222/2013

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (897/2006) nimike sekä 1, 2, 4 ja 6−8 § seuraavasti:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavien, elintarvikkeeksi käytettävien sammakonreisien ja etanoiden elintarvikehygieeninen laatu.

Asetuksessa säädetään niistä ehdoista, joilla sammakonreisiä ja etanoita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista. Asetusta sovelletaan myös sellaisiin toisen jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin sammakonreisiin ja etanoihin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta sellaisiin sammakonreisiin ja etanoihin, jotka:

1) tuodaan maahan laivaliikenteen muonitusta varten;

2) kuljetetaan Suomen alueen kautta kolmanteen maahan; taikka

3) tuodaan Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan.

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa sammakonreisiä ja etanoita sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) sammakonreisillä sammakonreisiä siten kuin ne on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 6.1.;

2) etanoilla etanoita siten kuin ne on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 6.2.;

3) laitoksella laitosta siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa;

4) alkuperälaitoksella Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu ja jonka tunnistusmerkintä on pakkauksessa;

5) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu;

6) viejämaalla kolmatta maata, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on lastattu lopulliseen kuljetusvälineeseen Euroopan unionin alueelle kuljetusta varten;

7) laivaliikenteen muonituksella elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu miehistön ja matkustajien nautittaviksi matkan aikana Suomen ja muun valtion välisessä, jäsenvaltioiden rannikkoalueiden ulkopuolelle liikennöivässä laivaliikenteessä;

8) komissiolla Euroopan komissiota;

9) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;

10) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

11) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

6 §
Sammakonreisien tuontivaatimukset

Sammakonreisiä saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen elintarvikkeeksi tarkoitettujen tuotteiden tuonti neuvoston direktiivin 92/118/ETY mukaisesti annetun komission päätöksen 2003/812/EY liitteen osassa VII. Maahan tuotavien sammakonreisien on oltava peräisin Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymästä laitoksesta.

Sammakonreisien tuonnissa käytettävästä terveystodistuksesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksen I osassa A. Uudesta-Seelannista tuotavien sammakonreisien tuontierien mukana on kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

7 §
Etanoiden tuontivaatimukset

Etanoita saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu komission päätöksen 2003/812/EY liitteen osassa VI. Maahan tuotavien etanoiden on oltava peräisin Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymästä laitoksesta.

Etanoiden tuonnissa käytettävästä terveystodistuksesta säädetään komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksen I osassa B. Uudesta-Seelannista tuotavien etanoiden tuontierien mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

8 §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilölle

Edellä 2 luvussa säädettyä ei sovelleta sellaisiin matkustajien matkatavaroissa tuomiin tai postipaketteina yksityishenkilölle lähetettäviin muihin kuin kaupallisiin eriin sammakonreisiä tai etanoita. Kyseisten erien tuontiehdoista ja rajoituksista säädetään eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 206/2009.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2013.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Satu Räsänen                                          

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.