241/2013

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2013

Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 25 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maksettaessa tukea viljelijöille yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä tilatukiasetus, 12 ja 13 artiklassa tarkoitettujen tilaneuvontapalveluiden käyttämiseen.

Tuki myönnetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdan mukaisena muuna kansallisena tukena.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) viljelijällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmää, joka harjoittaa tilatukiasetuksen 2 artiklan c kohdassa tarkoitettua maataloustoimintaa;

2) maatilalla viljelijän johtamaa yhden tai useamman kiinteistön tai kiinteistön osan tai tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muodostamaa, maatalouden harjoittamiseen käytettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäistä tuotantoyksikköä, jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen perusteella;

3) vähämerkityksisellä tuella Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maataloustuotteiden tuotannon alalla annetun komission asetuksen (EY) N:o 1535/2007  3 artiklassa tarkoitettua tukea;

4) viitekaudella verovuotta, jolloin vähämerkityksinen tuki myönnetään, sekä tätä edeltävää kahta verovuotta.

3 §
Tuen määrä

Valtion vuoden 2013 talousarviossa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitettuja varoja saadaan käyttää enintään 0,2 miljoonaa euroa tilaneuvonnan tukemiseen.

Kustannuksia korvataan kalenterivuoden aikana käytetyistä neuvontapalveluista enintään kahdesta neuvontaosiosta yhteensä enintään 330 euroa maatilaa kohti. Yhden neuvontaosion perusteella annetun neuvonnan kustannuksia korvataan enintään 165 euroa. Yhden neuvontaosion enimmäiskorvaus vastaa kolmea neuvontaan käytettyä tuntia neuvontakäynnin edellyttämä esivalmistelu mukaan lukien. Verohallinnon laskentaperusteiden mukaisesti kilometriperusteella laskutetut matkakustannukset voivat olla mukana korvattavassa määrässä. Tilaneuvontapalvelujen käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia korvataan kuitenkin enintään todellisten arvonlisäverottomien kustannusten verran.

4 §
Tuen myöntäminen

Tuki tilaneuvontaan myönnetään vähämerkityksisenä tukena. Tukea tilaneuvontaa varten voidaan myöntää maatilakohtaisesti viljelijälle, joka käyttää tämän asetuksen mukaisia ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 49 §:ssä tarkoitettuun neuvontarekisteriin merkityn neuvontajärjestön tai neuvojan tarjoamia tilaneuvontapalveluita neuvontaosiosta, johon neuvoja on hyväksytty.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen hakijalle vähämerkityksisenä tukena maataloustuotteiden tuotannon alalla myönnettyjen tukien yhteismäärä ei ylitä viitekaudella 7 500 euroa. Kaikkien tuen hakijalle viitekaudella myönnettyjen vähämerkityksisten tukien yhteismäärä ei saa ylittää perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 2 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää. Tukea tilaneuvontaan voidaan myöntää enintään edellä mainittujen enimmäismäärien rajoissa.

Tässä asetuksessa tarkoitettu tuki tilaneuvontaan katsotaan myönnetyksi 2 §:n 5 kohdassa mainitun komission asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla, kun tuen maksamisesta on annettu maksulupa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2013.

  Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.