375/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013

Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) 3 ja 4 §, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 § asetuksessa 809/2009, 4 §, 5 §:n 1 momentti ja 8 § asetuksessa 1072/2001ja 6 §:n 1 momentti asetuksissa 1072/2001 ja 779/2003, sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1072/2001, 779/2003 ja 1139/2006, siitä asetuksella 1139/2006 kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §
Käsittelymaksu

Kun täytäntöönpanoasia palautetaan ulosoton hakijalle rahasaatavan perimistä kohdanneen esteen vuoksi tai hakijan peruutettua hakemuksensa, hakijan on suoritettava käsittelymaksuna 10,00 euroa asialta tavallisessa ulosotossa ja 5,00 euroa asialta suppeassa ulosotossa. Jos hakija on pyytänyt saatavansa merkitsemistä ulosottorekisteriin passiivisaatavaksi, hänen on suoritettava käsittelymaksun lisäosana 10,00 euroa asialta. Jos hakemus peruutetaan sen vuoksi, että saaminen ulosoton aikana on suoritettu muulle kuin ulosottoviranomaiselle, käsittelymaksu peritään hakijalta, jollei suoritusta vastaavaa 2 §:ssä mainittua taulukkomaksua ole saatu perityksi velalliselta.

4 §
Myyntimaksu

Ulosmitatun kiinteistön ja määräalan pakkohuutokaupan kauppasummasta peritään myyntimaksuna 1 100 euroa.

Alusrekisteriin merkityn aluksen, ilma-aluksen, asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeen sekä autokiinnityslain (810/1972) 1 §:ssä mainittujen kiinnityskelpoisten ajoneuvojen ja työkoneiden pakkohuutokaupan kauppasummasta peritään myyntimaksuna 450 euroa.

5 §
Täytäntöönpanomaksu

Jäljempänä mainituista asioista peritään täytäntöönpanomaksuja seuraavasti:

1) häätö:

a) asuinhuoneisto 110 euroa;

b) muu huoneisto tai tila 225 euroa;

2) osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) mukainen virka-apu ja tilitys:

a) 110 euroa, jos esineen tilitysarvo on enintään 840 euroa;

b) 225 euroa, jos esineen tilitysarvo ylittää 840 euroa;

3) muu täytäntöönpano 225 euroa.


6 §
Todistus- ja jäljennösmaksu

Eri tilauksesta annettavasta todistuksesta tai jäljennöksestä peritään todistusmaksu tai jäljennösmaksu seuraavasti:

1) todistus ulosottorekisteristä ja muu ulosottolaissa säädetty todistus 12,00 euroa ulosottoasialta;

2) ulosottomiehen tietojen luovutus massaluovutuksena luottotietotoiminnan harjoittajalle 12,00 euroa ja lisäksi 1,60 euroa henkilöltä;

3) yksilöidyn asiakirjan jäljennöksestä ensimmäiseltä sivulta 1,10 euroa ja kultakin seuraavalta sivulta 0,70 euroa ja, jos asiakirjan tilaaja ei yksilöi asiakirjaa ja sitä pyydetään etsimään arkistosta, jäljennöksestä ensimmäiseltä sivulta 12,00 euroa ja kultakin seuraavalta sivulta 0,70 euroa.

Sähköisesti tilatusta ja sähköisesti toimitettavasta 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta todistuksesta peritään kuitenkin vain 6,00 euroa ulosottoasialta.


8 §
Viivästysseuraamukset

Jos maksuvelvollinen ei suorita hänen maksettavakseen määrättyä maksua määräajassa tai jättää postiennakon lunastamatta, häneltä voidaan periä lisäksi viivästysmaksuna 12,00 euroa suoritteelta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

  Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitusneuvos
Kari Liede

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.