295/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2013 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen (20/2013) 2 §, 7 §:n 5 momentti ja liitteen 1 alaviitteet 15 ja 16 seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tukikertoimella sitä osuutta tukihakemuksen kohteena olevasta tukeen oikeuttavasta LFA-lisäosan määrästä, jolle tuki maksetaan;

2) luonnonhaittakorvaussitoumuksella luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetussa valtioneuvoston asetuksessa (366/2007) tarkoitettua luonnonhaittakorvausta koskevaa viisivuotista sitoumusta;

3) tukikelpoisella peltoalalla sitä peltoalaa, joka on tukivuonna hyväksytty luonnonhaittakorvaussitoumuksen tukikelpoiseksi peltoalaksi;

4) tukeen oikeuttavalla peltoalalla sitä peltoalaa, jonka perusteella tukivuonna on myönnetty luonnonhaittakorvausta;

5) vuoden 2008 kotieläintalouden kansallisen tuella vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (63/2008) ja vuodelta 2008 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (64/2008) tarkoitettua kotieläintalouden tukea;

6) sukupolvenvaihdoksella tilan hallinnan siirtymistä tuotantoa jatkavalle perintökaaren (40/1965) 2 luvun 1—3 §:ssä tarkoitetulle perilliselle.

7 §
Kotieläintila

Nautojen eläinmäärä on nautarekisterin mukainen tukivuotta edeltävän vuoden vähintään kuuden kuukauden ikäisten eläinten määrän vuosikeskiarvo. Sikojen eläinyksikkömäärä lasketaan sikarekisterin tietojen perusteella. Sikojen, kanojen ja lihasiipikarjan eläinyksikkömääränä käytetään eläinyksikkömäärää, joka lasketaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 10 §:n 7 momentin nojalla annetuissa säännöksissä määriteltyjen laskenta-ajankohtien ja vuoden 2008 kotieläintalouden kansallisen tuen määräytymisperusteiden perusteella. Hevosten, kuttujen ja uuhien eläinyksikkömääränä käytetään vuoden 2012 kotieläintalouden kansalliseen tukeen oikeuttavaa eläinyksikkömäärää, jolle on haettu tukea. Viljelijän vaatimuksesta kaikkien eläinlajien eläinyksikkömäärä voidaan laskea valvonnassa todetun eläinmäärän perusteella. Eläinyksikkömäärän laskennassa käytetään liitteessä 2 mainittuja eläinyksikkökertoimia. Eläinyksikkömäärän laskennassa otetaan huomioon vain ne eläimet, joita on hoidettu tavanomaista tuotantotapaa noudattaen.Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2013.

  Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2013

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Liite 1

TUKIALUEJAKO


15) Lukuun ottamatta Keimiötunturilta Tepastoon, teiden 956 ja 9562 risteykseen ja siitä edelleen Hukkakeron kautta Kittilän ja Sodankylän kuntien rajaan kulkevan rajaviivan pohjoispuoleista aluetta, joka kuuluu osa-alueeseen C4 P5. Rajaviivalla sijaitsevien yhden tai useamman rekisteriyksikön, joka kuuluu samaan toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetun valtioneuvoston asetuksen (213/2007) tarkoittamaan toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäiseen maatilaan sekä Tepaston kylässä Alatalo 1:44 nimisen kiinteistörekisteriin merkityn rekisteriyksikön talouskeskukset ja peltoalueiden peruslohkot kuuluvat kokonaan P5-alueeseen.

16) Lukuun ottamatta Savukosken rajalta Pihtijoelta, Siltaharjun valtatie E75 sillan kautta Kittilän kunnan rajalle kulkevan rajaviivan pohjoispuolista aluetta, joka kuuluu osa-alueeseen C4 P5. Rajaviivalla sijaitsevan yhden tai useamman kiinteistörekisteriin merkityn rekisteriyksikön, joka kuuluu samaan toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetun valtioneuvoston asetuksen (213/2007) tarkoittamaan toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäiseen maatilaan, talouskeskukset ja peltoalueiden peruslohkot kuuluvat kokonaan P5-alueeseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.