527/2013

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään jätelain (646/2011) 48 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun renkaan tuottajan velvollisuudesta järjestää käytöstä poistettujen mainitussa kohdassa tarkoitettujen renkaiden erilliskeräys, uudelleenkäytön valmistelu, kierrätys ja muu hyödyntäminen.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta lentokoneen tai muun ilma-aluksen taikka polkupyörän, pyörätuolin tai niihin verrattavan ajoneuvon tai laitteen renkaisiin.

2 §
Käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräys ja hyödyntäminen

Renkaan tuottajan on järjestettävä käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräys ja hyödyntäminen siten, että vuosittain vähintään 95 painoprosenttia tämän markkinoille saattamien renkaiden määrää vastaavasta määrästä renkaita valmistellaan uudelleenkäyttöön, kierrätetään tai muutoin hyödynnetään.

3 §
Käytöstä poistettujen renkaiden vastaanoton järjestäminen

Tuottajan on jätelain 49 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa noudattamiseksi järjestettävä käytöstä poistettujen renkaiden maksuton ja jätteen haltijan kannalta vaivaton vastaanotto koko maassa. Tämän mukaisesti tuottajan on järjestettävä vähintään 350 vastaanottopaikkaa siten, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi vastaanottopaikka.

Edellä 1 momentista poiketen voidaan kunnissa, joissa ei ole renkaan jakelijan myyntipistettä, korvata vastaanottopaikka noutopalvelulla, liikkuvalla keräyksellä tai muulla tavoin järjestetyllä keräyksellä, jos näin järjestetty keräys on jätteen haltijan kannalta vaivattomasti saavutettavissa.

Jätteen vastaanottopaikkojen perustamista, ylläpitoa ja hoitoa koskevista yleisistä vaatimuksista säädetään jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 10 §:ssä.

Renkaan jakelijan vastaanottovelvollisuudesta säädetään jätelain 56 §:ssä.

4 §
Tiedottaminen käytöstä poistettujen renkaiden vastaanotosta

Tuottajan on jätelain 51 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tiedottamisessa julkisin tiedotuskampanjoin sekä muulla tiedottamisella huolehdittava siitä, että renkaiden ja käytöstä poistettujen renkaiden haltijat saavat tarvittavat tiedot käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräysvelvoitteista ja –ohjeista sekä käytettävissä olevista erilliskeräys- ja hyödyntämisjärjestelyistä.

Renkaan jakelijan tiedottamisvelvollisuudesta säädetään jätelain 57 §:ssä.

5 §
Selvitys vakavaraisuudesta ja toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämiseksi

Tuottajayhteisön on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä toimitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jätelain 64 §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys vakavaraisuudestaan ja toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämisestä.

Selvitykseen vakavaraisuudesta on sisällytettävä viimeksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös, alkaneen tilikauden talousarvio sekä tarvittaessa välintilinpäätös tai tilinpäätösennuste. Jos mainittuja asiakirjoja ei voida toimittaa, vakavaraisuus on osoitettava luotettavasti muulla tavoin.

6 §
Tuottajan hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi

Tuottajan hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) tuottajan nimi, yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) jäljennös kauppa- tai yhdistysrekisteriotteesta;

4) tiedot tuottajan markkinoille saattamista renkaista sekä arvio niiden määrästä tonneina vuodessa;

5) tiedot tuottajan järjestämästä käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräys- ja vastaanottopaikkaverkostosta, kuljetuksesta, uudelleenkäytön valmistelusta, kierrätyksestä ja muusta hyödyntämisestä sekä loppukäsittelystä;

6) arvio tuottajan järjestämän jätehuollon piiriin vuosittain tulevien käytöstä poistettujen renkaiden määrästä tonneina;

7) selvitys käytöstä poistettujen renkaiden vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta;

8) selvitys uudelleenkäytön valmisteluun ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä.

7 §
Tuottajayhteisön hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi

Tuottajayhteisön hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) 6 §:n 1—3 ja 5—8 kohtaa vastaavat tiedot tuottajayhteisöstä;

2) tiedot tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien markkinoille saattamista renkaista sekä arvio niiden määrästä tonneina vuodessa;

3) tuottajayhteisön kunkin perustajan nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja toimiala;

4) tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä tuottajayhteisöön liittymispäivämäärä;

5) tuottajayhteisön säännöt ja tarvittaessa muu selvitys, josta käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa;

6) 5 §:n mukainen selvitys tuottajayhteisön vakavaraisuudesta.

8 §
Ilmoitus toiminnassa tapahtuneista muutoksista

Jätelain 106 §:n mukainen ilmoitus toiminnassa tapahtuneista olennaisista muutoksista sekä tuottajayhteisön jäsenten muuttumisesta on tehtävä kuukauden kuluessa muutoksesta.

Vakavaraisuuden osoittamista ja toiminnan turvaamista koskevan selvityksen ja suunnitelman antamisen ajankohdasta, jos tuottajayhteisön toiminta muuttuu olennaisesti, säädetään jätelain 64 §:ssä.

9 §
Seurantatietojen ilmoittaminen

Tuottajan tai tuottajayhteisön siihen kuuluvien tuottajien puolesta on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ilmoitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle edellisen vuoden toimintaansa koskevat seuraavat tiedot:

1) Suomen markkinoille saatettujen uusien ja pinnoitettujen renkaiden määrä tonneina;

2) Suomessa erilliskerättyjen käytöstä poistettujen renkaiden määrä tonneina;

3) uudelleenkäyttöön valmisteltujen, kierrätettyjen tai muulla tavoin hyödynnettyjen taikka loppukäsiteltyjen käytöstä poistettujen renkaiden määrä tonneina eriteltynä käsittelylaitoksen mukaan sekä käsittelylaitoksen nimi ja sijaintipaikka;

4) saavutettu uudelleenkäytön valmistelu-, kierrätys- ja muu hyödyntämisaste sekä selvitys ilmoitettujen tietojen arviointi- ja laskentaperusteista;

5) selvitys käytöstä poistettujen renkaiden vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä annettu valtioneuvoston päätös (1246/1995).

Asetuksen 2 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2015 järjestettävään käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräykseen, uudelleenkäytön valmisteluun ja hyödyntämiseen. Mainittuun ajankohtaan asti sovelletaan 2 momentissa tarkoitetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:ää.

Tuottajan on täytettävä 3 §:n 1 momentissa säädetty vastaanottopaikkojen määrää koskeva velvollisuutensa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2015.

Ennen asetuksen voimaantuloa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi hakemuksen jättäneen tuottajan tai tätä edustavan tuottajayhteisön on tarkastettava, että hakemuksessa annetut tiedot vastaavat asetuksen vaatimuksia ja tarvittaessa toimitettava tarkistetut tiedot Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (32008L0098); EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.
Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY.

  Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Neuvotteleva virkamies
Tarja-Riitta Blauberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.