231/2013

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2013

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan sisäasiainministeriön työjärjestyksen (1036/2011) 43 §:n 1 momentin 4 kohta, 45 §:n 3 momentti ja 48 §:n 1 momentin 10 kohta,

muutetaan 20 §, 41 §:n 1 momentin 10 kohta, 42 §:n 1 momentin 11 kohta, 45 §:n 2 momentti, 48 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta, 49 §:n 2 kohta, 53 § ja 55 §, sellaisena kuin niistä on 20 § osaksi asetuksessa 1568/2011, sekä

lisätään uusi 43 a § seuraavasti:

20 §
Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön tehtävät

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö:

1) yhteensovittaa ministeriölle kuuluvia kansainvälisiä ja Euroopan unionissa käsiteltäviä asioita sekä avustaa ministeriä, valtiosihteeriä ja kansliapäällikköä kansainvälisten ja Euroopan unioniin liittyvien asioiden hoitamisessa;

2) käsittelee asiat, jotka koskevat siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia sekä niiden kehittämistä ja ylläpitämistä;

3) vastaa Pelastusopiston Kriisinhallintakeskuksen tulosohjauksesta, tulossuunnittelusta ja valvonnasta;

4) toimii Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan puiteohjelman mukaisten Euroopan pakolaisrahaston, ulkorajarahaston, paluurahaston ja kotouttamisrahaston vastuuviranomaisena sekä vastaa sisäasioiden uusien EU-rahastojen kansallisesta valmistelusta;

5) vastaa ministerin, valtiosihteerin ja kansliapäällikön kansainvälisten vierailujen ja matkojen valmistelusta; sekä

6) tekee ehdotuksia ministeriön kansainvälisen toiminnan tehostamiseksi.

41 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


10) ulkomaan virkamatkaa koskevan virkamatkamääräyksen antamista osaston ja erillisen yksikön päällikölle sekä sivutoimiluvan myöntämistä ja muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä enintään kahdeksi vuodeksi näille virkamiehille sekä vähemmistövaltuutetulle;


42 §
Osaston ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston päällikkö ratkaisee, jollei jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:


11) sivutoimiluvan myöntämistä osaston virkamiehelle;


43 a §
Ratkaisuvalta eräissä henkilöstöä koskevissa asioissa

Virkamiehen lähin esimies ratkaisee, jollei jäljempänä toisin säädetä, ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla;

2) työtodistuksen antamista sekä todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

3) ylityömääräyksen antamista sekä työaikakorvauksia;

4) työajan hyväksymistä ja kohdentamista;

5) virkamatkamääräyksen antamista, ellei osaston tai erillisen yksikön työjärjestyksessä kotimaan virkamatkojen osalta toisin määrätä;

6) vuosilomien myöntämistä, säästämistä ja siirtämistä; sekä

7) vuosilomaoikeutta ja vuosilomakorvauksia.

Kansliapäällikön, osastopäällikön, erillisen yksikön päällikön, vähemmistövaltuutetun, tulosyksikön päällikön tai palosuojelurahaston pääsihteerin lisäksi virkamiehen 1 momentissa tarkoitettuna lähimpänä esimiehenä voi toimia myös ryhmän tai vastuualueen vastuuhenkilö siten kuin osaston tai erillisen yksikön työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

Syrjintälautakunnan osalta 1 momentissa mainitut asiat ratkaisee ilman esittelyä ministeriön oikeusyksikön päällikkö.

45 §
Ministeriön hallintoyksikkö

Ministeriön hallintoyksikön päällikkö ratkaisee lisäksi ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:

1) todistuksen antamista irtisanoutumisesta kansliapäällikölle ja osaston ja erillisen yksikön päällikölle sekä vähemmistövaltuutetulle;

2) kansliapäällikön vuosiloman vahvistamista; sekä

3) ministeriön toimitilojen käyttöä ja yhteistä irtaimistoa.


48 §
Pelastusylijohtaja

Pelastusylijohtaja ratkaisee 42 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat


8) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johtajalle; sekä

9) palosuojelurahaston hallituksen palkkioiden vahvistamista.


49 §
Pelastusosaston hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä

Pelastusosaston hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä ratkaisee asiat, jotka koskevat:


2) virkamatkamääräyksen antamista sekä sivutoimiluvan myöntämistä tulosyksikön päällikölle;


53 §
Pelastusosaston päivystäjät

Pelastusosaston päivystäjä voi päivystäessään vuorolistan mukaisesti ratkaista ilman esittelyä pelastustoiminnan johtamiseen liittyviä pelastuslain 34 §:n 2 momentissa ja 36 §:ssä tarkoitettuja asioita, jos asia ei kiireen vuoksi siedä viivytystä tai on vähäinen.

55 §
Vähemmistövaltuutettu ja syrjintälautakunta

Vähemmistövaltuutettu ratkaisee toimistonsa virkamiesten ja muun henkilöstön osalta asiat, jotka koskevat:

1) viran haettavaksi julistamista;

2) virkaan nimittämistä, ellei kysymyksessä ole virka, johon valtioneuvosto nimittää, sekä muun henkilöstön ottamista;

3) nimittämistä määräaikaiseen virkasuhteeseen, kuitenkin enintään vuodeksi, kun vastaavaan virkaan nimittää valtioneuvosto;

4) muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle; sekä

5) sivutoimilupaa.

Ministeriön oikeusyksikön päällikkö ratkaisee syrjintälautakunnan päätoimisen henkilöstön osalta edellä 1 momentissa mainitut asiat virkaan nimittämistä lukuun ottamatta.

Ministeriön oikeusyksikön päällikkö hyväksyy syrjintälautakunnan laskut.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2013

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Kansliapäällikkö
Päivi Nerg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.