374/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

muutetaan valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 9 §:n 4 ja 5 momentti sekä 10 §:n 3–5 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 4 momentti asetuksessa 258/2010, 9 §:n 5 momentti asetuksessa 1131/2009, 10 §:n 3 momentti asetuksissa 878/1992, 243/1992 ja 258/2010, 10 §:n 4 momentti asetuksessa 630/2011 ja 10 §:n 5 momentti asetuksessa 497/1996, seuraavasti:

9 §
Eräät toimivaltajärjestelyt

Virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksesta ja luontoiseduista päättää kuitenkin 3 momentin estämättä:

1) Poliisihallitus aluehallintovirastojen poliisitoimen vastuualueen ja paikallisten poliisilaitosten osalta, sekä muidenkin poliisiyksiköiden virkamiesten osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa poliisiyksikköä ottamatta kuitenkaan lukuun valtakunnallisten yksiköiden päälliköitä;

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valtion koulukotien ja valtion mielisairaaloiden osalta;

3) Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö omalta osaltaan sekä Rikosseuraamuslaitokseen kuuluvien muiden yksiköiden osalta;

4) Valtakunnansyyttäjänvirasto omalta osaltaan sekä syyttäjänvirastojen osalta;

5) Itä-Suomen aluehallintovirasto maistraattien osalta.

Valtion virkamieslain (750/1994) 9 §:n 1 momentin mukaisesti virkasuhteeseen nimitettyjen virkamiesten palkkauksista päättää:

1) nimittävä viranomainen virastojen tai laitosten päälliköiden sekä paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden osalta; sekä

2) oikeusministeriö hallinnonalansa osalta lukuun ottamatta Rikosseuraamuslaitosta, jonka osalta päätöksen tekee Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, sekä Valtakunnansyyttäjänvirastoa ja syyttäjänvirastoja, joiden osalta päätökset tekee Valtakunnansyyttäjänvirasto.


10 §
Työnantajavirkamiehet

Työnantajavirkoja ovat seuraavat:

1) ministeriön osaston päällikön virka sekä sitä vastaavat ja ylemmät ministeriön virat;

2) ministeriön yleisen osaston taikka hallinto- tai järjestelyosaston tai näitä vastaavan ministeriön osaston apulaisosastopäällikön virka;

3) keskusviraston, lukuun ottamatta pääesikuntaa, ylijohtajan ja osaston päällikön virat sekä niitä vastaavat ja ylemmät virat;

4) kohdassa 3 sanotun keskusviraston yleisen osaston taikka hallinto-osaston tai näitä vastaavan osaston tai vastaavan muun toimintayksikön apulaispäällikön virka;

5) kohdissa 1–4 sanottujen ministeriöiden ja virastojen yleisen osaston, hallinto- tai järjestelyosaston tai hallintotoimiston tahi vastaavia tehtäviä hoitavien yksiköiden muutkin kuin kohdissa 1–4 tarkoitetut esittelijän sekä sitä vastaavat ja ylemmät virat, joiden haltijoiden pääasiallisena tehtävänä on valtion henkilöstöhallintoasioiden käsitteleminen;

6) muiden virastojen ja laitosten päällikön virat, lukuun ottamatta tuomioistuimia, paikallisia syyttäjänvirastoja, ulosottovirastoja, valtion oikeusaputoimistoja, Oikeuspoliittista tutkimuslaitosta, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipoliittista instituuttia, rajavartiolaitosta, puolustusvoimia, valtion oppilaitoksia, ja Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitosta;

7) piirihallinnon piirien päällikön virat.

Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:

1) valtioneuvoston kanslia: yksikön päällikkö sekä henkilöstöasioita valmisteleva ja esittelevä henkilöstösihteeri;

2) oikeuskanslerinvirasto: apulaisoikeuskansleri, kansliapäällikkö, esittelijäneuvos osastopäällikkönä ja henkilöstösihteeri;

3) ulkoasiainministeriö: osastopäällikön ja sitä vastaavaan tehtävään määrätty virkamies, henkilöstöjohtajan, henkilöstösuunnittelupäällikön ja henkilöstöpalvelupäällikön tehtävään määrätty virkamies sekä henkilöstöhallintoasioita käsittelevä virkamies;

4) ulkomaanedustus: edustuston päällikön tehtävään määrätty virkamies;

5) oikeusministeriö: oikeushallinto-osaston apulaisosastopäällikkö, oikeusapu- ja ulosottoyksikön päällikkönä toimiva hallitusneuvos sekä suunnittelupäällikkö, lainvalmisteluosaston yksityisoikeuden valmistelusta vastaava apulaisosastopäällikkö, kriminaalipoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, yleis- ja henkilöstöhallinnosta vastaava hallitusneuvos ja näissä tehtävissä työskentelevä hallitussihteeri sekä syyttäjälaitoksen henkilöstöasioita käsittelevä neuvotteleva virkamies;

6) Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus: hallintopäällikkö;

7) ylimmät tuomioistuimet: kansliapäällikkö;

8) hovioikeudet: presidentti ja kansliapäällikkö;

9) hallinto-oikeudet: hallinto-oikeuden ylituomari;

10) erityistuomioistuimet: työtuomioistuimen presidentti, markkinaoikeuden ylituomari ja kansliapäällikkö sekä vakuutusoikeuden ylituomari ja kansliapäällikkö;

11) käräjäoikeudet: viraston päällikkönä toimiva laamanni sekä hallintojohtaja, hallintopäällikkö ja sihteeri;

12) Valtakunnansyyttäjänvirasto: apulaisvaltakunnansyyttäjä, hallintoyksikön päällikkönä toimiva valtionsyyttäjä, henkilöstöasioita käsittelevä valtionsyyttäjä ja hallintoyksikön lakimies;

13) valtion oikeusaputoimistot: oikeusaputoimen johtaja;

14) ulosottovirastot: Helsingin ulosottoviraston johtava kihlakunnanvouti;

15) Rikosseuraamuslaitos: keskushallintoyksikön ylijohtaja, hallintojohtaja, oikeudellisen yksikön johtaja ja kehitysjohtaja, rikosseuraamusalueen aluejohtaja, henkilöstöpäällikkö ja Helsingin, Riihimäen, Sukevan ja Turun vankilan johtaja, Valtakunnallisen terveydenhuoltoyksikön johtava ylilääkäri ja psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri, Valtakunnallisen täytäntöönpanoyksikön täytäntöönpanojohtaja ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen johtaja;

16) sisäasiainministeriö: hallintojohtaja, talousjohtaja, poliisijohtaja, pelastusosaston apulaisosastopäällikkö, poliisiosaston, pelastusosaston ja maahanmuutto-osaston hallintoasioita käsittelevän yksikön päällikkö sekä poliisiosaston henkilöstöhallintoasioita käsittelevät hallitusneuvokset;

17) Hallinnon tietotekniikkakeskus: resurssijohtaja ja henkilöstöpäällikkö;

18) Maahanmuuttovirasto: hallintoyksikön johtaja;

19) keskusrikospoliisi: apulaispäällikkö;

20) suojelupoliisi: apulaispäällikkö;

21) liikkuva poliisi: apulaispäällikkö;

22) Poliisiammattikorkeakoulu: rehtori;

23) pelastustoimi: Pelastusopiston rehtori ja hallintopäällikkö;

24) Hätäkeskuslaitos: hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö;

25) Rajavartiolaitos: Rajavartiolaitoksen päällikkö, Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö ja hallitusneuvos sekä Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikön, henkilöstöosaston sekä raja- ja meriosaston apulaisosastopäällikön, vartioston komentajan, koulun johtajan ja vartiolentolaivueen komentajan tehtävässä oleva upseeri sekä henkilöstöosaston neuvottelupäällikkö, ylitarkastaja ja palvelussuhdeasioita käsittelevä upseeri;

