Säädökset alkuperäisinä: 2012

50/2012
Tasavallan presidentin asetus Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän  alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta  tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja  sopimuksen  soveltamisesta  annetun lain voimaantulosta
49/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
48/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta sonnin spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista
47/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
46/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista
45/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kunnaneläinlääkärin eläkettä kartuttavista palkkioista
44/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kunnallisesta eläkelaitoksesta viimeisenä eläkelaitoksena
43/2012
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolttalain mukaisista enimmäistulorajoista
42/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
41/2012
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
40/2012
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2012
39/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta
38/2012
Valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta
37/2012
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
36/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2012
35/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2012
34/2012
Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään annetun oikeusministeriön asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta
33/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista
32/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
31/2012
Oikeusministeriön kuulutus tasavallan presidentin vaalin ensimmäisen vaalin tuloksesta
30/2012
Valtioneuvoston asetus maksutta jaettavien päästöoikeuksien jakoperusteista päästökauppakaudelle 2013—2020
29/2012
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 13 ja 38 §:n muuttamisesta
28/2012
Laki rikoslain 22 ja 25 luvun muuttamisesta
27/2012
Laki rikosrekisterilain 4 a ja 6 §:n muuttamisesta
26/2012
Laki hallinto-oikeuslain 7 ja 8 §:n muuttamisesta
25/2012
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
24/2012
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
23/2012
Laki avioliittolain muuttamisesta
22/2012
Adoptiolaki
21/2012
Laki lasten adoptiosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
20/2012
Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta
19/2012
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
18/2012
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n ja 7 luvun 24 §:n muuttamisesta
17/2012
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n ja 7 luvun 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
16/2012
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
15/2012
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2011 jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä sekä vuoden 2012 kiinteistöveron eräpäivistä
14/2012
Tasavallan presidentin asetus Macaon kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
13/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
12/2012
Kansalaisaloitelaki
11/2012
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
10/2012
Laki työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta
9/2012
Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 3 §:n muuttamisesta
8/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
7/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
6/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
5/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
4/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta pohjoisesta tuesta
3/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
2/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön erinäisistä säännöksistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1/2012
Valtioneuvoston asetus kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.