465/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kansaneläkelain (568/2007) 64 §:n 2 momentin ja 103 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 103 §:n 3 momentti laissa 1130/2010:

1 §
Etuuden maksupäivä

Kansaneläkelain (568/2007) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettujen kansaneläkkeiden maksupäivä on kunkin kalenterikuukauden 7 päivä.

Kansaneläkelain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu leskeneläke ja lapseneläke sekä mainitun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu lapsikorotus maksetaan etuudensaajalle, jonka sukunimen alkukirjain on:

1) A—K, kunkin kalenterikuukauden 4 päivänä;

2) L—R, kunkin kalenterikuukauden 14 päivänä;

3) S—Ö, kunkin kalenterikuukauden 22 päivänä.

Jos 1 tai 2 momentin mukainen maksupäivä ei ole pankkipäivä, etuus maksetaan sitä edeltävänä pankkipäivänä.

Takautuvasti maksettava etuus voidaan maksaa 1 tai 2 momentista poiketen.

2 §
Valtion osuuden ennakon maksaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa Kansaneläkelaitokselle valtion osuuden ennakon (etuusennakko) kuukausittain kahdessa erässä kolme pankkipäivää ennen kunkin kuukauden 1§:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa sekä 1 §:n 3 momentissa säädettyä maksupäivää. Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään kuusi pankkipäivää ennen edellä mainittuja maksupäiviä ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle määrät, jotka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan ensimmäisessä erässä 1 §:n 1 momentissa ja 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna päivänä maksettavien etuuksien maksamiseen sekä toisessa erässä 1 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuna päivänä maksettavien etuuksien maksamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön on kunkin kuukauden jälkimmäisen etuusennakon yhteydessä maksettava Kansaneläkelaitokselle:

1) Kansaneläkelaitoksen tekemään arvioon perustuva valtion osuuden ennakko kansaneläkerahastosta maksettavista toimintakuluista ja työkyvyttömyyden arviointikuluista; ja

2) valtion osuuden ennakko kansaneläkerahastosta maksettavista maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) mukaisista perusturvaosuuteen katsottavista eläkekuluista.

Kuluennakot maksetaan yhtä suurina kuukausierinä, jollei ole erityistä syytä poiketa tästä.

3 §
Valtion osuuden ennakkojen tarkistaminen

Kalenterikuukautena maksettujen kansaneläke-etuuksien yhteismäärän ja niiden kattamiseksi maksettujen etuusennakkojen erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden ensimmäistä etuusennakkoa määrättäessä.

Kalenterikuukautena maksettujen 2 §:n 2 momentissa tarkoitettujen kulujen ja niiden kattamiseksi maksetun valtion osuuden ennakon erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden valtion osuuden ennakkoa määrättäessä. Toimintakulujen ennakkoa tarkistettaessa erotuksesta vähennetään maksukuukauden aikana kansaneläkerahastoon kertyneet sijoitus- ja muut tuotot.

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle valtion osuuden ennakon tarkistamisessa tarvittavat tiedot viimeistään kuusi pankkipäivää ennen valtion osuuden ennakon maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden maksupäiviä.

4 §
Valtion osuus kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän saavuttamiseksi

Kansaneläkerahastosta maksettavien toimintakulujen rahoittamiseksi joulukuussa maksettavan kuluennakon määrää korotetaan tai alennetaan tarvittaessa kansaneläkelain 101 §:ssä säädetyn kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän saavuttamiseksi.

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava vuosittain laitoksen tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriölle laskelma tilinpäätöksen yhteydessä vahvistetusta kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärästä kalenterivuoden päättyessä. Jos rahoitusomaisuuden vähimmäismäärä poikkeaa kansaneläkelaissa säädetystä vähimmäismäärästä, erotus on maksettava tai palautettava tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan kuukauden aikana.

5 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä syyskuuta 2013.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran lokakuussa 2013 maksettaviin etuuksiin ja valtion osuuksiin.

Tällä asetuksella kumotaan kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta annettu valtioneuvoston asetus (1234/2009).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.