294/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus Suomenlinnan hoitokunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain (1145/1988) 1 ja 2 §:n nojalla:

1 §

Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön maailmaperintökohteen haltijana on valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan, siltä osin kuin ei ole toisin säädetty tai määrätty:

1) huolehtia Suomenlinnan alueen ja siellä olevien rakennusten, varustusten ja laitteiden hallinnosta;

2) huolehtia hallinnassaan olevien ja erikseen määrättyjen alueiden, rakennusten ja laitteiden hoidosta ja kunnossapidosta;

3) huolehtia hallinnassaan olevien ja erikseen määrättyjen alueiden, rakennusten ja laitteiden restauroinnista ja peruskorjauksesta sekä Suomenlinnan kehittämisen edellyttämästä uudisrakentamisesta;

4) huolehtia ja tehdä aloitteita Suomenlinnan kehittämisestä ja esittelemisestä kansalaisille.

2 §

Suomenlinnan hoitokunnan hallintaan kuuluva alue on Helsingissä Töölön kylässä sijaitseva Suomenlinna-niminen tila, jonka rekisterinumero on 6:3.

3 §

Pikku-Mustasaarella puolustusvoimien käytössä olevat rakennukset, varustukset ja laitteet ovat Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa.

Suomenlinnan suojelusta ja valvonnasta kulttuurihistoriallisena muistomerkkinä vastaa Museovirasto.

4 §

Suomenlinnan hoitokunnassa on johtajan virka. Lisäksi hoitokunnassa voi olla hallintojohtajan ja restaurointijohtajan virka ja muita virkoja sekä työsopimussuhteista henkilöstöä.

5 §

Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja enintään yksitoista muuta jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnassa tulee olla edustaja opetus- ja kulttuuriministeriöstä, puolustusministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, Museovirastosta, Rikosseuraamuslaitoksesta, Senaatti-kiinteistöistä, Helsingin kaupungista, Helsingin seurakuntayhtymästä sekä Suomenlinnan asukkaiden edustaja. Lisäksi johtokunnan jäsenenä on hoitokunnan johtaja ja varajäsenenä hänen sijaisensa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerikseen jonkun hoitokunnan virkamiehistä.

Henkilöstön edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa. Lisäksi johtokunta voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden hoitokunnan virkamiehelle.

Johtokunta voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja. Asettaessaan jaoston johtokunta valitsee jaostolle puheenjohtajan. Jaosto valitsee sihteerikseen jonkun hoitokunnan virkamiehistä.

6 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta ja jaosto ovat päätösvaltaisia, kun kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

7 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) johtaa ja valvoa Suomenlinnan hoitokunnan toimintaa;

2) vahvistaa hoitokunnan työjärjestys;

3) tehdä vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle esitys hoitokunnan talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;

4) tehdä esityksiä ja aloitteita Suomenlinnan alueen hallinnon, hoidon ja kunnostuksen kehittämisestä;

5) käsitellä ja ratkaista muut laajakantoiset ja tärkeät asiat sekä muut työjärjestyksessä mainitut asiat.

8 §

Johtajan tehtävänä on johtokunnan alaisena:

1) johtaa, valvoa ja kehittää Suomenlinnan hoitokunnan toimintaa;

2) huolehtia johtokunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta;

3) ratkaista hoitokunnalle kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu johtokunnan ratkaistavaksi ja joita ei työjärjestyksessä ole määrätty muun virkamiehen ratkaistavaksi.

9 §

Johtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin kuuluisi muun virkamiehen ratkaistavaksi.

10 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

2) restaurointijohtajalla yliopistossa suoritettu arkkitehdin tai diplomi-insinöörin tutkinto, perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja johtamistaito;

3) hallintojohtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja johtamistaito;

4) muilla virkamiehillä viran tehtäväalan edellyttämä koulutus.

11 §

Johtajan nimittää toistaiseksi tai enintään viiden vuoden määräajaksi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa johtaja.

12 §

Virkavapautta johtajalle myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö ja muille virkamiehille johtaja. Enintään kuukauden kestävän virkavapauden, jonka saamiseen virkamiehellä lain tai virkaehtosopimuksen nojalla on oikeus, myöntää johtajalle kuitenkin johtokunta.

13 §

Johtajan sijaisen määrää opetus- ja kulttuuriministeriö.

14 §

Työjärjestyksessä annetaan tarkemmat määräykset Suomenlinnan hoitokunnalle kuuluvien asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta sekä toimituskirjojen ja muiden asiakirjojen allekirjoittamisesta.

15 §

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenille maksettavat palkkiot.

16 §

Suomenlinnan hoitokunta kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa valtion etua ja oikeutta Suomenlinnan hallintaa, hallintoa, hoitoa ja kunnostusta koskevissa asioissa, jollei toisin ole säädetty.

17 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan Suomenlinnan hoitokunnasta annettu asetus (168/1989).

  Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2013

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Hallitussihteeri
Janina Lindqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.