11/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän kelpoisuusrekisteriin ja lisätodistusrekisteriin tallennettavista tiedoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1664/2009) nojalla:

1 §
Lupa- ja kelpoisuuskirjan sekä lisätodistuksen hakemismenettely

Liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirjan ja lisätodistuksen kielestä, muodosta ja sisällöstä sekä tarkemmasta hakemismenettelystä säädetään Euroopan yhteisön malleista kuljettajan lupakirjoja, lisätodistuksia, lisätodistusten oikeaksi todistettuja jäljennöksiä sekä kuljettajan lupakirjan hakulomakkeita varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY mukaisesti  annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 36/2010.

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1664/2009) 15 §:ssä tarkoitetun kelpoisuuskirjan muotoon ja sisältöön sekä kelpoisuuskirjan tarkempaan hakemismenettelyyn sovelletaan lupakirjaa koskevia 1 momentissa tarkoitetun komission asetuksen säännöksiä. 

2 §
Lupa- ja kelpoisuuskirjoista kelpoisuusrekisteriin tallennettavat tiedot

Kelpoisuusrekisteriin on tallennettava liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirjoista ne tiedot, joista säädetään liitteessä 1. Vastaavat tiedot on tallennettava kelpoisuusrekisteriin 1 §:n 2 momentista tarkoitetusta kelpoisuuskirjasta.

3 §
Lisätodistuksista kelpoisuusrekisteriin tallennettavat tiedot

Kelpoisuusrekisteriin on tallennettava liikkuvan kaluston kuljettajan lisätodistuksista liitteen 2 mukaisesti tiedot lisätodistuksen antamispäivästä, viimeisestä voimassaolopäivästä ja lisätodistuksen antaneesta toiminnanharjoittajasta. Rekisteriin on talletettava myös tiedot lisätodistuksessa määritellystä liikkuvasta kalustosta, jota kuljettajalla on lupa kuljettaa sekä rataverkosta, jolla kuljettajalla on lupa kuljettaa edellä mainittua liikkuvaa kalustoa. Jos toiminnanharjoittaja on peruuttanut antamansa lisätodistuksen, rekisteriin on lisäksi tallennettava tieto peruuttamispäätöksen päivämäärästä.

4 §
Erivapauksista kelpoisuusrekisteriin tallennettavat tiedot

Kelpoisuusrekisteriin on tallennettava tieto myös liikenneturvallisuustehtävää, turvalaitteiden asennus- ja huoltotehtävää sekä turvamiehen tehtävää hoitavalle ja näihin tehtäviin hakeutuneelle henkilölle myönnetystä tehtäväkohtaisia pätevyysvaatimuksia tai terveydentilaa koskevia vaatimuksia koskevasta erivapaudesta sekä myöntämispäätöksen päivämäärästä. Määräajaksi myönnetystä erivapaudesta on tallennettava myös päätöksen viimeinen voimassaolopäivä. Jos terveydentilavaatimuksista myönnetty erivapaus on peruutettu, rekisteriin on tallennettava peruuttamispäätöksen päivämäärä. Määräajaksi peruutetusta erivapaudesta on tallennettava myös päätöksen viimeinen voimassaolopäivä. Mikäli terveydentilavaatimuksista myönnetty erivapaus on lakannut suoraan lain nojalla, tieto lakkaamisesta ja sen syystä on tallennettava rekisteriin.

5 §
Tehdyistä rikoksista kelpoisuusrekisteriin tallennettavat tiedot

Kelpoisuusrekisteriin on tallennettava lupakirjan tai kelpoisuuskirjan hakijaa ja haltijaa sekä erivapautta hakenutta henkilöä koskeva tieto rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain 54 §:ssä ja rikoslain 23 luvun 1—8 ja 10 §:ssä tarkoitetuista Liikenteen turvallisuusviraston tietoon toimitetuista rikoksista, jos rikoksella on merkitystä Liikenteen turvallisuusviraston lupaa koskevassa päätöksenteossa tai valvonnassa. Rekisteriin merkitään rikoksen rikosnimike, rikoksen tekopäivä sekä tieto siitä, onko asiassa aloitettu tekoa koskeva esitutkinta, syyteharkinta tai oikeudenkäynti. Rekisteriin merkitään myös tuomion antopäivä sekä teosta tuomitut rangaistukset ja muut seuraamukset.