26) Puolustusvoimat: puolustusvoimain komentaja, pääesikunnan päällikkö, kenraali, amiraali, puolustusvoimien asessori, maa-, meri- ja ilmavoimien henkilöstöpäällikön tehtävässä oleva upseeri, joukko-osaston komentajan tehtävässä oleva upseeri, sotilaslaitoksen sekä sitä vastaavan hallintoyksikön johtajan tai päällikön tehtävässä oleva virkamies, pääesikunnan henkilöstöosaston osastopäällikön ja apulaisosastopäällikön tehtävässä oleva upseeri, toimistopäällikkö, sotilaslakimies ja ylitarkastaja;

27) valtiovarainministeriö: apulaisosastopäällikkö ja sitä vastaavat virat, aluehallintovirastojen ja maistraattien palvelussuhdeasioita käsittelevä virkamies, kehittämis- ja hallintotoiminnossa henkilöstöasioita käsittelevät virkamiehet, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosaston virkamiehet sekä valtion työnantajatoiminnan viestinnästä vastaava virkamies;

28) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus: tutkimusjohtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöasioita käsittelevä lakimies;

29) Valtiokonttori: välittömästi pääjohtajan alainen toimialajohtaja ja yksikönjohtaja;

30) Verohallinto: yksikön ja toimintayksikön päällikön virka sekä ne hallintoyksikön virat, joiden haltijoiden pääasiallisena tehtävänä on viraston virkaehtosopimuksia koskeviin sopimusneuvotteluihin osallistuminen, näiden sopimusten valmistelu tai virkaehtosopimusten soveltamisen ohjaus virastossa;

31) tullilaitos: tullihallituksen tietohallintojohtaja, tullilaboratorion johtaja ja eteläisen tullipiirin hallintopäällikkö;

32) Tilastokeskus: toimintayksiköiden johtajina toimivien virat, hallintopäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava lakimies;

33) Väestörekisterikeskus: hallinnollisen yksikön johtajana toimiva virkamies ja henkilöstöasioista vastaava virkamies;

34) aluehallintovirasto ja Ahvenanmaan valtionvirasto: vastuualueen johtaja, hallintopalvelujen vastuuyksikön johtaja, henkilöstöpäällikkö, Itä-Suomen aluehallintoviraston työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikön päällikkö ja maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön päällikkö, Etelä-Suomen aluehallintoviraston talouspäällikkö sekä Ahvenanmaan valtionviraston hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikön tehtäviä hoitava virkamies;

35) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus: välittömästi toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan tulosalueen johtaja sekä henkilöstöpäällikkö;

36) opetus- ja kulttuuriministeriö: korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston aikuiskoulutuspolitiikan yksikön henkilöstöhallintoasioita käsittelevä ylitarkastaja sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston kehittämisyksikön päällikkö ja henkilöstöhallintoasioita käsittelevä hallitusneuvos;

37) ylioppilastutkintolautakunta: pääsihteeri;

38) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus: apulaisjohtaja;

39) arkistolaitos: maakunta-arkistonjohtaja;

40) Suomen Akatemia: ylijohtaja, tutkimus ja ylijohtaja, hallinto sekä hallintoyksikön johtaja;

41) Taiteen edistämiskeskus: hallintopäällikkö;

42) Valtion taidemuseo: hallintojohtaja, museonjohtaja ja keskusarkistonjohtaja;

43) Museovirasto: osastonjohtaja, ylijohtaja, kehittämisjohtaja, laki- ja henkilöstöasiainjohtaja sekä lakimies;

44) Suomenlinnan hoitokunta: hallintojohtaja ja restaurointijohtaja;

45) Kansallinen audiovisuaalinen arkisto: apulaisjohtaja ja hallintopäällikkö;

46) Näkövammaisten kirjasto Celia: talous- ja hallintojohtaja;

