199/2013

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2013

Tasavallan presidentin asetus kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään päästökauppaa koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa maakuntalaissa (Ålands författningssamling 2009:31, muutettu ÅFS 2012:66) tarkoitettujen päästökauppaan liittyvien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa.

2 §
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tehtävät

Ahvenanmaan maakunnan hallitus päättää maakunnassa sijaitsevista laitoksista ja niille myönnettäviksi ehdotetuista päästöoikeuksista laadittavasta luettelosta sekä luettelon perusteluista. Ahvenanmaan maakunnan hallitus päättää lisäksi päästöoikeuksien jaosta ja myöntämisestä toiminnanharjoittajille sekä päästöoikeuksien muuttamisesta, tarkistamisesta ja mitätöinnistä.

3 §
Energiamarkkinaviraston tehtävät

Päästökauppalain (311/2011) 8 luvussa tarkoitettua rekisteriä ja 9 luvussa tarkoitettua rekisterin ylläpitoa sekä 10 luvussa tarkoitettua päästöjen tarkkailua, ilmoittamista ja todentamista koskevia hallintotehtäviä Ahvenanmaan maakunnassa hoitaa Energiamarkkinavirasto.

4 §
Korvaukset

Energiamarkkinavirastolle korvataan 3 §:ssä tarkoitettujen Ahvenanmaan maakunnan rekisteriä koskevien hallintotehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset siten kuin maakunnan hallitus ja Energiamarkkinavirasto yhdessä sopivat.

Päästöoikeuksien huutokaupasta valtiolle tuloutetut tulot, jotka johtuvat maakunnan puolesta huutokaupattujen päästöoikeuksien myynnistä, siirretään valtion varoista maakunnalle siten kuin maakunnan hallitus ja Energiamarkkinavirasto yhdessä sopivat. Maakunnan päästöoikeuksien osuus huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärästä määräytyy samalla tavoin kuin Suomen osuus määräytyy kaikkien jäsenvaltioiden huutokauppaamista päästöoikeuksista, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/29/EY 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa annettu tasavallan presidentin asetus (87/2006).

Asetuksen 4 §:n 2 momenttia sovelletaan kolmannen päästökauppakauden päästöoikeuksien huutokaupasta vuonna 2012 lähtien valtiolle tuloutettuihin tuloihin.

  Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.