6 §
Lisätodistusrekisteriin tallennettavat tiedot

Lisätodistusrekisteriin on tallennettava liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirjoista ja lisätodistuksista ne tiedot, joista säädetään liitteessä 2.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2013.

Komission päätös 2010/17/EY (32010D0017); EUVL L 8, 13.1.2010, s. 17

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Hannu Pennanen

Liite 1

Kelpoisuusrekisteriin tallennettavat tiedot

Kelpoisuusrekisteriin tallennetaan tiedot liikkuvan kaluston kuljettajien lupakirjoista siten, että rekisteristä on saatavissa kulloinkin tarvittavat tiedot seuraavasti:

1. osa sisältää lupakirjan tämänhetkistä tilaa koskevat tiedot.

2. osa sisältää myönnetystä lupakirjasta tiedot, jotka perustuvat veturinkuljettajadirektiivin 2007/59/EY liitteen I 2 kohdan mukaisiin vaatimuksiin.

3. osa sisältää lupakirjan aiempia vaiheita koskevat tiedot (historiatiedot).

4. osa sisältää tiedot perusvaatimuksista ja -tarkastuksista, joiden perusteella lupakirja myönnetään, sekä myöhemmistä tarkastuksista, joiden perusteella lupakirja pysyy voimassa.

Kelpoisuusrekisteriin tallennettavan tiedon sisältöä, muotoa ja tiedon tasoa koskevat vaatimukset on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Vaadittava tieto
Nro Sisältö Muoto Vaatimuksen taso/Pakollinen tai Valinnainen

1. osa: sisältää lupakirjan tämänhetkistä tilaa koskevat tiedot

1. Lupakirjan numero
1.1 Lupakirjan EU-tunnistenumero (EIN) 12-numeroinen(EIN-koodi) Pakollinen
2. Lupakirjan tämänhetkistä tilaa koskevat tiedot
2.1 Lupakirjan tämänhetkinen tila:
- voimassa Teksti Pakollinen
- peruutettu tilapäisesti
- peruutettu lopullisesti
2.2 Tilapäisen tai lopullisen peruuttamisen syy Teksti Pakollinen

2. osa: sisältää myönnetystä lupakirjasta tiedot, jotka perustuvat veturinkuljettajadirektiivin 2007/59/EY liitteen I 2 kohdan mukaisiin vaatimuksiin.

3. Haltijan sukunimi/-nimet
3.1 Passissa, kansallisessa henkilökortissa tai muussa henkilöllisyyden todistamiseen kelpaavassa asiakirjassa ilmoitettu sukunimi. Teksti Pakollinen
4. Haltijan etunimi/-nimet
4.1 Passissa, kansallisessa henkilökortissa tai muussa henkilöllisyyden todistamiseen kelpaavassa asiakirjassa ilmoitettu etunimi. Teksti Pakollinen
5. Haltijan syntymäaika
5.1 Haltijan syntymäaika VVVV-KK-PP Pakollinen
6. Haltijan syntymäpaikka
6.1 Haltijan syntymäpaikka Teksti Pakollinen
6.2 Kansalaisuus Teksti Valinnainen
7. Lupakirjan myöntämispäivä
7.1 Lupakirjan myöntämispäivä VVVV-KK-PP Pakollinen
8. Lupakirjan viimeinen voimassaolopäivä
8.1 Lupakirjan voimassaolon päättymispäivä VVVV-KK-PP Pakollinen
9. Lupakirjan myöntänyt viranomainen
9.1 Lupakirjan myöntäneen toimivaltaisen viranomaisen nimi (Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto) Teksti Pakollinen
10. Toiminnanharjoittajan kuljettajalle antama viitenumero
10.1 Toiminnanharjoittajan liikkuvan kaluston kuljettajalle antama viitenumero Teksti Valinnainen
11. Haltijan valokuva
11.1 Valokuva Alkuperäinen tai skannattu Pakollinen
12. Haltijan allekirjoitus
12.1 Allekirjoitus Alkuperäinen, valokopio tai skannattu Pakollinen
13. Haltijan vakinainen asuinpaikka tai postiosoite
13.1 Haltijan osoite Katuosoite Teksti Valinnainen
13.2 Paikkakunta Teksti Valinnainen
13.3 Maa Teksti Valinnainen
13.4 Postinumero Aakkosnumeerinen koodi Valinnainen
13.5 Puhelinnumero Teksti Valinnainen
13.6 Sähköpostiosoite Teksti Valinnainen
14. Lisätiedot
14.1 Liikenteen turvallisuusviraston direktiiviin 2007/59/EY liitteen II mukaisesti edellyttämät tiedot (Suomessa sovelletaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia ja viranomaismääräyksiä) Koodattu tieto Pakollinen
Kenttä 9.a.1 – Kuljettajan äidinkieli Teksti Pakollinen
Kenttä 9.a.2 – (lupakirjan myöntävän jäsenvaltion merkinnöille varattu tila sen kansallisessa lainsäädännössä mahdollisesti vaadittujen tietojen ilmoittamiseen) Teksti Pakollinen
15. Lääketieteellisiin syihin perustuvat rajoitukset
15.1 Liikenteen turvallisuusviraston direktiiviin 2007/59/EY liitteen II mukaisesti edellyttämät tiedot (Suomessa sovelletaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia ja viranomaismääräyksiä) Koodattu tieto Pakollinen
Silmälasien/piilolinssien pakollinen käyttö (koodi b.1) Pakollinen
Kuulokojeen pakollinen käyttö (koodi b.2) Pakollinen

