Säädökset alkuperäisinä: 2012

100/2012
Laki tasavallan presidentin kansliasta
99/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
98/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
97/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
96/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2011 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
95/2012
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
94/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
93/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
92/2012
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
91/2012
Laki tonnistoverolain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
90/2012
Laki tonnistoverolain muuttamisesta
89/2012
Laki ulkoasiainhallintolain 15 ja 19 §:n muuttamisesta
88/2012
Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta
87/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2012 annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
86/2012
Oikeusministeriön asetus kansalaisaloitelaissa tarkoitetuissa paperimuotoisissa kannatusilmoituksissa käytettävästä lomakekaavasta
85/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
84/2012
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
83/2012
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
82/2012
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
81/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2012 maksettavan korvauksen perusteista
80/2012
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
79/2012
Valtioneuvoston asetus pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 § muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
78/2012
Valtioneuvoston asetus rikoslain 11 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
77/2012
Tasavallan presidentin asetus jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
76/2012
Tasavallan presidentin asetus Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
75/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen salmonellavalvontaohjelmasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
74/2012
Valtiovarainministeriön asetus Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus -juhlarahasta
73/2012
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta
72/2012
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
71/2012
Tasavallan presidentin asetus tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään annetun asetuksen kumoamisesta
70/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen 20 §:n muuttamisesta
69/2012
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
68/2012
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2012 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
67/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-osa-alueilla 22—24
66/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
65/2012
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
64/2012
Valtioneuvoston asetus  tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
63/2012
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
62/2012
Valtioneuvoston kuulutus tasavallan presidentin vaalin toisen vaalin tuloksesta
61/2012
Tasavallan presidentin asetus Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
60/2012
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
59/2012
Oikeusministeriön asetus Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista
58/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
57/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta
56/2012
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta
55/2012
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
54/2012
Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista
53/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
52/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäiskasvilajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
51/2012
Valtioneuvoston asetus Saimaan kanavavaltuutetun kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.