322/2013

Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2013

Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annetun lain (993/2012) 8 §:n 3 momentti ja

lisätään 8 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

8 §
Vähennyksen lukeminen tuloksi

Jos sijoittaja Suomen lainsäädännön tai kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen mukaan siirtyy muussa valtiossa kuin Suomessa asuvaksi ennen kuin hän on luovuttanut osakkeet tai pääomatulosta vähennetty määrä on luettu hänen tulokseen, pääomatulosta vähennetty määrä luetaan sen verovuoden tuloksi, jona hän viimeksi on ollut Suomessa asuva.

Jos sijoittaja siirtyy asuvaksi toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, Verohallinto myöntää hakemuksesta maksuunpannulle verolle maksuaikaa vuodeksi kerrallaan. Maksuaikaa myönnetään enintään siihen asti, kunnes vähennys 1 tai 2 momentin nojalla luetaan sijoittajan tuloksi taikka hän siirtyy asuvaksi muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Veron perimiseen ja veron maksamisen maksujärjestelyyn sovelletaan, mitä veronkantolaissa (609/2005) ja sen nojalla säädetään ja määrätään, kuitenkin siten, että maksuaikaa on myönnettävä vakuutta vaatimatta ja korkoa perimättä. Poiketen siitä, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 20 §:ssä säädetään, tämän pykälän 3 momentin nojalla maksuunpantu vero vanhentuu viiden vuoden kuluttua laskettuna sitä seuranneen vuoden alusta, jona veron maksamiselle myönnetty viimeisin maksuaika päättyy.


Tämä laki tulee voimaan samana päivänä kuin sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annettu laki (993/2012).

HE 22/2013
VaVM 7/2013
EV 47/2013

  Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.