23/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013

Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien ajokorteista ja ajoluvista

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ajokorttilain (386/2011) 58 §:n, tieliikennelain (267/1981) 108 §:n 5 momentin sekä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 11 b §:n 3 momentin ja 24 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat ajokorttilain 58 § osaksi laissa 1081/2012, tieliikennelain 108 §:n 5 momentti laissa 1091/2002 sekä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 b §:n 3 momentti laissa 215/2005 ja 24 §:n 4 momentti laissa 124/2001:

1 LUKU

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään sotilasajoneuvojen kuljettamiseen vaadittavasta ajo-oikeudesta, kuljettajaopetuksesta, kuljettajantutkinnosta, puolustusvoimien liikenneopettajista sekä henkilökuljetusoikeudesta puolustusvoimissa ja puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvasta vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarvittavasta luvasta.

2 §
Viranomaiset ja päätösvalta

Pääesikunta johtaa ja valvoo tämän asetuksen täytäntöönpanoa.

Pääesikunnan apuna valvonnassa toimivat ajoneuvotarkastajat.

Pääesikunta määrää ne joukko-osastot, joissa annetaan tässä asetuksessa tarkoitettua opetusta ja koulutusta.

3 §
Ajoneuvotarkastaja

Ajoneuvotarkastajan tehtävänä on myöntää puolustusvoimien ajokortti, ajolupa, ajolupakouluttajaoikeus, henkilökuljetusoikeus ja puolustusvoimien vaarallisten aineiden kuljettajan ajolupa (VAK-ajolupa) sekä vastaanottaa niihin liittyvät ajokokeet ja suulliset teoriakokeet. Pääesikunta määrää muut ajoneuvotarkastajan tehtävät.

Ajoneuvotarkastajan kelpoisuus voidaan myöntää puolustusvoimien palkattuun henkilöstöön kuuluvalle, jolla on puolustusvoimien liikenneopettajalupa tai ajokorttilain (386/2011) mukainen liikenneopettajalupa sekä puolustusvoimien BECE-luokan ajokortti. Lisäksi edellytetään, että henkilö on toiminut vähintään kolme vuotta puolustusvoimien liikenneopettajana tai ajolupakouluttajana sekä suorittanut pääesikunnan määräämän koulutuksen. Ajoneuvotarkastajan kelpoisuuden myöntää pääesikunta.

Ajoneuvotarkastajaan ja tarkastustoimintaan sovelletaan kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain (535/1998) 7 a §:ää, 7 e §:n 1 momenttia, 7 f §:n 1 ja 2 momenttia, 7 g §:ää ja 7 h §:n 2—4 momentin säännöksiä. Pääesikunta toimii tarkastustoiminnan laadunvarmistuksesta vastaavana ja ajoneuvotarkastajan uudelleenarviointiin määräävänä viranomaisena.

2 LUKU

Ajo-oikeus sotilasajoneuvojen kuljettamiseen

4 §
Ajo-oikeuden laajuus

Moottorikäyttöistä sotilasajoneuvoja saa kuljettaa henkilö, jolla on voimassa olevan ajokorttilain mukaisen ajokortin lisäksi kyseisen ajoneuvoluokan kuljettamiseen oikeuttava voimassa oleva puolustusvoimien ajokortti tai -lupa.

5 §
Puolustusvoimien ajokortti- ja ajolupaluokat

Puolustusvoimien ajokortit ja ajoluvat luokitellaan ajokorttilain mukaisesti kuitenkin niin, että:

1) A-luokkaan kuuluvat vain luokat A1 ja A2;

2) B-luokkaan luetaan kuuluvaksi sotilasajoneuvoista annetussa puolustusministeriön asetuksessa (180/2006) tarkoitetut telavetoiset erikoisajoneuvot ja panssariajoneuvot sekä ajoneuvoyhdistelmät, joissa vetäjänä on edellä mainittu erikoisajoneuvo ja hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 2500 kg;

3) C-luokka sisältää lisäksi C1E-luokan sekä sellaisen ajoneuvoyhdistelmän, jossa vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja jossa keskiakseliperävaunun tai rakenteeltaan sitä vastaavan muun hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 4500 kg.

