98/2013

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksen (329/2010) 7 §:n 1 momentin 1 kohta, 11 §, 25 §:n 2 momentti, 26 §:n 1 kohta ja 29 §, sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 1 momentin 1 kohta asetuksessa 42/2012 ja 11 § osaksi asetuksessa 42/2012, seuraavasti:

7 §
Toimiala

Koulutuspolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, muu yleissivistävä koulutus, perusopetuslain (628/1998) mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lasten päivähoito;


11 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) Taiteen edistämiskeskus, taideneuvosto, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat;

2) näkövammaisten kirjasto;

3) Museovirasto;

4) Valtion taidemuseo;

5) Suomenlinnan hoitokunta;

6) Kansallinen audiovisuaalinen arkisto;

7) Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus;

8) kuvaohjelmalautakunta;

9) eräistä kirjailijoiden ja kääntäjien apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) mukainen lautakunta;

10) eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukainen lautakunta;

11) valtion taideteostoimikunta;

12) näyttelyiden valtiontakuulautakunta;

13) tekijänoikeusneuvosto;

14) valtion liikuntaneuvosto;

15) valtion nuorisoasiain neuvottelukunta;

16) nuorisolain (72/2006) 6 §:ssä tarkoitettu arviointi- ja avustustoimikunta;

17) uskonnonvapauslain (453/2003) 23 §:ssä tarkoitettu asiantuntijalautakunta.

25 §
Nimittäminen

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun henkilöstön nimittää tai ottaa asianomaisen osaston tai osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö. Toimintayksiköihin sijoittamattoman muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen nimittää tai ottaa kuitenkin hallinto-osaston päällikkö.

26 §
Nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Nimittämisestä virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää:

1) enintään yhdeksi vuodeksi ministeri ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvoston yleisistunto, kun vastaavaan virkaan nimittää valtioneuvoston yleisistunto;


29 §
Henkilöstöasioiden käsittely

Edellä 24, 27 ja 28 §:ssä tarkoitetut asiat sekä todistuksen antaminen irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä esitellään hallinto-osastosta.

Valtioneuvoston yleisistunnon nimittämistoimivaltaan kuuluvat asiat esitellään hallinto-osastosta.

Muut kuin 2 momentissa tarkoitetut osaston henkilöstön nimittämistä tai ottamista koskevat asiat esitellään asianomaisesta osastosta. Muut kuin 2 momentissa tarkoitetut osaston ulkopuolisen toimintayksikön ja toimintayksiköihin sijoittamattoman henkilöstön nimittämistä tai ottamista koskevat asiat esitellään hallinto-osastosta.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2013

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Kansliapäällikkö
Harri Skog

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.