555/2013

Annettu Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 2013

Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) nojalla:

1 §
Tyyppihyväksyntäpäätös

Sen lisäksi, mitä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 8 §:ssä säädetään, tyyppihyväksyntäpäätöksessä tai sen liitteessä on ilmoitettava, miltä osin rakennustuote täyttää rakennuksen suunniteltuun käyttöön liittyvät maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tai sen nojalla säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset. Lisäksi päätöksessä voidaan selostaa rakennustuotteen käyttöön liittyvät ominaisuudet lukuarvoina tai luokkina. Päätös ja sen liitteet on tallennettava sähköisessä muodossa tyyppihyväksyntälaitoksen internetsivustolle.

2 §
Tyyppihyväksyntämerkintä

 Tyyppihyväksytty rakennustuote on merkittävä seuraavalla merkillä käyttäen kuvassa esitettyjä merkin mittasuhteita:

3 §
Tyyppihyväksyntään liittyvä valvonta

Tyyppihyväksyntälaitoksen ja laadunvalvonnan varmentajan on kirjallisesti huomautettava valmistajalle laadunvalvonnassa ilmenneestä tuotelaadun tai turvallisuuden heikkenemisestä ja vaadittava valmistajaa saattamaan rakennustuote määräajassa tyyppihyväksynnän mukaiseksi.

4 §
Varmennustodistus

 Varmennustodistuksella voidaan ilmoittaa ne rakennustuotteiden ominaisuuksia kuvaavat luokat tai lukuarvot, jotka vaikuttavat maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädettyjen vaatimusten täyttymiseen.

5 §
Varmennustodistuksen hakeminen

  Rakennustuotteen valmistaja voi hakea varmennustodistusta hyväksytyltä toimielimeltä toimielimen käyttämällä lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

6 §
Varmennustodistuksen arviointiperusteet

Arviointiperusteet, joilla hyväksytty toimielin myöntää varmennustodistuksen, ovat julkisia ja hyväksytyn toimielimen on julkaistava ne internetsivustollaan ja toimitettava tiedot kirjallisesti niitä pyytävälle.

Ympäristöministeriö valvoo, että samaa rakennustuotetta tai tuoteryhmää koskevat arviointiperusteet ovat ajanmukaiset ja samat kaikilla hyväksytyillä toimielimillä. Ympäristöministeriö voi edellyttää kaikkien hyväksyttyjen toimielinten käyttämien arviointiperusteiden tarkistamista, jos se hyväksyy uuden toimielimen kyseistä tuoteryhmää tai tuotetta koskien tai jos arviointiperusteissa havaitaan virhe.

7 §
Varmennustodistuksen merkitseminen

Hyväksytyn toimielimen on käytettävä varmennustodistuksessa merkkiä, jolla varmennustodistus erotetaan muista hyväksytyn toimielimen myöntämistä vapaaehtoisista sertifikaateista. Valmistajan on kiinnitettävä merkki rakennustuotteeseen, pakkaukseen tai asiakirjoihin. Merkissä tulee olla teksti ”varmennustodistus”.

8 §
Varmennustodistukseen liittyvä valvonta

Hyväksytyn toimielimen ja laadunvalvonnan varmentajan on kirjallisesti huomautettava valmistajalle laadunvalvonnassa ilmenneestä tuotelaadun tai turvallisuuden heikkenemisestä ja vaadittava valmistajaa saattamaan rakennustuote määräajassa varmennustodistuksen mukaiseksi.

9 §
Valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen

Valmistuksen laadunvalvonnan varmentajan on ilmoitettava käyttämänsä arviointiperusteet sertifikaatissaan.

Valmistuksen laadunvalvonnan varmentajan on käytettävä laadunvalvonnan varmentamisessa merkkiä, joka eroaa varmentajan muista mahdollisesti käyttämistä merkeistä. Merkissä tulee olla teksti ”valmistuksen laadunvalvonta”.

10 §
Liitteet hakemukseen laadunvalvonnan varmentajaksi

Toimielimen, joka hakee laadunvalvonnan varmentajaksi, on liitettävä hakemukseen:

1) toimielimen laadunvalvonnan varmentamiseen käyttämä merkki;

2) selvitys toimielimen käyttämistä valvonnan arviointiperusteista kunkin tuoteryhmän tai rakennustuotteen osalta;

3) selvitys tarkastuskäyntien lukumäärästä valmistajan tiloissa.

11 §
Valmistuksen laadunvalvontaan liittyvä valvonta

Laadunvalvonnan varmentajan on kirjallisesti huomautettava valmistajalle laadunvalvonnassa ilmenneestä tuotelaadun tai turvallisuuden heikkenemisestä ja vaadittava valmistajaa saattamaan rakennustuote määräajassa laadunvalvontasopimuksen mukaiseksi.