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen erikoisajoneuvojen sekä panssariajoneuvojen ja niiden sekä hinattavan ajoneuvon muodostavan yhdistelmän puolustusvoimien ajokortti- ja ajolupaluokat määritellään kokonaismassojen perusteella.

6 §
Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan vaatimukset

Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan on oltava kokoa A7 ja siinä on oltava yläreunaan merkittynä PUOLUSTUSVOIMIEN AJOKORTTI FÖRSVARSMAKTENS KÖRKORT tai PUOLUSTUSVOIMIEN AJOLUPA FÖRSVARSMAKTENS KÖRTILLSTÅND. Puolustusvoimien tunnuskuva on oltava asiakirjan vasemmassa yläkulmassa monivärisenä sekä kaksivärisenä etusivun tekstin taustalla. Ajokortin ja ajoluvan on oltava liitteen 2 mallin mukainen.

Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan kääntöpuolelle ja tarvittaessa jatkolehdelle merkitään muut tässä asetuksessa tarkoitetut ajo-oikeudet ja kelpoisuudet sekä ajokorttilain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetut pääesikunnan määräämät luvat.

7 §
Puolustusvoimien ajokortin ikävaatimukset

Vähimmäisikä puolustusvoimien ajokortin saamiseksi C- ja CE -luokassa on 18 vuotta ja D1-, D-, D1E- ja DE -luokassa 19 vuotta.

8 §
Ajo-oikeuden esittäminen

Ajokorttilaissa tarkoitettu voimassa oleva ajokortti ja puolustusvoimien ajokortti taikka ajokorttilaissa tarkoitettu voimassa oleva ajokortti ja puolustusvoimien ajolupa on pidettävä ajettaessa mukana ja vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle, ajoneuvotarkastajalle tai muulle liikenteen valvojalle taikka suoranaiselle esimiehelle.

9 §
Sotilasajoneuvon kuljettaminen ilman puolustusvoimien ajokorttia tai ajolupaa

Ajokorttilain mukaisen ajokortin perusteella saa kuljettaa muuta sotilasajoneuvoa kuin erikois- tai panssariajoneuvoa, jos kysymyksessä on:

1) M-, B- ja C1 -luokan ajoneuvo;

2) BE- ja C1E -luokan ajoneuvoyhdistelmä;

3) D1-luokan ajoneuvo tai D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmä ja kuljettajalla on vastaavan luokan ammattipätevyys;

4) viranomaisen tai katsastuksen suorittajan tekemä ajoneuvon tarkastukseen liittyvä koeajo;

5) koeajo, joka tapahtuu maastossa tai suljetulla alueella puolustusvoimien liikenneopettajan tai ajoneuvotarkastajan valvonnassa;

6) henkilö, jolla on liikenneopettajalupa;

7) puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan uudelleen myöntämisen yhteydessä annettava ajonäyte;

8) yleiseltä liikenteeltä suljetulla lentotoiminta-alueella ilma-aluksen hinaamiseen tai lentotoiminta-alueen kunnossapitoon liittyvä ajo.

Muun kuin maasto-, erikois- tai panssariajoneuvon rakennemuutokseen, korjaukseen, testaukseen tai huoltoon välittömästi liittyvä siirto tai koeajo voidaan suorittaa ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) 2 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohtien mukaisesti.

Ylimääräiseen palvelukseen määrätty reserviläinen saa kuljettaa C-, CE-, D- ja DE -luokan sotilasajoneuvoa tai - ajoneuvoyhdistelmää vastaavan luokan ajokortin perusteella.

10 §
Ajo-oikeus kuljettajaopetuksessa ja kuljettajantutkinnossa

Puolustusvoimissa C-luokan kuljettajantutkinnon suorittanut saa puolustusvoimien kuljettajantutkintotodistuksella kuljettaa CE -luokan ajoneuvoyhdistelmää kuljettajaopetuksessa ja kuljettajantutkinnossa.

Oppilas saa yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella kuljettaa kouluajoneuvoa käsittelyharjoituksessa muun kuin liikenneopettajaluvan haltijan valvonnassa. Valvojalla on kuitenkin oltava kouluajoneuvon luokan ajo-oikeus.

