Säädökset alkuperäisinä: 2012

650/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
649/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
648/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työ- ja elinkeinotoimistoista
647/2012
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2013
646/2012
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
645/2012
Vuoden 2012 III lisätalousarvio
644/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden vakuutusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistyslaissa säädettyjen euromäärien korottamisesta
643/2012
Valtioneuvoston asetus timotein siementuotannon tuen perusteella muodostettavasta tilakohtaisesta lisäosasta ja erityistukioikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
642/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
641/2012
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2013
640/2012
Valtioneuvoston asetus vuoden 2013 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta
639/2012
Valtioneuvoston asetus valmisteverotuslaissa säädetyn valvonta- ja siirtojärjestelmän soveltamisesta eräisiin polttoaineiden lisäaineisiin
638/2012
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
637/2012
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta
636/2012
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
635/2012
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
634/2012
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
633/2012
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
632/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
631/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
630/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
629/2012
Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta
628/2012
Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinsuojeluaineita koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
627/2012
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
626/2012
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
625/2012
Laki Oikeusrekisterikeskuksesta
624/2012
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n muuttamisesta
623/2012
Laki yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta
622/2012
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
621/2012
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
620/2012
Laki tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
619/2012
Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta
618/2012
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
617/2012
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
616/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2012—2013
615/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
614/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 22 §:n muuttamisesta
613/2012
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Seychellien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
612/2012
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
611/2012
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
610/2012
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
609/2012
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
608/2012
Valtioneuvoston asetus työturvallisuusäännöksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
607/2012
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 20 §:n muuttamisesta
606/2012
Valtioneuvoston asetus kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
605/2012
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
604/2012
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta
603/2012
Ulkoasianministeriön ilmoitus Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Amharan alueen maatalousvetoisen talouskasvun hanketta
602/2012
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen 26 §:n muuttamisesta
601/2012
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.