12 §
Rakennustuotteen ominaisuuksien arvioinnissa ja varmentamisessa käytettävät järjestelmät

 Rakennustuotteen ominaisuuksien arvioinnissa ja varmentamisessa käytetään rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta annetun Euroopan neuvoston ja parlamentin asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteessä V tarkoitettuja suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmiä 2 momentissa tarkoitettuihin tuoteryhmiin siten, että mainitussa asetuksessa tarkoitetun ilmoitetun tuotesertifiointilaitoksen ja ilmoitetun laadunvalvonnan sertifioinnista vastaavan sertifiointilaitoksen sijaan käytetään eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetussa laissa tarkoitettua laadunvalvonnan varmentajaa.

Seuraaviin tuoteryhmiin kuuluvien rakennustuotteiden suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät ovat:

1) rakenteelliset teräs- ja alumiinikokoonpanot (järjestelmä 2+);

2) teräkset rakenteelliseen käyttöön (järjestelmä 2+);

3) kantavat metalliohutlevypintaiset eristävät sandwich-elementit (järjestelmä 1 tai järjestelmä 2+);

4) raudoitustangot, raudoitusverkot ja jänneteräkset (järjestelmä 1+);

5) raudoitteet sekä teräsvalmistajan tai jatkojalostajan oikaisema kieppiteräs (järjestelmä 2+);

6) hitsattu ja voimia siirtävä raudoite (järjestelmä 2+);

7) raudoitustankojen erikoisjatkokset (järjestelmä 2+);

8) paalujen kalliokärjet ja paalujen jatkokset (järjestelmä 2+);

9) teräs- ja alumiinirakenteiden voimia siirtävät kiinnittimet (järjestelmä 2+);

10) valmisbetoni (järjestelmä 2+);

11) juotosbetoni sekä betonin mekaanisiin ja säilyvyysominaisuuksiin olennaisesti vaikuttavat seos- ja lisäaineet (järjestelmä 2+);

12) erikoislaastit ja erikoisbetonit sekä rakenteiden saumauslaastit (järjestelmä 2+);

13) LVI-hormielementit (järjestelmä 1);

14) nestesäiliöelementit, massiivibetoniset laattaelementit ja muut massiivibetoniset elementit (järjestelmä 2+);

15) kevytbetonielementit (järjestelmä 2+);

16) muurauskappaleista tai muottiharkoista kootut seinäelementit (järjestelmä 2+);

17) kantavat muurauskappaleista ja laastista tai betonista koostuvat palkit (järjestelmä 2 +);

18) isot betoniputket ja isot tarkastuskaivot (järjestelmä 2+);

19) kantava betonimuottiharkko (järjestelmä 2+);

20) betonirakenteiden kuormia siirtävät teräsosat (järjestelmä 2+);

21) betonirakenteiden korjausvahvikkeet (järjestelmä 1);

22) puurakenteiset seinä-, alapohja-, välipohja- ja yläpohjaelementit (mekaaniset liittimet järjestelmä 2+ ja liimaliitoksilla kootut kantavat elementit järjestelmä 1);

23) sormijatkettu rakennesahatavara (järjestelmä 1);

24) kaksi-, kolme-, neljä- tai viisilamelliset liimapuupalkit ja -pilarit (järjestelmä 1);

25) puurakenteiden vetorasitetut ja liimatut terästanko- tai ruuviliittimet (järjestelmä 1);

26) puurakenteiden leikkausrasitetut kiinnittimet ja liittimet (järjestelmä 2+);

27) porrastuotejärjestelmät (järjestelmä 2+);

28) talonrakentamiseen tarkoitetut neopreenilaakerit (järjestelmä 2 +);

29) palosuojatuotteet ja -tarvikkeet (järjestelmä 1);

30) nostoelimet ja nostolenkit (järjestelmä 2+);

31) kattopollarit sekä talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot (järjestelmä 2+);

32) höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet (järjestelmä 2+);

33) rakenteiden jälkijännitystuotejärjestelmät (järjestelmä 1).

13 §
Rakennuspaikkakohtainen kelpoisuuden osoittaminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi osoittaa rakennustuotteen kelpoisuuden rakennuspaikkakohtaisesti tutkimusraporttiin, Euroopan talousalueella tai Turkissa annettuun hyväksyntään, rakennustuotteesta otettavaan näytteeseen tai laskentaan perustuvalla, rakennusvalvontaviranomaisen päteväksi katsoman tahon selvityksellä. Näytteiden ottamisessa on käytettävä laadunvalvonnan varmentajaa tai tutkimusmenetelmälle akkreditoitua tutkimuslaitosta tai muuta rakennusvalvontaviranomaisen päteväksi katsomaa tahoa.

14 §
Toimielimiä koskevat vaatimukset

Toimielimen riippumattomuuden varmistamiseksi toimielimen on osoitettava, että samat henkilöt eivät myönnä tyyppihyväksyntöjä tai varmennustodistuksia, ja samanaikaisesti huolehdi laadunvalvonnan varmentamisesta.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä heinäkuuta 2013.

  Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Lainsäädäntöneuvos
Kirsi Martinkauppi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.