3 LUKU

Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan myöntäminen, poisottaminen, peruuttaminen ja palauttaminen

11 §
Puolustusvoimien ajokortin myöntämisen edellytykset

Puolustusvoimien ajokortti voidaan myöntää:

1) puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa tai puolustusministeriössä työ- tai virkasuhteessa olevalle henkilölle sekä kadetille;

2) sotilasajoneuvon kuljettajaksi koulutettavalle varusmiehelle;

3) kertaus-, vapaaehtoiseen tai ylimääräiseen harjoitukseen määrätylle tai kutsutulle reserviläiselle; ja

4) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulle henkilöstölle.

Puolustusvoimien ajokortin myöntämisen edellytyksenä on sen lisäksi, mitä ajokorttilain 12 §:n 1 momentin 1, 2, 4 ja 5 kohdassa säädetään ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksistä, että:

1) henkilö on enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suorittanut hyväksytysti puolustusvoimien ajokortin luokkaa vastaavan puolustusvoimien kuljettajantutkinnon;

2) henkilöä ei ole tuomioistuimen päätöksellä tuomittu puolustusvoimien ajoneuvon määräysten vastaisesta käytöstä viimeisen kahden vuoden aikana; sekä

3) henkilöllä on voimassa oleva ajokorttilain mukainen ajokortti.

12 §
Puolustusvoimien ajoluvan myöntämisen edellytykset

Puolustusvoimien ajolupa voidaan myöntää 11 §:n 1 momentissa tarkoitetuille henkilöille.

Puolustusvoimien ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että henkilöllä on vastaavan ajokorttiluokan muu kuin tilapäinen ajokorttilain mukainen ajokortti ja että henkilö ei ole ajokiellossa. Sen lisäksi edellytyksenä on, että

1) henkilö on saanut liitteen 1 mukaisen ajolupakoulutuksen;

2) henkilö on enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suorittanut puolustusvoimien ajoluvan luokkaa vastaavan ajolupakokeen; ja

3) henkilöä ei ole tuomioistuimen päätöksellä tuomittu puolustusvoimien ajoneuvon määräysten vastaisesta käytöstä viimeisen kahden vuoden aikana.

Kertaus- tai vapaaehtoiseen harjoitukseen määrätylle tai kutsutulle reserviläiselle, jolla ei ole aikaisemmin ollut vastaavan luokan puolustusvoimien ajokorttia tai ajolupaa, voidaan myöntää ajolupa harjoituksen ajaksi. Edellytyksenä on, että henkilö:

1) osoittaa ajaneensa päätoimisesti vähintään vastaavan luokan ajoneuvoa harjoitusta edeltävän viiden vuoden aikana vähintään yhden vuoden ajan tai hänellä on voimassa oleva kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007) tarkoitettu ammattipätevyys;

2) on saanut liitteen 1 mukaisen koulutuksen sellaisen sotilasajoneuvon kuljettamiseen, jonka kuljettajaksi hänet on määrätty; sekä

3) on suorittanut hyväksytysti vastaavan ajolupakokeen.

Pääesikunnan ohjeiden mukaisesti puolustusvoimien ajolupa voidaan myöntää puolustushallinnolle palveluja tuottavan yhteisön palveluksessa olevalle henkilölle.

13 §
Ajo-oikeuden voimassaolo

Ajo-oikeus myönnetään:

1) edellä 11 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle henkilölle ajaksi, jonka hän palvelee puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa tai puolustusministeriössä;

2) edellä 11 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulle henkilölle palvelussuhteen ajaksi;

3) varusmiehelle ajaksi, jonka hän palvelee varusmiehenä, sekä harjoituksessa olevalle reserviläiselle harjoituksen ajaksi;

4) muille määräaikaisena enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

14 §
Ajo-oikeuden voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan voimassaoloa voidaan jatkaa viidellä vuodella, kuitenkin enintään ajo-oikeuden haltijan ajokorttilain mukaisen ajokortin voimassaolon päättymiseen saakka. Voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on, että henkilö on perehtynyt muuttuneisiin määräyksiin ja ohjeisiin ajo-oikeuden myöntäjän määräämällä tavalla.

