152/2013

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 1 ja 20 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n 1 momentin 13 kohdan c alakohta ja 20 a §:n 1 momentin 5 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 13 kohdan c alakohta asetuksessa 1792/2009 ja 20 a §:n 1 momentin 5 kohta asetuksessa 180/2012, seuraavasti:

1 §
Luvanvaraisuus

Seuraavilla ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 1 momentissa ja 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetuilla toiminnoilla on oltava ympäristölupa:


13) jätevesien käsittely ja jätehuolto:


c) toiminta, johon sovelletaan jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (151/2013);


20 a §
Jätteen polttamista koskevan lupapäätöksen määräykset

Sen lisäksi, mitä 19 ja 19 a §:ssä säädetään, jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston soveltamisalaan kuuluvan toiminnan ympäristöluvassa on oltava lupamääräykset:


5) näytteenotosta ja mittausmenettelyistä päästöjen raja-arvojen seuraamiseksi sekä näytteenotto- ja mittauspaikkojen sijainnista;Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (32010L0075); EUVL L 334, 17.12.20120, s.17

  Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2013

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Ympäristöneuvos
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.