47) Kotimaisten kielten keskus: hallintopäällikkö ja suunnittelupäällikkö;

48) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: palveluryhmän johtaja

49) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: tutkimusjohtaja, asiakkuusjohtaja, kehitysjohtaja, yksikönjohtaja ja johtava lakimies;

50) Maanmittauslaitos: valtakunnallisen tuotanto- ja palveluyksikön päälliköksi määrätty virkamies;

51) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus: tutkimusjohtaja, kehitysjohtaja, tutkimusyksikön johtaja, palveluyksikön johtaja, hallintopäällikkö ja henkilöstöpäällikkö;

52) Metsäntutkimuslaitos: tutkimusjohtaja, palvelujohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö, lakimies ja aluejohtaja;

53) maaseutuelinkeinojen valituslautakunta: puheenjohtaja;

54) Geodeettinen laitos: hallintojohtaja;

55) liikenne- ja viestintäministeriö: yksikön päälliköksi määrätty virkamies, talousjohtaja, controller ja yleisen osaston yhteisiin sijoitettu liikenneneuvos, johtava asiantuntija;

56) Viestintävirasto: tulosalueen päälliköksi määrätty virkamies, kehitysjohtaja ja hallintopäällikkö;

57) Ilmatieteen laitos: tulosalueen päällikkö, hallinnollisen yksikön päällikkö ja alueellisen toimintayksikön päällikkö;

58) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: vastuualueen johtaja ja hallintojohtaja;

59) Kuluttajatutkimuskeskus: kehitysjohtaja;

60) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: johtaja;

61) Mittatekniikan keskus: hallintopalveluista vastaavan yksikön päällikkö;

62) Geologian tutkimuskeskus: hallintojohtaja, ohjelmajohtaja, aluejohtaja, yksikön johtaja, henkilöstöpäällikkö ja HR-kehittämispäällikkö;

63) Teknologian tutkimuskeskus VTT: ylijohtaja, hallintojohtaja, tutkimusjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja tietopalvelupäällikkö;

64) Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus: johtaja, henkilöstöpalvelut -yksikön päällikkö ja palvelussuhdeasioita käsittelevä virkamies;

65) Matkailun edistämiskeskus: hallintojohtaja;

66) Energiamarkkinavirasto: hallintopäällikkö;

67) sosiaali- ja terveysministeriö: hallinto-osaston henkilöstösuunnittelija sekä työsuojeluosaston aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueista vastaavan tulosryhmän päällikkö ja niiden henkilöstöasioita käsittelevä ylitarkastaja;

68) työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta: toimistopäällikkö;

69) sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta: puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;

70) Säteilyturvakeskus: johtaja, tutkimusjohtaja, apulaisjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja johtava lakimies;

71) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: osastopäällikkö, hallintojohtaja ja hallintopalvelupäällikkö;

72) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: ylijohtaja, hallintojohtaja, strategiajohtaja, henkilöstöpäällikkö ja henkilöstöasioita hoitava lakimies;

73) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto: johtaja, hallintojohtaja, tietojohtaja ja henkilöstöpäällikkö;

74) työneuvosto: korkeampipalkkainen sihteeri;

75) ympäristöministeriö: yksikön päällikkö ja talousjohtaja;

76) Suomen ympäristökeskus: välittömästi pääjohtajan alaisen toimintayksikön päällikkö, henkilöstöpäällikkö ja henkilöstöasioita hoitava hallintopalveluiden lakimies;

77) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus: johtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöasioista vastaava ylitarkastaja.

Edellä 1 a §:ssä tarkoitettujen liikelaitosten työnantajavirkoja, joiden haltijoiden tehtäviin kuuluu toimia työnantajan edustajana, ovat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, johtaja, hallintojohtaja sekä laitoksen henkilöstöasioita hoitavan yksikön virat, joiden haltijat käsittelevät palvelussuhdeasioita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013.

  Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Neuvotteleva virkamies
Riitta Bäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.