Puolustusvoimien ajokortti tai ajolupa voidaan myöntää uudelleen kuljettajantutkintoa vaatimatta kertausharjoituksen, vapaaehtoisen harjoituksen tai kriisinhallintakoulutuksen ja -palvelussuhteen ajaksi. Uudelleen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) henkilöllä on aiemmin ollut vastaavan luokan puolustusvoimien ajo-oikeus ja että hänellä on vähintään vastaavan luokan voimassa oleva ajokorttilain mukainen ajokortti;

2) hän osoittaa säilyttäneensä ajotaitonsa tai hänellä on kysymyksessä olevaa ajokorttiluokkaa vastaava voimassa oleva ammattipätevyys;

3) hän on saanut tarvittavan koulutuksen sellaiseen sotilasajoneuvoon, jonka kuljettajaksi hänet on määrätty.

Puolustusvoimien ajokortti tai ajolupa voidaan myöntää uudelleen kuljettajantutkintoa tai ajolupakoetta vaatimatta 11 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa tarkoitetulle henkilölle, jos vastaavan luokan puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan voimassaolon päättymisestä on kulunut enintään viisi vuotta. Uudelleen myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö on perehtynyt muuttuneisiin määräyksiin ja ohjeisiin ajo-oikeuden myöntäjän määräämällä tavalla.

15 §
Ajo-oikeuden haltijan ajokielto

Puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan haltija on ajokiellossa puolustusvoimissa, jos hänet on määrätty ajokorttilain nojalla ajokieltoon.

Ajoneuvotarkastajan on määrättävä puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan haltija ajokieltoon puolustusvoimissa määräajaksi, toistaiseksi tai kokonaan, jos ajokorttilaissa tarkoitetut ajokieltoon määräämisen perusteet täyttyvät. Ajokielto on määrättävä pantavaksi täytäntöön välittömästi, kun päätös ajokiellosta on tehty.

Jos on todennäköisiä syitä epäillä, että ajokorttilain ajokieltoon määräämisen perusteet täyttyvät, voi ajoneuvotarkastaja tai ajoneuvon kuljettajan suoranainen esimies määrätä ajoneuvon kuljettajan ajokieltoon puolustusvoimissa ja ottaa puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan haltuunsa. Ajokiellon perusteet on saatettava tutkittavaksi välittömästi.

Jos ajo-oikeuden haltija on ajoneuvoa kuljettaessaan aiheuttanut vaaraa toisen turvallisuudelle tai siihen on muu ajoneuvon käyttöön liittyvä erityinen syy, voi ajoneuvotarkastaja määrätä ajo-kiellon koskemaan:

1) tiettyä ajoneuvo-, ajokortti- tai ajolupaluokkaa;

2) henkilönkuljetusoikeutta; tai

3) VAK-ajolupaa.

16 §
Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan luovuttamisvelvollisuus

Ajokieltoon määrätyn tai ajokiellossa olevan on heti luovutettava puolustusvoimien ajokortti tai ajolupa ajoneuvotarkastajalle tai suoranaiselle esimiehelleen.

17 §
Ajo-oikeuden palauttaminen

Ajoneuvotarkastaja voi palauttaa puolustusvoimissa ajokieltoon määrätyn ajo-oikeuden, jos ajo-oikeuden myöntämisen edellytykset, lukuun ottamatta 11 §:n 2 momentin 1 kohtaa, täyttyvät.

Ajoneuvotarkastaja voi määrätä puolustusvoimissa ajokieltoon määrätyn puolustusvoimien ajokortin haltijan uuteen kuljettajantutkintoon tai muuhun ajo-oikeuden edellytyksenä olevaan kokeeseen ennen ajo-oikeuden palauttamista, jos se on tarpeen ajotaidon osoittamiseksi.

4 LUKU

Kuljettajaopetus ja ajolupakoulutus

18 §
Kuljettajantutkintoon vaadittava opetus

Ajokortin luokkaa korotettaessa on puolustusvoimien kuljettajantutkintoon pääsemiseksi teoriaopetusta annettava ajokorteista annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetty ajokorttiluokittainen vähimmäismäärä. Sen lisäksi edellytetään teoriaopetusta:

1) A-luokassa

  a) 35 tuntia varusmiehelle, jolla on moottoripyörän ajokortti;

  b) 6 tuntia muulle kuin a-kohdan henkilölle, jolla on moottoripyörän ajokortti;

  c) 38 tuntia muussa tapauksessa;

2) C1-luokassa 6 tuntia;

3) C-luokassa 45 tuntia;

4) CE-luokassa

  a) 63 tuntia; tai

  b) 18 tuntia, jos henkilö on suorittanut puolustusvoimien C-luokan tutkinnon;

  5) LT -luokassa 50 tuntia.

Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdissa säädetystä poiketen teoriaopetuksen vähimmäismäärä on 8 tuntia, jos oppilaalle on annettava perustason ammattipätevyyskoulutus varusmiespalveluksen aikana.

Ajokortin luokkaa korotettaessa on puolustusvoimien kuljettajantutkintoon pääsemiseksi annettava ajo-opetusta edellä 1 momentissa tarkoitetuissa luokissa ajokorteista annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetty vähimmäismäärä. Oppilaalle on kuitenkin annettava:

1) LT-luokassa käsittelyopetusta 2 tuntia;

2) A-luokassa ajo-opetusta vähintään 5 tuntia;

3) CE-luokassa ajo-opetusta tutkinnon vastaanottajan riittäväksi katsoma määrä, jos oppilaalla on ajokorttilain vastaavan luokan ajokortti ja ammattipätevyys.

Puolustusvoimien C-luokan ajokorttia varten annettavan opetuksen on täytettävä myös C1E-luokan vaatimukset. Kouluajoneuvona saadaan käyttää ajoneuvoyhdistelmää, jonka vetoautona on C-luokan kuorma-auto, ja yhdistelmän todellinen kokonaismassa alle 15 000 kg.

D1- ja D-luokan puolustusvoimien kuljettajantutkintoon vaadittava opetuksen vähimmäismäärä on ajokorttilain 54 §:n 1 momentin 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun täydentävän kuljettaja-opetuksen määrä, jos oppilaalla on puolustusvoimien C-luokan ajokortti ja ammattipätevyys.

Pääesikunta voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksia muulle henkilölle kuin varusmiehelle 1 momentissa tarkoitetuista C-, CE- ja LT-luokan vaatimuksista. Poikkeama ei saa kuitenkaan olla ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen säännösten vastainen.

19 §
Kuljettajaopetushenkilöstö

Joukko-osasto nimeää kuljettajaopetuksen johtajan, jonka tulee olla puolustusvoimien palveluksessa. Lisäksi hänellä on oltava puolustusvoimien liikenneopettajalupa tai ajokorttilain mukainen liikenneopettajalupa sekä vähintään vuoden kokemus puolustusvoimien liikenneopettajana. Puolustusvoimien A-luokan ajokorttia varten annettavan kuljettajaopetuksen johtajalla tulee olla puolustusvoimien moottoripyörän liikenneopettajalupa. Kuljettajaopetuksen johtajaan sovelletaan, mitä ajokorttilain 78 §:n 4 momentissa säädetään sopimattomuudesta toimimaan opetustoiminnasta vastaavana johtajana.

Auton ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava puolustusvoimien liikenneopettajalupa tai puolustusvoimien opetusharjoittelulupa taikka ajokorttilain mukainen liikenneopettajalupa tai opetusharjoittelulupa sekä vähintään opetettavan ajoneuvoluokan ajo-oikeus.

Moottoripyörän ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava:

1) puolustusvoimien moottoripyörän liikenneopettajalupa tai vastaava puolustusvoimien opetusharjoittelulupa; tai

2) puolustusvoimien liikenneopettajalupa tai ajokorttilain mukainen liikenneopettajalupa sekä A-luokan puolustusvoimien ajokortti.

Muulla kuin ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa tai opetusta valvovan ajoneuvotarkastajan hyväksymä opetusalan koulutus ja käytännön kokemus.

20 §
Ajolupakoulutus

Puolustusvoimissa annetaan koulutusta liitteessä 1 mainittuja ajolupaluokkia varten vähintään liitteen mukaiset määrät. Pääesikunta määrää ajolupakoulutuksen aiheet ja sisällön.

21 §
Ajolupakoulutushenkilöstö

Ajolupakoulutuksen johtajalla ja ajokoulutusta antavalla henkilöllä on oltava kyseisen ajoneuvon ajo-oikeus ja ajolupakouluttajaoikeus.

