663/2013

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2013

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen 22 ja 24 §:n muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen (110/2012) 22 ja 24 §, sellaisena kuin niistä on 22 § asetuksessa 232/2013, seuraavasti:

22 §
Hallintoyksikön tehtävät

Hallintoyksikön tehtävänä on huolehtia:

1) ministeriön hallinnon ja organisaation kehittämisestä sekä hallintotehtävistä, jotka eivät kuulu muulle osastolle tai yksikölle;

2) armahdusta ja avioitumisoikeutta koskevista hakemuksista sekä tutkintaryhmän asettamisesta poikkeuksellisen tapahtuman turvallisuustutkintaa varten;

3) Oikeusrekisterikeskusta, Oikeuskanslerinvirastoa, Onnettomuustutkintakeskusta, tietosuojavaltuutetun toimistoa, tietosuojalautakuntaa ja henkilövahinkoasiain neuvottelukuntaa koskevien, mainittujen virastojen hallintoa koskevien säädösten mukaan ministeriön ratkaistaviksi kuuluvien asioiden valmistelusta;

4) ministeriön asiakirjahallinnosta, julkaisutoiminnasta, sisäisestä viestinnästä, kirjasto- ja muista tietopalveluista sekä hallinnonalan sisäisen viestinnän ja muiden tietopalveluiden ohjauksesta ja kehittämisestä;

5) Suomen säädöskokoelmasta, ministeriöiden määräyskokoelmista ja sähköisestä säädöstietopankista;

6) hallinnonalan yhteisestä henkilöstöhallinnosta ja henkilöstöraportoinnin kehittämisestä;

7) ministeriön henkilöstön kehittämisestä ja muusta henkilöstöhallinnosta sekä ministeriön ja sen alaisten eräiden virastojen virkaehtosopimustoiminnasta;

8) toimitiloista, hankintamenettelyistä ja yhteisistä hankinnoista ministeriössä;

9) ministeriön turva-asioista ja muista virastopalveluista;

10) virkamatkoja koskevista hankinta-asioista;

11) hallinnollisen tietoturvallisuuden ja tietoaineistoturvallisuuden ohjauksesta, ohjeistamisesta ja kehittämisestä ministeriössä ja hallinnonalalla.

24 §
Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön tehtävät

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö huolehtii:

1) vaali- ja muiden osallistumisoikeuksien toteutumisen sekä kansalaisvaikuttamisen yleisten edellytysten edistämisestä ja seurannasta;

2) vaalilaissa (714/1998) ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) oikeusministeriölle säädetyistä vaaliviranomaisen tehtävistä, valtiollisten vaalien, kunnallisvaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä sekä vaalitietojärjestelmästä ja vaalivalmiuden ylläpidosta;

3) puoluelaissa (10/1969) oikeusministeriölle säädetyistä tehtävistä;

4) kielellisten oikeuksien toteutumisen edistämisestä ja seurannasta sekä kielilaissa (423/2003) oikeusministeriölle säädetyistä tehtävistä;

5) perusoikeuspolitiikan suunnitteluun, toimeenpanoon ja seurantaan liittyvistä tehtävistä;

6) saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta ja saamelaisasioiden yhteensovittamisesta;

7) yksikön toimialaan kuuluvan lainsäädännön valmistelusta tarvittaessa lainvalmisteluosaston kanssa.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä syyskuuta 2013.

  Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2013

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Kansliapäällikkö
Tiina Astola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.