Säädökset alkuperäisinä: 2012

300/2012
Valtioneuvoston päätös Alavuden kaupungin ja Töysän kunnan yhdistymisestä
299/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
298/2012
Valtioneuvoston asetus tekstiilikuitujen nimityksiä ja niitä vastaavia tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteita ja merkintöjä koskevasta markkinavalvonnasta
297/2012
Laki opintotukilain muuttamisesta
296/2012
Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta
295/2012
Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
294/2012
Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
293/2012
Laki kalastuslain muuttamisesta
292/2012
Laki merimieseläkelain 10 §:n muuttamisesta
291/2012
Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
290/2012
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta
289/2012
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta
288/2012
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
287/2012
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
286/2012
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 77 §:n muuttamisesta
285/2012
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
284/2012
Laki ampuma-aselain 41 §:n muuttamisesta
283/2012
Laki rikoslain 34 a ja 46 luvun muuttamisesta
282/2012
Laki puolustustarvikkeiden viennistä
281/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
280/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
279/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
278/2012
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
277/2012
Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen euromäärien tarkistamisesta
276/2012
Laki lentoliikennesopimuksen muuttamisesta Venäjän federaation kanssa tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
275/2012
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
274/2012
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
273/2012
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
272/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
271/2012
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2 ja V lukuun sekä liitteen lisäykseen, mainittuun yleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan liitteen lisäykseen ja mainittuun yleissopimukseen liittyvään paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstöön tehtyjen muutosten sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvän uudistetun vuoden 2010 palokoesäännöstön voimaansaattamisesta
270/2012
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2, III, IV, V, VII ja XII lukuun sekä liitteen lisäykseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
269/2012
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3 muuttamisesta
268/2012
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
267/2012
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta
266/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä eräillä merialueilla
265/2012
Valtioneuvoston asetus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
264/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista
263/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista
262/2012
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
261/2012
Laki väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Viron kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
260/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
259/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus loppuvuoden 2011 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
258/2012
Valtioneuvoston asetus veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annettuun lakiin liittyvien eräiden säännösten voimaantulosta
257/2012
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
256/2012
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
255/2012
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
254/2012
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 28 ja 55 §:n muuttamisesta
253/2012
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
252/2012
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta
251/2012
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.