Muulla kuin ajokoulutusta antavalla henkilöllä on oltava 19 §:n 4 momentissa tarkoitettu liikenneopettajalupa tai opetusta valvovan ajoneuvotarkastajan hyväksyntä. Koulutuksen johtajan nimeää koulutusta antava joukko-osasto.

5 LUKU

Puolustusvoimien kuljettajantutkinto ja ajolupakoe

22 §
Kuljettajantutkintoon pääseminen

Kuljettajantutkinnon suorittajan on osoitettava, että hän hallitsee ajokorttilain 36 §:ssä tarkoitetut asiat sekä kykenee soveltamaan niitä ja toimimaan liikenteessä vastuullisesti. Lisäksi hänen on tunnettava sotilasajoneuvojen käyttöä koskevat määräykset sekä näiden ajoneuvojen huoltoa ja korjaustoimintaa koskevat määräykset.

Sen lisäksi, mitä 18 §:ssä on säädetty opetusmääristä, tutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, mitä ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 29 §:ssä säädetään.

23 §
Kuljettajantutkinnon sisältö ja toteuttaminen

Kuljettajatutkinnon teoriakokeessa käytetään ajokorttilain 53 §:n 4 momentissa tarkoitetun aineiston lisäksi pääesikunnan hyväksymää kysymysaineistoa.

Puolustusvoimien C-luokan kuljettajantutkinnon on täytettävä myös ajokorttilain mukaiset C1E-luokan kuljettajantutkinnon vaatimukset.

Tutkinnon vastaanottajalle on esitettävä:

1) selvitys enintään kuusi kuukautta aikaisemmin päättyneellä kuljettajakurssilla saadusta opetuksesta taikka aikaisemmin annetusta puolustusvoimien ajokortista;

2) enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu lääkärintodistus tai sitä vastaava lääkärin lausunto taikka varusmiehelle palvelusaikana annettu lääkärintodistus tai vastaava lääkärin lausunto; sekä

3) ajokorttilain mukainen ajokortti, jonka on oltava auton ja liikennetraktorin tutkinnossa muu kuin T- tai M-luokan ajokortti.

Puolustusvoimien kuljettajantutkinnon ajokokeen autolla voi ottaa vastaan myös kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa tarkoitettu ajokokeen vastaanottaja.

24 §
Kuljettajantutkintotodistuksen antaminen

Tämän asetuksen mukaisesti hyväksytystä kuljettajantutkinnosta on annettava todistus. Todistusta ei kuitenkaan anneta, jos edellytykset puolustusvoimien ajokortin antamiselle eivät täyty.

Puolustusvoimien C-luokan kuljettajantutkinnon suorittaneelle annetaan myös C1E-luokan kuljettajantutkintotodistus.

25 §
Ajolupakoe

Ajolupakoulutuksen päätteeksi pidettävään ajolupakokeeseen sisältyy teoriakoe ja ajonäyte. Tarkemmat määräykset kokeen järjestelyistä ja sisällöstä antaa pääesikunta.

6 LUKU

Puolustusvoimien liikenneopettajakoulutus

26 §
Liikenneopettaja ja moottoripyörän liikenneopettaja

Puolustusvoimien liikenneopettajaluvan myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) hakijalla on vähintään BECE-luokan puolustusvoimien ajokortti;

2) hakija on suorittanut hyväksytysti puolustusvoimien liikenneopettajatutkinnon; sekä

3) hakija ei henkilökohtaisten ominaisuuksien puolesta ole liikenneopettajaksi sopimaton.

Puolustusvoimien moottoripyörän liikenneopettajaluvan myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) hakijalla on vähintään ABC-luokan puolustusvoimien ajokortti;

2) hakija on suorittanut hyväksytysti puolustusvoimien moottoripyörän liikenneopettajatutkinnon; sekä

3) hakija ei henkilökohtaisten ominaisuuksien puolesta ole liikenneopettajaksi sopimaton.

Koulutuksen johtajalla ja ajo-opetuskoulutusta antavalla opettajalla on oltava koulutusta vastaava 1 tai 2 momentissa tarkoitettu lupa.

Pääesikunta myöntää puolustusvoimien järjestämällä liikenneopettaja- tai moottoripyörän liikenneopettajakurssilla olevalle oppilaalle puolustusvoimien opetusharjoitteluluvan.

