301/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2013

Laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain (1139/2007) 1 §:n 2 momenttiin uusi 2 a kohta sekä lakiin uusi 4 a ja 4 b § seuraavasti:

1 §
Hallinnollinen asema ja tehtävät

Tutkimuslaitoksen tehtävänä on:


2 a) ylläpitää sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarvittavia tutkimusrekistereitä;


4 a §
Tutkimuslaitoksen tiedonsaantioikeus

Tutkimuslaitoksella on salassapitosäännösten ja tuomioistuinten antamien salassapitomääräysten sekä muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeus pyynnöstä saada maksutta laitoksen tutkimus- ja seurantatehtävien toteuttamiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti:

1) syyttäjäviranomaisilta tiedot asioiden käsittelystä syyttäjälaitoksessa ja syyttäjien ratkaisuista;

2) oikeusapuviranomaisilta tiedot oikeusavusta;

3) sovittelutoimistoilta tiedot rikos- ja riita-asioiden sovittelussa laadituista asiakirjoista;

4) tuomioistuimilta tiedot asioiden käsittelystä tuomioistuimissa sekä oikeudenkäyntiasiakirjoista ja ratkaisuista lukuun ottamatta oikeudenkäyntiasiakirjoihin sisältyviä tietoja tuomioistuimen neuvottelusta;

5) ulosottoviranomaisilta tiedot ulosottoasioista;

6) Rikosseuraamuslaitokselta, Oikeusrekisterikeskukselta ja ulosottoviranomaisilta tiedot rikoksista määrätyistä seuraamuksista ja niiden täytäntöönpanosta lukuun ottamatta Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmän turvallisuustietorekisteriin ja potilasrekisteriin sisältyviä tietoja;

7) Oikeusrekisterikeskukselta 1—6 kohdassa tarkoitetut tiedot oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä ja Oikeusrekisterikeskuksen lain nojalla pitämistä muista rekistereistä;

8) poliisiasiain tietojärjestelmästä ja rajavartiolaitoksen toiminnallisen tietojärjestelmän tutkinta- ja virka-apurekisteristä tiedot rikosten kohteeksi joutumisesta, lähestymiskielloista, tehdyistä rikosilmoituksista, rikosasioiden esitutkinnasta ja käytetyistä pakkokeinoista lukuun ottamatta tietolähdetietoja ja salaisia pakkokeinoja koskevia tietoja;

9) Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tiedot oikeuspsykiatrisista mielentilalausunnoista ja tiedot vaarallisuusarvioista;

10) Valtiokonttorilta tiedot rikoksella aiheutettuihin vahinkoihin, vapaudenmenetyksiin ja oikeudenkäyntimenettelyihin liittyvistä korvauksista.

Edellä 1 momentin 1—6 kohdassa tarkoitetut tiedot hankitaan ensi sijassa 7 kohdassa tarkoitetuista Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmästä ja rekistereistä, jos tiedot ovat niistä saatavissa.

Tiedonsaantioikeus ei koske valtion ulkoisen turvallisuuden tai kansainvälisten suhteiden kannalta salassa pidettäviä tietoja.

Tämän pykälän nojalla annettavat tiedot voidaan luovuttaa myös sähköisessä muodossa.

4 b §
Tietojen käsittely ja salassapito

Tutkimuslaitos voi muodostaa ja ylläpitää 4 a §:ssä tarkoitettuja tietoja sisältäviä henkilörekistereitä sen tehtäväksi säädettyjen tutkimusten ja selvitysten toteuttamiseksi.

Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään velvollisuudesta luovuttaa salassa pidettäviä tietoja tai oikeudesta antaa niitä, tutkimuslaitoksen tehtäviä varten kerättyjä henkilötietoja ei saa luovuttaa käytettäväksi yksittäistä henkilöä tai perhettä koskevassa päätöksenteossa eikä muussa vastaavassa asioiden käsittelyssä.

Tutkimuslaitos voi antaa salassa pidettäviä henkilötietoja tieteellistä tutkimusta varten vastavuoroisen yhteistyösopimuksen mukaisesti tieteellistä tutkimusta säännönmukaisesti harjoittavalle laitokselle tai yhteisölle noudattaen, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä säädetään. Jos tiedot tutkimuslaitokselle luovuttanut viranomainen on saanut tiedot sen suostumuksella, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, tietoja ei saa luovuttaa vastoin suostumuksessa tiedon käytölle ja luovutukselle asetettuja ehtoja. Salassa pidettävien henkilötietojen luovuttamisesta edelleen on ilmoitettava tiedot tutkimuslaitokselle luovuttaneelle viranomaiselle. Esitutkintaviranomaiselta saatuja henkilötietoja saa luovuttaa vain tiedot luovuttaneen viranomaisen suostumuksella.

Tutkimusrekisteriin talletettujen henkilötietojen luovuttamiseen sovelletaan muutoin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja muuhun henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2013.

HE 184/2012
HaVM 2/2013
EV 35/2013

  Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.