258/2013

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2013

Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:n ja 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 15 luvun 1 § sekä

lisätään 1 luvun 5 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

5 §
Euroopan unionin lainsäädäntö

Sen lisäksi, mitä tiedonantovelvollisuudesta arvopaperimarkkinoilla muuten säädetään, rahoitusvälineiden lyhyeksimyynnistä ja sitä koskevasta erityisestä tiedonanto- ja julkistamisvelvollisuudesta säädetään lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 236/2012.

15 luku

Hallinnolliset seuraamukset

1 §
Rikemaksu

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään rikemaksu, ovat:

1) tämän lain 5 luvun 4 §:n säännös markkinointiaineiston toimittamisesta Finanssivalvonnalle;

2) tämän lain 8 luvun 2—7 §:n säännökset tiedonantovelvollisuudesta;

3) tämän lain 9 luvun 5 ja 9—11 §:n säännökset huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuudesta;

4) tämän lain 10 luvun 5 ja 6 §:n säännökset säänneltyjen tietojen saatavilla pidosta.

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä ovat 1 momentissa säädetyn lisäksi kumotun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 5 luvun 4 ja 7 §:n säännökset ilmoitusvelvollisuudesta ja velvollisuudesta pitää rekisteriä.

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä ovat tämän pykälän 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi 1 momentin 1—4 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitettuja säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset ja määräykset.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2013.

HE 4/2013
TaVM 5/2013
EV 30/2013
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012 (32012RO648); EUVL N:o L 201, 27.7.2012, s.1-59

  Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.