27 §
Puolustusvoimien liikenneopettajatutkinnot

Koulutusta vastaava tutkinto suoritetaan pääesikunnan asettamalle tutkintolautakunnalle, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä ja kolme varajäsentä.

Tutkinnon suorittajan on annettava hyväksyttävä näyte omasta ajotaidostaan, ajo-opetustaidostaan ja teoriaopetustaidostaan. Tutkintoon sisältyy kirjallinen koe.

Pääesikunta myöntää liikenneopettajatutkinnon hyväksytysti suorittaneelle puolustusvoimien liikenneopettajaluvan.

28 §
Ajolupakouluttajaoikeus

Ajolupakouluttajaoikeus on henkilöllä, jolla on puolustusvoimien liikenneopettajalupa, ajokorttilain mukainen liikenneopettajalupa, puolustusvoimien moottoripyörän liikenneopettajalupa tai panssariajoneuvon opettajaoikeus.

Ajolupakouluttajaoikeus voidaan myöntää myös henkilölle, joka on suorittanut ajolupakouluttajakurssin. Puolustusvoimien ajolupakouluttajakurssille voidaan ottaa henkilö, jolla on vähintään voimassaoleva puolustusvoimien BC-luokan ajokortti ja joka on ollut vähintään 6 kuukautta puolustusvoimien kuljetusalan tehtävissä.

7 LUKU

Henkilökuljetus N-luokan ajoneuvolla

29 §
Henkilökuljetusoikeus

Puolustusvoimissa saa kuljettaa sotilaita kuorma- ja pakettiauton tavaratilassa enemmän kuin kahdeksaa henkilöä.

Jos yhtä tai useampaa henkilöä kuljetetaan tavaratilassa, on kuljettajalla oltava puolustusvoimien henkilökuljetusoikeus. Henkilökuljetusoikeus merkitään puolustusvoimien ajokorttiin tai ajolupaan ajoneuvotyyppikohtaisesti. Oikeutta ei kuitenkaan edellytetä, jos tavaratilassa kuljetetaan toimintavalmiuteen kiinnitetyn aseen käyttöhenkilöstöä.

30 §
Henkilökuljetusoikeuden myöntäminen

Henkilökuljetusoikeus voidaan myöntää 19 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka on suorittanut hyväksytysti perustason ammattipätevyyskoulutuksen henkilökuljetuksen osajakson, saanut vähintään 10 tuntia ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetusta sekä suorittanut pääesikunnan määräämän ajoneuvotyyppikohtaisen koulutuksen.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen reserviläiseltä edellytetään voimassa olevaa ammattipätevyyttä ja ajoneuvotyyppikohtaista koulutusta.

Henkilökuljetusoikeuden myöntämisen edellytyksenä on ajoneuvotyyppikohtainen koulutus, jos reserviläisellä on aikaisemmin ollut henkilökuljetusoikeus tai hän on todistettavasti suorittanut aikaisemmin tässä luvussa tarkoitettuja henkilökuljetuksia.

Henkilökuljetusoikeus myönnetään puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan voimassaoloajaksi.

8 LUKU

Vaarallisten aineiden kuljettamiseen vaadittava lupa

31 §
Vaarallisten aineiden kuljettajan ajolupa

Jos vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (369/2011) liitteen A kohdassa 1.1.3.6 tarkoitettuja määriä suurempia määriä vaarallisia aineita kuljetetaan puolustusvoimien valvonnassa kappaletavarana tai säiliötilavuutena, on kuljettajalla oltava kuljetuksen sisältöä vastaava ADR -ajolupa tai tämän asetuksen mukainen VAK -ajolupa.

VAK -ajolupa oikeuttaa kuljettamaan:

1) luokan 1 vaarallisia aineita;

2) luokan 2 pakattuja vaarallisia aineita;

3) luokan 3 palavia nesteitä (UN 1202, 1203, 1223, 1268, 1863, 1993, 3475) irrotettavissa säiliöissä tai säiliökonteissa, joiden yhteistilavuus on enintään 6 m3 yksittäisen irrotettavan säiliön enimmäistilavuuden ollessa enintään 2 m3 tai säiliökontin enimmäistilavuuden ollessa enintään 3 m3, taikka kappaletavarana enintään 2000 litraa;

4) luokkaan 8 kuuluvia luokituskoodien C1, C5 ja C11 vaarallisia aineita;

5) luokkaan 9 kuuluvia luokituskoodin M4 vaarallisia aineita.