3. osa: sisältää lupakirjan aiempia vaiheita koskevat tiedot (historiatiedot).

16. Ensimmäinen myöntämispäivä
16.1 Ensimmäinen myöntämispäivä VVVV-KK-PP Pakollinen
17. Viimeinen voimassaolopäivä
17.1 Viimeinen voimassaolopäivä (uusimispäivämäärä) VVVV-KK-PP Pakollinen
18. Päivitys (voi olla useita)
18.1 Päivityksen päivämäärä VVVV-KK-PP Pakollinen
18.2 Päivityksen syy Teksti Pakollinen
19. Muutos (voi olla useita)
19.1 Muutoksen päivämäärä VVVV-KK-PP Pakollinen
19.2 Muutoksen syy Teksti Pakollinen
20. Tilapäinen peruutus (voi olla useita)
20.1 Tilapäisen peruutuksen kesto Mistä (pvm) mihin (pvm) - VVVV-KK-PP VVVV-KK-PP Pakollinen
20.2 Tilapäisen peruutuksen syy Teksti Pakollinen
21. Lopullinen peruutus (voi olla useita)
21.1 Lopullisen peruutuksen päivämäärä VVVV-KK-PP Pakollinen
21.2 Lopullisen peruutuksen syy Teksti Pakollinen
22. Kadonneeksi ilmoitettu lupakirja
22.1 Ilmoituspäivä VVVV-KK-PP Pakollinen
22.2 Kaksoiskappaleen myöntämispäivä VVVV-KK-PP Pakollinen
23. Varastetuksi ilmoitettu lupakirja
23.1 Ilmoituspäivä VVVV-KK-PP Pakollinen
23.2 Kaksoiskappaleen myöntämispäivä VVVV-KK-PP Pakollinen
24. Tuhoutuneeksi ilmoitettu lupakirja
24.1 Ilmoituspäivä VVVV-KK-PP Pakollinen
24.2 Kaksoiskappaleen myöntämispäivä VVVV-KK-PP Pakollinen

4. osa: sisältää tiedot perusvaatimuksista ja -tarkastuksista, joiden perusteella lupakirja myönnetään, sekä myöhemmistä tarkastuksista, joiden perusteella lupakirja pysyy voimassa.

