12/2013

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä hoitavilta vaadittavasta kielitaidosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1664/2009) 6 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Vaadittava kielitaito liikenneturvallisuustehtävissä

Liikenneturvallisuustehtäviä hoitavalta vaaditaan työtehtävien kannalta riittävä suomen kielen taito. Suomen kielen taidosta on esitettävä Liikenteen turvallisuusvirastolle pyynnöstä asianmukainen kielitaitotodistus. Kielitaitotodistusta ei kuitenkaan vaadita äidinkielenään suomen kieltä puhuvalta eikä henkilöltä, jonka suomen kielen taito on verrattavissa äidinkielenään suomen kieltä puhuvan henkilön kielitaitoon.

Liikenneturvallisuustehtävää hoitavan henkilön, jonka tehtäviin kuuluu rautatieliikenteen viestintä, on osattava rataverkolla käytettävät viestit suomen kielellä sekä osattava käyttää viestejä asianmukaisesti.

2 §
Liikkuvan kaluston kuljettajalta vaadittava erityinen kielitaito

Liikkuvan kaluston kuljettajalta vaaditaan riittävä suomen kielen taito. Kielitaidon on oltava sellainen, että kuljettaja pystyy tehokkaasti viestimään rataverkon haltijan kanssa liikenneturvallisuuden kannalta olennaisista seikoista kaikissa liikennetilanteissa. Kuljettajan on kyettävä myös käyttämään rautatieliikenteen viestinnässä käytettäviä viestejä. Kuljettajan suullisen kielitaidon on oltava vähintään liitteen tasolla 3.

3 §
Liikkuvassa kalustossa muita liikenneturvallisuustehtäviä hoitavalta vaadittava erityinen kielitaito

Liikkuvassa kalustossa muita liikenneturvallisuustehtäviä hoitavan henkilön on osattava riittävästi suomen kieltä sekä kyettävä käyttämään rautatieliikenteen viestinnässä käytettäviä viestejä. Muita liikenneturvallisuustehtäviä hoitavan henkilön suullisen kielitaidon on oltava vähintään liitteen tasolla 2.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/59/EY (32007L0059); EUVL L 315, 3.12.2007, s. 51
Komission päätös 2011/314/EU (32011D0314); EUVL L 144, 31.5.2011, s. 1

Helsingissä  10 päivänä tammikuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Hannu Pennanen

Liite

Kieli- ja viestintätasot

Suullinen kielitaito kuvataan alla olevassa taulukossa tasoina, jossa 1 taso on osaamisen alin taso ja 5 taso osaamisen ylin taso.

Taso Kuvaus
5 - osaa mukauttaa puhetapansa eri tilanteisiin
- osaa esittää mielipiteen
- osaa neuvotella
- osaa taivutella
- osaa antaa neuvoja
4 - selviytyy täysin odottamattomissa tilanteissa
- osaa tehdä oletuksia
- osaa esittää perustellun mielipiteen
3 - selviytyy käytännön tilanteissa, joissa on sattunut jotakin ennalta arvaamatonta
- osaa kuvailla asioita
- osaa ylläpitää (käydä) yksinkertaista keskustelua
2 - selviytyy yksinkertaisissa käytännön tilanteissa
- osaa esittää kysymyksiä
- osaa vastata kysymyksiin
1 - osaa puhua käyttäen ulkoa opittuja lauseita

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.