321/2013

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2013

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus  työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen (979/2011) 11 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1574/2011, sekä 42 §,

muutetaan 11 §:n 4 momentin suomenkielinen sanamuoto, 16 §:n 6 ja 7 kohta, 17 §:n 14 kohta, 19 §:n 4 ja 9 kohta, 20 §:n 10 kohta, 21 §:n 1 momentin 19 kohta sekä 57 §, sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 4 momentin suomenkielinen sanamuoto asetuksessa 1574/2011 sekä 16 §:n 6 ja 7 kohta asetuksessa 1111/2011, sekä

lisätään 17 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1111/2011 ja 1574/2011, uusi 15 kohta, sekä 45 §:ään uusi 12 ja 13 kohta, seuraavasti:

11 §
Hallinnonalan virastojen ja laitosten ohjaus

Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, Geologian tutkimuskeskuksen ja Finpro ry:n tulosneuvotteluissa puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö tai hänen määräämänsä osastopäällikkö.


16 §
Konserniohjausyksikkö

Konserniohjausyksikkö käsittelee edellä 11 – 13§:ssä säädetyn lisäksi seuraavat asiat:


6) johtokuntatyö, johtamissopimusten prosessinjohto, johtokuntien ja hallitusten jäsenten nimitysasioiden valmisteluun osallistuminen;

7) hallituksen strategia-asiakirjan ja politiikkavaikuttavuuden seuranta ministeriön osalta;


17 §
Alueosasto

Alueosasto käsittelee seuraavat asiat:


14) Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian tulosohjaus yhdessä työllisyys- ja yrittäjyysosaston kanssa; sekä

15) Suomen ja Venäjän välinen rajat ylittävää yhteistyötä koskeva valtiosopimus.

19 §
Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Elinkeino- ja innovaatio-osasto käsittelee seuraavat asiat:


4) yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistäminen, innovaatioympäristön kansainvälistäminen sekä Finpro ry:n ohjaus ja valvonta;


9) mittatekniikan keskuksen, Matkailun edistämiskeskuksen, Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, Geologian tutkimuskeskuksen, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston malminetsinnän ja kaivosalan viranomaistoiminnan sekä vastuualueen valtionapuyhteisöjen ohjaus ja valvonta.

20 §
Tieto-osasto

Tieto-osasto käsittelee seuraavat asiat:


10) aluehallinnon tietohallintopalveluyksikön tulosohjaus yhdessä alueosaston kanssa;


21 §
Työelämä- ja markkinaosasto

Työelämä- ja markkinaosasto käsittelee seuraavat asiat:


19) Kilpailu- ja kuluttajaviraston, kuluttajatutkimuskeskuksen, patentti- ja rekisterihallituksen, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja Huoltovarmuuskeskuksen ohjaus ja valvonta sekä merimiespalvelutoimiston ja vastuualueen valtionapuyhteisöjen ohjaus ja valvonta.


45 §
Henkilöstö- ja hallintoyksikön johtajan ratkaisuvalta

Henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkönä toimiva johtaja tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:


11) Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmien maksu- ja todentamisviranomaisen tehtäviä ja Euroopan globalisaatiorahaston todentamisviranomaisen tehtäviä;

12) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 ja 28 §:n mukaista asiakirjan antamisesta päättämistä; sekä

13) henkilötietojen antamista viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain

28 §:n mukaisesti työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä tai siviilipalvelusrekisteristä.

57 §
Valmiusasiat

Kansliapäällikkö vastaa ministeriön ja hallinnonalan varautumisesta häiriötilanteisiin. Toimintayksiköt vastaavat varautumisesta toimialallaan.

Ministeriön valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan valmiussuunnittelua ja varautumista, avustaa kansliapäällikköä ja toimintayksiköitä varautumisen käytännön toteuttamisessa sekä osallistua valtioneuvoston varautumisyhteistyöhön yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti. Ministeriön valmiuspäällikön määrää kansliapäällikkö.

Ministeriössä on valmiussuunnittelua ja muuta poikkeusoloihin varautumista varten valmiusryhmä, jonka tarkemmista tehtävistä ja kokoonpanosta määrätään valmiusryhmän asettamispäätöksessä. Valmiusryhmän puheenjohtajana toimii ministeriön valmiuspäällikkö ja sihteerinä ministeriön valmiussihteeri.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2013.

  Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2013

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Kansliapäällikkö
Erkki Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.