25. Koulutus
25.1 Perusvaatimus Korkein suoritettu tutkinto Teksti Pakollinen
26. Fyysinen kunto
26.1 Perusvaatimus Lausunto direktiivin 2007/59/EY liitteessä II (1.1–1.3 ja 2.1 kohdassa) lueteltujen vaatimusten täyttymisestä (Suomessa sovelletaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia ja viranomaismääräyksiä: Rautatiealan asiantuntija- lääkärin lausunto: sopiva/ei- sopiva tehtävään) Teksti Pakollinen
26.2 Työhöntulotarkastuksen ja -lausunnon (26.1) päivämäärät VVVV-KK-PP Pakollinen
26.3 Myöhempi määräaikaistarkastus Rautatiealan asiantuntija- lääkärin lausunto: sopiva/ei- sopiva tehtävään Teksti Pakollinen
26.4 (voi olla useita) Viimeisimmän tarkastuksen ja lausunnon (26.3) päivämäärät VVVV-KK-PP Pakollinen
26.5 Seuraava terveystarkastus Seuraavan tarkastuksen päivämäärä VVVV-KK-PP Pakollinen
26.6 Huomautuksia Ilmoitettava: - normaali aikataulu - tihennetty aikataulu (lääkärintodistuksen perusteella) - tietojen muuttuminen (koodi 9.a.2) rajoituksia koskevan koodin muuttuminen - muut (täsmennettävä ala) Teksti Pakollinen
27. Ammatin edellyttämä psyykkinen kunto
27.1 Perusvaatimus Lausunto direktiivin 2007/59/EY liitteessä II (2.2 kohta) lueteltujen vaatimusten täyttymisestä (Suomessa sovelletaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia ja viranomaismääräyksiä: Rautatieliikenteen asiantuntijapsykologin lausunto: soveltuva/ei- soveltuva tehtävään) Teksti Pakollinen
27.2 Psykologisen henkilöarvioinnin (tarkastuksen) ja lausunnon (27.1) päivämäärät VVVV-KK-PP Pakollinen
27.3 Seuraava(t) tarkastus (-tukset) -Vain, jos välttämätön (voi olla useita) -Rautatieliikenteen asiantuntijapsykologin lausunto: soveltuva/ ei- soveltuva tehtävään Teksti Pakollinen
27.4 Mahdollisesti tehdyn myöhemmän tarkastuksen päivämäärä VVVV-KK-PP Pakollinen
28. Yleinen ammatillinen tietämys
28.1 Perusvaatimus Selvitys direktiivin 2007/59/EY liitteessä IV lueteltujen vaatimusten täyttymisestä (Suomessa sovelletaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia ja viranomaismääräyksiä) Teksti Pakollinen
28.2 Tarkastuksen päivämäärä (Suomessa tehtäväkohtainen koulutusohjelma) VVVV-KK-PP Pakollinen
28.3 Myöhempi tarkastus (Suomessa kertauskoulutusohjelma) - Vain, jos kansallinen säännös edellyttää (Suomessa sovelletaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia ja viranomaismääräyksiä) VVVV-KK-PP Pakollinen

Liite 2

Lisätodistusrekisteriin tallennettavat tiedot

Lisätodistusrekisteriin tallennetaan tiedot liikkuvan kaluston kuljettajien lupakirjoista ja lisätodistuksista siten, että rekisteristä on saatavissa kulloinkin tarvittavat tiedot seuraavasti:

1. osa sisältää lupakirjan tämänhetkistä tilaa koskevat tiedot.

2. osa sisältää annetusta lisätodistuksesta tiedot, jotka perustuvat veturinkuljettajadirektiivin 2007/59/EY liitteen I 3 kohdan mukaisiin vaatimuksiin.

3. osa sisältää lisätodistuksen aiempia vaiheita koskevat tiedot (historiatiedot).

4. osa sisältää tiedot perusvaatimuksista ja -tarkastuksista, joiden perusteella lisätodistus annetaan, sekä myöhemmistä tarkastuksista, joiden perusteella lisätodistus pysyy voimassa.

Lisätodistusrekisteriin tallennettavan tiedon sisältöä, muotoa ja tiedon tasoa koskevat vaatimukset on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Nro Vaadittava tieto
Sisältö Muoto Vaatimuksen taso/PakollinentaiValinnainen

1.osa: sisältää lupakirjan tämänhetkistä tilaa koskevat tiedot.

1. Lupakirjan numero
1.1 Lupakirjan EU-tunnistenumero (EIN) 12-numeroinen (EIN-koodi) Pakollinen
2. Lupakirjan tämänhetkistä tilaa koskevat tiedot
2.1 Lupakirjan tämänhetkinen tila: - voimassa - peruutettu tilapäisesti - peruutettu lopullisesti Teksti Valinnainen

2. osa: sisältää annetusta lisätodistuksesta tiedot, jotka perustuvat veturinkuljettajadirektiivin 2007/59/EY liitteen I 3 kohdan mukaisiin vaatimuksiin.

