltijaa tai sähköisen panttikirjan saajaa koskeva asia 13 euroa kiinnitykseltä; kiinnityksen vahvistamisen tai muuttamisen yhteydessä tehdystä haltijamerkinnästä taikka sähköisen panttikirjan saajaa koskevasta merkinnästä ei peritä eri maksua; panttikirjan haltijaa koskevan merkinnän poistamisesta tai sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä luovutuksen yhteydessä syntyneestä sähköisen panttikirjan siirtohakemuksesta ei peritä maksua;


3 luku

Muut suoritteet ja sähköisten asiointijärjestelmien käyttö

11 a §
Asiointimaksut

Sähköisten asiointijärjestelmien käytöstä peritään seuraavat keskimääräisiin omakustannusarvoihin perustuvat kiinteät asiointimaksut:

1) kiinteistön, sen määräosan tai sen määräalan luovutuskirjan tai luovutusta koskevan esisopimuksen laatiminen sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä 55 euroa luovutukselta tai esisopimukselta ja lisäksi 20 euroa kiinteistöä kohden todistus- ja otemaksua;

2) maakaaren 14 luvun 2 §:ssä tarkoitetun kirjaamisvelvollisuuden alaisen käyttöoikeuden luovutus sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä 55 euroa luovutukselta ja lisäksi 20 euroa kiinteistöä kohden todistus- ja otemaksua;

3) uuden kiinnityksen vahvistamista koskevan hakemuksen tekeminen sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä 10 euroa kiinnitykseltä;

4) sähköisen panttikirjan siirtämistä koskevan hakemuksen tai kirjallisen panttikirjan haltijaa koskevan ilmoituksen tekeminen sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä 10 euroa hakemukselta tai ilmoitukselta.

Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa mainitut asiointimaksut sisältyvät kyseisen kirjaamisasian käsittelystä 4 §:n mukaan perittäviin kirjaamismaksuihin.

Sähköisen kaupankäyntijärjestelmän asiointimaksu velotetaan kiinteistön tai muun vastaavan kohteen luovuttajalta asiointijärjestelmän käytön yhteydessä.

Sähköisen kiinnitysjärjestelmän asiointimaksu velotetaan hakijalta asiointijärjestelmän käytön yhteydessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2013 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

  Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.