32 §
Koulutuksen tarkoitus, järjestäminen ja sisältö

VAK -ajolupaa varten annettavan koulutuksen tarkoituksena on antaa tiedot vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä vahingon vaikutusten rajoittamiseksi.

Koulutuksen johtajalla ja koulutusta antavalla henkilöllä on oltava vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (401/2011) tarkoitettu ADR-räjähdeajolupa ja ADR-säiliöajolupa.

Koulutusta VAK-ajolupaa varten on annettava vähintään 20 tuntia. Oppitunnin ja käytännön harjoituskerran pituus on 45 minuuttia, opetusta saa antaa enintään kahdeksan tuntia päivässä.

Tarkemmat määräykset koulutuksen järjestämisestä ja sisällöstä antaa pääesikunta.

33 §
VAK-ajolupakoe

Koe järjestetään koulutuksen ja käytännön harjoittelun jälkeen. Kokeen suorittajan on osoitettava, että hänellä on tarvittavat tiedot ja taidot niistä kuljetuksista, joihin VAK-ajolupa vaaditaan. Kokeessa on saavutettava vähintään 70 prosenttia kokeen maksimipistemäärästä.

Henkilö, joka on hylätty kokeessa, saa osallistua uusintakokeeseen aikaisintaan kolmen vuorokauden kuluttua hylätystä kokeesta.

Pääesikunta määrää kokeen käytännön järjestämisestä ja laatii kokeessa käytettävät kysymykset, joiden on katettava edellä 32 §:n 1 momentissa mainitut aihealueet.

34 §
VAK-ajoluvan myöntäminen, voimassaolo ja jatkaminen

VAK-ajolupa myönnetään koulutuksen ja kokeen hyväksytyn suorittamisen perusteella.

VAK-ajolupa on voimassa viisi vuotta kokeen hyväksytystä suorittamisesta lukien, enintään kuitenkin puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan voimassaolon päättymiseen saakka. VAK-ajolupa merkitään puolustusvoimien ajokorttiin tai ajolupaan.

VAK-ajolupaa voidaan jatkaa viidellä vuodella, jos sen haltija on luvan viimeisen voimassaolovuoden aikana osallistunut määräaikaiskoulutukseen ja suorittanut hyväksytysti vastaavan kokeen.

Reserviläiselle voidaan myöntää VAK-ajolupa harjoituksen ajaksi ilman koetta, jos:

1) luvan edellisestä myöntämisestä on enintään viisi vuotta, tai

2) hänellä on voimassa oleva ADR-ajolupa, ja ennen kuljetukseen ryhtymistä hänelle annetaan vähintään 3 tunnin kertauskoulutus.

ADR-räjähdeajoluvan haltijalle myönnetään VAK-ajolupa, jos hän on osallistunut edellä 31 §:n 2 momentin 3 kohdassa mainittuja kuljetuksia vastaavan vähintään neljän tunnin pituiseen koulutuksen ja suorittanut hyväksytysti vastaavan VAK-ajolupakokeen.

9 LUKU

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

35 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) puolustusvoimien ajokorteista annettu asetus (667/1993);

2) puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen soveltamisesta annettu puolustusministeriön päätös (911/1993); sekä

3) puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvassa vaarallisten aineiden kuljetuksissa vaadittavista ajoluvista annettu puolustusministeriön päätös (179/1995).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla myönnetty puolustusvoimien moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettamiseen vaadittava ajokortti tai ajolupa, kuljettajaopetuksen antamiseen puolustusvoimissa tarvittava lupa sekä vaarallisten aineiden kuljettamiseen puolustusvoimien valvonnassa vaadittava lupa on sellaisenaan voimassa ajokortissa tai luvassa määrätyn ajan.

Malliltaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen puolustusvoimien ajokortti ja ajolupa on uusittava tämän asetuksen 6 §:ssä säädettyjä vaatimuksia vastaavaksi ennen 1 päivää tammikuuta 2015.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013

Puolustusministeri
Carl Haglund

Esittelijä
Kosti Honkanen

PLMa puolustusvoimien ajokorteista ja ajoluvista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.