191/2013

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2013

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n 1 momentin 13 kohdan e alakohta ja 16 §:n 2 momentin 7 kohta, sellaisena kuin niistä on 1 §:n 1 momentin 13 kohdan e alakohta asetuksessa 1792/2009, sekä

lisätään 16 §:n 2 momenttiin uusi 8 kohta ja asetukseen uusi 20 b § seuraavasti:

1 §
Luvanvaraisuus

Seuraavilla ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 1 momentissa ja 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetuilla toiminnoilla on oltava ympäristölupa:


13) jätevesien käsittely ja jätehuolto:


e) kaivannaisjätteistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (190/2013) tarkoitettu kaivannaisjätteen jätealue;


16 §
Kuulutus lupahakemuksesta ja asiakirjojen nähtävilläpito

Lupahakemusta koskevasta kuulutuksesta tulee käydä ilmi ainakin:


7) tieto julkisesta kuulemistilaisuudesta;

8) tieto lupahakemuksen johdosta käytävistä Suomen ja muun Euroopan unionin jäsenvaltion välisistä neuvotteluista, jotka koskevat toiminnasta aiheutuvia valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia.


20 b §
Kaivannaisjätteen jätealuetta koskevan lupapäätöksen määräykset

Sen lisäksi, mitä 19 ja 19 a §:ssä säädetään, kaivannaisjätteen jätealuetta koskevassa lupapäätöksessä on oltava määräykset jätealueen luokituksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY; (32006L0021); EYVL N:o L 102, 11.4.2006, s. 15

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2013

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Ympäristöneuvos
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.