3. Haltijan sukunimi/-nimet (sama kuin lupakirjassa)
3.1 Passissa, kansallisessa henkilökortissa tai muussa henkilöllisyyden todistamiseen kelpaavassa asiakirjassa ilmoitettu sukunimi. Teksti Pakollinen
4. Haltijan etunimi/-nimet (sama kuin lupakirjassa)
4.1 Passissa, kansallisessa henkilökortissa tai muussa henkilöllisyyden todistamiseen kelpaavassa asiakirjassa ilmoitettu etunimi. Teksti Pakollinen
5. Haltijan syntymäaika
5.1 Haltijan syntymäaika VVVV-KK-PP Pakollinen
6. Haltijan syntymäpaikka
6.1 6.2 Haltijan syntymäpaikka Haltijan kansalaisuus Teksti Pakollinen
7. Lisätodistuksen antamispäivä
7.1 Lisätodistuksen antamispäivä VVVV-KK-PP Pakollinen
8. Lisätodistuksen viimeinen voimassaolopäivä
8.1 Lisätodistuksen voimassaolon päättymispäivä, jonka toiminnanharjoittaja asettaa direktiivin 2007/59/EY 15 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti (Suomessa sovelletaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia ja toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmää) VVVV-KK-PP Pakollinen
9. Lisätodistuksen antanut elin
9.1 Lisätodistuksen antaneen toiminnanharjoittajan nimi Teksti Pakollinen
10. Toiminnanharjoittajan kuljettajalle antama viitenumero
10.1 Toiminnanharjoittajan liikkuvan kaluston kuljettajalle antama viitenumero Teksti Valinnainen
11. Haltijan valokuva 
11.1 Valokuva Alkuperäinen tai skannattu Pakollinen
12. Haltijan allekirjoitus
12.1 Allekirjoitus Alkuperäinen, valokopio tai skannattu Pakollinen
13. Haltijan vakinainen asuinpaikka tai postiosoite
13.1 Haltijan osoite Katuosoite Teksti Valinnainen
13.2 Paikkakunta Teksti Valinnainen
13.3 Maa Teksti Valinnainen
13.4 Postinumero Aakkosnumeerinen koodi Valinnainen
13.5 Puhelinnumero Teksti Valinnainen
13.6 Sähköpostiosoite Teksti Valinnainen
14. Toiminnanharjoittajan osoite, jonka lukuun kuljettajalla on lupa kuljettaa liikkuvaa kalustoa
14.1Toiminnanharjoittajan osoite Katuosoite Teksti Pakollinen
14.2 Paikkakunta Teksti Pakollinen
14.3 Maa Teksti Pakollinen
14.4 Postinumero Aakkosnumeerinen koodi Pakollinen
14.5 Yhteyshenkilö Teksti Valinnainen
14.6 Puhelinnumero Teksti Pakollinen
14.7 Faksinumero Teksti Pakollinen
14.8 Sähköpostiosoite Teksti Pakollinen
15. Luokka, jossa kuljettajalla on lupa kuljettaa liikkuvaa kalustoa
15.1 Koodi(t) Teksti Pakollinen
16. Liikkuva kalusto, jota kuljettajalla on lupa kuljettaa
16.1 (luettelo) Teksti Pakollinen
16.2 Kunkin luettelossa mainitun kaluston osalta seuraavan tarkastuksen päivämäärä VVVV-KK-PP Pakollinen
17. Rataverkko, jolla kuljettajan on lupa kuljettaa liikkuvaa kalustoa
17.1 (luettelo) Teksti Pakollinen
17.2 Kunkin luettelossa mainitun rataverkon osalta seuraavan tarkastuksen päivämäärä VVVV-KK-PP Pakollinen
18. Kielitaito
18.1 (luettelo) Teksti Pakollinen
18.2 Kunkin luettelossa mainitun kielen osalta seuraavan tarkastuksen päivämäärä VVVV-KK-PP Pakollinen
19. Lisätiedot
19.1 (luettelo) Teksti Pakollinen
20. Rajoitukset (liittyvät rataverkkoon tai liikkuvan kaluston kuljettamiseen)
20.1 (luettelo) Teksti Pakollinen

3. osa: sisältää lisätodistuksen aiempia vaiheita koskevat tiedot (historiatiedot).

