39/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013

Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain (1528/2001) 3 §:n 1 momentin 1, 4 ja 8 kohta sekä 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 678/2012, 8 kohta laissa 295/2010 ja 2 momentti laissa 754/2012, sekä

lisätään 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1497/2001, 917/2008, 295/2010, 678/2012 ja 754/2012, uusi 7 a kohta seuraavasti:

3 §
Asian vireillepano

Markkinaoikeudessa tulee vireille:

1) kuluttajansuojalain, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain tai televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain nojalla käsiteltävä asia kuluttaja-asiamiehen hakemuksella;


4) elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain nojalla käsiteltävä asia elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi toimivan rekisteröidyn yhdistyksen hakemuksella taikka sen elinkeinonharjoittajan tai hankintayksikön hakemuksella, johon sopimusehdon käyttö tai sopimuskäytännön soveltaminen kohdistuu;


7 a) saatavien perinnästä annetun lain 13 §:n 1 momentin nojalla käsiteltävä asia kuluttaja-asiamiehen hakemuksella tai sen elinkeinonharjoittajan hakemuksella, johon kuluttaja-asiamiehen määräämä kielto kohdistuu;

8) saatavien perinnästä annetun lain 13 §:n 2 momentin nojalla käsiteltävä asia sen elinkeinonharjoittajan hakemuksella, johon mainitun lain 4, 4 a, 4 b tai 7 §:n vastainen menettely kohdistuu, tai elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi toimivan rekisteröidyn yhdistyksen hakemuksella;


Kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi koskeva asia tulee kuitenkin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vireille kuluttaja-asiamiehen hakemuksella. Edellä 1 momentin 7 a kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kuluttaja-asiamiehen asettaman uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi koskeva asia tulee vireille kuluttaja-asiamiehen hakemuksella.


Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2013.

HE 57/2012
LaVM 14/2012
EV 126/2012

  Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Puolustusministeri
Carl Haglund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.