466/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan rintamasotilaseläkeasetuksen (271/1977) 2 §, 5 §:n 1 momentti ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 § asetuksessa 1140/2001, 5 §:n 1 momentti asetuksessa 264/2008 ja 8 § asetuksessa 93/2011, seuraavasti:

2 §

Rintamalisän hakija on velvollinen esittämään Kansaneläkelaitokselle sotilaspassiin merkityn todistuksen tai sotilaspiirin esikunnan antaman muun kirjallisen todistuksen siitä, että hänelle on annettu rintamasotilastunnus, taikka selvityksen siitä, että hän on saanut rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen tai rintamasotilaseläkelain (119/1977) 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun todistuksen. Selvitys voidaan esittää myös oikeaksi todistetulla jäljennöksellä.

5 §

Rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän maksupäivä on kunkin kalenterikuukauden 7 päivä.


8 §

Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään  kuusi pankkipäivää ennen kunkin kuukauden 4 päivää, tai jos se ei ole pankkipäivä, niin sitä edeltävää pankkipäivää, ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle määrät, jotka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan 5 §:n mukaisena maksupäivänä maksettavien rintamalisien ja ylimääräisten rintamalisien maksamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava ilmoitukseen perustuva valtion osuuden ennakko Kansaneläkelaitokselle viimeistään kolme pankkipäivää ennen kunkin kuukauden 4 päivää, tai jos se ei ole pankkipäivä, niin sitä edeltävää pankkipäivää.

Kalenterikuukautena maksettujen rintamalisien yhteismäärän ja niiden kattamiseksi maksetun valtion osuuden ennakon erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden valtion osuuden ennakkoa määrättäessä.

Kansaneläkelaitoksen  on  toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle valtion osuuden ennakon tarkistamisessa tarvittavat tiedot viimeistään kuusi pankkipäivää ennen valtion osuuden ennakon maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 4 päivää, tai jos se ei ole pankkipäivä, niin sitä edeltävää pankkipäivää.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä syyskuuta 2013.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran lokakuussa 2013 maksettaviin rintamalisiin ja valtion osuuteen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.