21. Ensimmäinen antamispäivä
21.1 Lisätodistuksen ensimmäinen antamispäivä VVVV-KK-PP Valinnainen
22. Päivitys (voi olla useita)
22.1 Päivityksen päivämäärä VVVV-KK-PP Pakollinen
22.2 Päivityksen syy (lisätodistuksessa mainitun, yhden tai useamman tiedon korjaus, kuten esimerkiksi kuljettajan kotiosoitteen muutos) Teksti Pakollinen
23. Muutos (voi olla useita)
23.1 Muutoksen päivämäärä VVVV-KK-PP Pakollinen
Muutoksen syy, ja viittaus lisätodistuksen kohtaan:
- muutos 3. kentän tietoihin (kuljetusluokat)
- muutos 4. kentän tietoihin (lisätiedot)
- muutos 5. kentän tietoihin (uusi kielitaito tai määräajoin tarkastettava kielitaito)
- muutos 6. kentän tietoihin (rajoitukset) Teksti Pakollinen
- muutos 7. sarakkeen tietoihin (uusi liikkuvaa kalustoa koskeva tietämys tai määräajoin tarkastettava tietämys)
- muutos 8. sarakkeen tietoihin (uusi rataverkkoa koskeva tietämys tai määräajoin tarkastettava tietämys)
24. Tilapäinen peruutus (voi olla useita)
24.1 Tilapäisen peruutuksen kesto Mistä (pvm) mihin (pvm) - VVVV-KK-PP VVVV-KK-PP Pakollinen
24.2 Tilapäisen peruutuksen syy Teksti Pakollinen
25. Lopullinen peruutus (voi olla useita)
25.1 Lopullisen peruutuksen päivämäärä VVVV-KK-PP Pakollinen
25.2 Lopullisen peruutuksen syy Teksti Pakollinen
26. Kadonneeksi ilmoitettu todistus
26.1 Ilmoituspäivä VVVV-KK-PP Pakollinen
26.2 Kaksoiskappaleen antamispäivä VVVV-KK-PP Pakollinen
27. Varastetuksi ilmoitettu todistus
27.1 Ilmoituspäivä VVVV-KK-PP Pakollinen
27.2 Kaksoiskappaleen antamispäivä VVVV-KK-PP Pakollinen
28. Tuhoutuneeksi ilmoitettu todistus
28.1 Ilmoituspäivä VVVV-KK-PP Pakollinen
28.2 Kaksoiskappaleen antamispäivä VVVV-KK-PP Pakollinen

4. osa: sisältää tiedot perusvaatimuksista ja -tarkastuksista, joiden perusteella lisätodistus annetaan, sekä myöhemmistä tarkastuksista, joiden perusteella lisätodistus pysyy voimassa.

29. Kielitaito
29.1 Perusvaatimus Työkieli (Suomessa suomen kieli), jonka osalta on annettu Teksti Pakollinen
lausunto direktiivin 2007/59/EY liitteen VI 8 kohdan mukaisten vaatimusten täyttymisestä (Suomessa sovelletaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia ja valtioneuvoston asetusta)
29.2 Määräajoin tehtävä tarkastus Kielen (Suomessa suomen kielen) todistetun taidon (= tutkinnon suorittamisen) päivämäärä (voi olla useita) (Suomessa sovelletaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia ja valtioneuvoston asetusta) VVVV-KK-PP Pakollinen
30. Liikkuvaa kalustoa koskeva tietämys
30.1 Perusvaatimus (Suomessa toiminnanharjoittajan järjestämä tyyppikoulutus)  Liikkuva kalusto, jonka osalta on annet- tu selvitys direktiivin 2007/59/EY liitteen V mukaisten vaatimusten täyttymisestä (Suomessa sovelletaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia ja toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmää) Teksti Pakollinen
30.2 Määräajoin tehtävä tarkastus (Suomessa toiminnanharjoittajan järjestämä uusintakoe) Todistetun tietämyksen määräajoin tehtävän tarkastuksen päivämäärä (voi olla useita)(Suomessa sovelletaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia ja toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmää) VVVV-KK-PP Pakollinen
31. Rataverkkoa koskeva tietämys
31.1 Perusvaatimus (Suomessa toiminnanharjoittajan järjestämä tyyppikoulutus)  Rataverkko, jonka osalta on annettu selvitys direktiivin 2007/59/EY liitteen VI mukaisten vaatimusten täyttymisestä (Suomessa sovelletaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia ja toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmää) Teksti Pakollinen
31.2 Määräajoin tehtävä tarkastus (Suomessa toiminnanharjoittajan järjestämä uusintakoe) Todistetun tietämyksen määräajoin tehtävän tarkastuksen päivämäärä (voi olla useita)(Suomessa sovelletaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia ja toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmää)  VVVV-KK-PP Pakollinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.