528/2013

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään jätelain (646/2011) 48 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun paperituotteiden tuottajan velvollisuudesta järjestää käytöstä poistettujen mainitussa kohdassa tarkoitettujen paperituotteiden (keräyspaperi) erilliskeräys ja kierrätys.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta kirjoihin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) paperituotteilla sanomalehtiä, aikakauslehtiä, suoramainontajulkaisuja, puhelinluetteloja, postimyyntiluetteloja, kirjekuoria, toimistopaperia ja muita niihin rinnastettavia paperituotteita;

2) keräyspaperin erilliskeräyksellä keräyspaperin keräystä erillään muusta jätteestä kierrätyksen helpottamiseksi jätelain 15 §:ssä säädetyin edellytyksin.

3 §
Keräyspaperin erilliskeräys ja kierrätys

Tuottajan on järjestettävä keräyspaperin erilliskeräys ja kierrätys siten, että vuosittain vähintään 75 painoprosenttia tämän markkinoille saattamien paperituotteiden määrää vastaavasta määrästä paperituotteita kierrätetään.

4 §
Tuottajan järjestämä keräyspaperin vastaanotto ja kuljetus

Tuottajan on jätelain 49 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa noudattamiseksi järjestettävä keräyspaperin maksuton ja keräyspaperin haltijan kannalta vaivaton vastaanotto koko maassa pientalo- ja haja-asutusalueilla sijaitsevilla kiinteistöillä syntyvän keräyspaperin erilliskeräystä varten. Tämän mukaisesti tuottajan on järjestettävä vähintään yksi vastaanottopaikka jokaiseen kuntaan tai jos kunnassa on useampi kuin yksi taajama, jokaiseen vähintään 500 asukkaan taajamaan. Taajamalla tarkoitetaan tässä asetuksessa vähintään 200 asukkaan rakennusryhmää, jossa rakennusten välinen etäisyys on enintään 200 metriä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu taajamassa sijaitseva vastaanottopaikka voidaan korvata muualla sijaitsevalla vastaanottopaikalla, jos näin järjestetty vastaanotto on keräyspaperin haltijan kannalta yhtä vaivatonta.

Jätteen vastaanottopaikkojen perustamista, ylläpitoa ja hoitoa koskevista yleisistä vaatimuksista säädetään jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 10 §:ssä.

Tuottajan velvollisuudesta järjestää keräyspaperin kuljetus muualla kuin pientalo- ja haja-asutusalueella sijaitsevalta kiinteistöltä säädetään jätelain 49 §:n 2 momentissa.

5 §
Tiedottaminen keräyspaperin vastaanotosta

Tuottajan on jätelain 51 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tiedottamisessa julkisin tiedotuskampanjoin sekä muulla tiedottamisella huolehdittava siitä, että kiinteistön haltijat ja muut paperituotteen haltijat saavat tarvittavat tiedot keräyspaperin erilliskeräysvelvoitteista ja -ohjeista sekä käytettävissä olevista erilliskeräys- ja kierrätysjärjestelyistä.

6 §
Selvitys vakavaraisuudesta ja toimintasuunnitelma jätehuollon järjestämiseksi

Tuottajayhteisön on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä toimitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jätelain 64 §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys vakavaraisuudestaan ja toimintasuunnitelma jätehuollon järjestämisestä.

Selvitykseen vakavaraisuudesta on sisällytettävä viimeksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös, alkaneen tilikauden talousarvio sekä tarvittaessa välintilinpäätös tai tilinpäätösennuste. Jos mainittuja asiakirjoja ei voida toimittaa, vakavaraisuus on osoitettava luotettavasti muilla tavoin.

7 §
Tuottajan hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi

Tuottajan hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) tuottajan nimi, yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) jäljennös kauppa- tai yhdistysrekisteriotteesta;

4) tiedot tuottajan markkinoille saattamista paperituotteista sekä arvio niiden määrästä tonneina vuodessa;

5) tiedot tuottajan järjestämästä keräyspaperin erilliskeräys- ja vastaanottopaikkaverkostosta, kuljetuksesta, esikäsittelystä, kierrätyksestä ja muusta hyödyntämisestä sekä loppukäsittelystä;

6) arvio tuottajan järjestämän jätehuollon piiriin vuosittain tulevan keräyspaperin määrästä tonneina;

7) selvitys keräyspaperin vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta;

8) selvitys jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä.

8 §
Tuottajayhteisön hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi

Tuottajayhteisön hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) 7 §:n 1—3 ja 5—8 kohtaa vastaavat tiedot tuottajayhteisöstä;

2) tiedot tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien markkinoille saattamista paperituotteista sekä arvio niiden määrästä tonneina vuodessa;

3) tuottajayhteisön kunkin perustajan nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja toimiala;

4) tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä tuottajayhteisöön liittymispäivämäärä;

5) tuottajayhteisön säännöt ja tarvittaessa muu selvitys, josta käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa;

6) 6 §:n mukainen selvitys tuottajayhteisön vakavaraisuudesta.

9 §
Ilmoitus toiminnassa tapahtuneista muutoksista

Jätelain 106 §:n mukainen ilmoitus toiminnassa tapahtuneista olennaisista muutoksista sekä tuottajayhteisön jäsenten muuttumisesta on tehtävä kuukauden kuluessa muutoksesta.

Vakavaraisuuden osoittamista ja toiminnan turvaamista koskevan selvityksen ja suunnitelman antamisen ajankohdasta, jos tuottajayhteisön toiminta muuttuu olennaisesti, säädetään jätelain 64 §:ssä.

10 §
Seurantatietojen ilmoittaminen

Tuottajan tai tuottajayhteisön siihen kuuluvien tuottajien puolesta on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ilmoitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle edellisen vuoden toimintaansa koskevat seuraavat tiedot:

1) Suomen markkinoille saatettujen paperituotteiden valmistukseen käytetyn Suomessa valmistetun tai maahantuodun paperin määrä tonneina;

2) maahan tuotujen painettujen paperituotteiden määrä tonneina;

3) Suomessa erilliskerätyn keräyspaperin määrä tonneina;

4) kierrätetyn, energiana hyödynnetyn ja muulla tavoin käsitellyn keräyspaperin määrä tonneina eriteltynä käsittelylaitoksen mukaan sekä käsittelylaitoksen nimi ja sijaintipaikka;

5) saavutettu kierrätysaste ja selvitys ilmoitettujen tietojen arviointi- ja laskentaperusteista;

6) selvitys keräyspaperin vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä annettu valtioneuvoston päätös (883/1998).

Asetuksen 3 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2015 järjestettävään keräyspaperin erilliskeräykseen ja kierrätykseen. Mainittuun ajankohtaan asti sovelletaan 2 momentissa tarkoitetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:ää.

Tuottajan on täytettävä 4 §:n 1 momentissa säädetty vastaanottopaikkojen määrää koskeva velvollisuutensa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2015.

Ennen asetuksen voimaantuloa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi hakemuksen jättäneen tuottajan tai tätä edustavan tuottajayhteisön on tarkastettava, että hakemuksessa ilmoitetut tiedot vastaavat asetuksen vaatimuksia ja tarvittaessa toimitettava tarkistetut tiedot Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (32008L0098); EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.
Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY.

  Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Neuvotteleva virkamies
Tarja-Riitta Blauberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.