1086/2012

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus harjoittelijana toimimisesta liikenneopettajan ja kuljettajantutkintoja vastaanottavan henkilön tehtävissä

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ajokorttilain (386/2011) 91 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1081/2012, ja kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain (535/1998) 7 d §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 706/2011, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee ajokorttilain (386/2011) 88 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 91 §:n 1 momentissa tarkoitettua opetusharjoittelua ja kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 7 d §:n 4 momentissa tarkoitettua harjoittelua kuljettajantutkintoja vastaanottavan henkilön tehtävissä.

2 §
Valinnaisten tutkinnon osien harjoittelu

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon valinnaisten tutkinnon osien harjoittelu voidaan aloittaa, kun opiskelija on suorittanut liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat ja aloittanut kyseisen valinnaisen tutkinnon osan suorittamista edeltävän koulutuksen tai hänet on ohjattu kyseisen tutkinnon osan tutkintotilaisuuteen ilman valmistavaa koulutusta.

Moottoripyörällä ja kuorma- ja linja-autolla annettavan opetuksen harjoittelussa opiskelijan on täytettävä ajokorttilain 88 §:n 2 momentin ajokorttivaatimus.

3 §
Opetusharjoittelulupa

Opetusharjoittelulupaan on merkittävä:

1) opiskelijan nimi;

2) kouluttavan laitoksen nimi;

3) harjoittelupaikan nimi tai, jos harjoittelua suoritetaan useammassa paikassa, niiden nimet;

4) harjoittelua ohjaavien nimet;

5) liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa tai ajokorttiluokat, joiden harjoitteluun lupa oikeuttaa;

6) luvan voimassaoloaika.

Luvan voimassaolo lakkaa, kun erikoisammattitutkinto suoritetaan tai, jos erikoisammattitutkinnon suorittaja on hakenut liikenneopettajalupaa, kun liikenneopettajalupa luovutetaan ja kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua erikoisammattitutkinnon suorittamisesta. Voimassaolon lakatessa harjoittelijan on luovutettava opetusharjoittelulupa luvan myöntäjälle.

4 §
Opetusharjoittelun toteuttaminen

Harjoittelijalla on oltava kouluttavan laitoksen antama harjoittelukirja. Harjoittelijan antamasta opetuksesta on pidettävä kirjaa.

Harjoittelupaikkaa voidaan vaihtaa kesken harjoittelun kouluttavan laitoksen luvalla.

Autokoulun on ilmoitettava harjoittelijasta ja toimitettava harjoitteluohjelma koulua valvovalle tutkinnon vastaanottajalle ennen harjoittelun alkamista.  Tutkinnon vastaanottajan on ilmoitettava kuljettajantutkintoja vastaanottavan henkilön tehtävissä harjoittelevasta Liikenteen turvallisuusvirastolle. Jos harjoittelupaikkaa vaihdetaan kesken harjoittelun, ilmoitus tehdään harjoittelupaikasta, jonne harjoittelija siirtyy. 

5 §
Harjoittelun ohjaus

Opetusharjoittelun ohjaajana voi toimia liikenneopettajaluvan haltija, joka on toiminut päätoimisesti liikenneopettajana vähintään kolme vuotta ja antanut tänä aikana sekä teoria- että ajo-opetusta. Jos ohjaajia on useampia kuin yksi, joku heistä on nimettävä vastaavaksi ohjaajaksi.

Puolustusvoimien ajokorttia varten annettavassa kuljettajakoulutuksessa tai puolustusvoimien koulutuskeskuksessa tapahtuvassa ammattipätevyyskoulutuksessa harjoittelun ohjaajana toimivalla hyväksytään 1 momentissa tarkoitettuna liikenneopettajalupana puolustusvoimien liikenneopettajalupa.

Kuljettajantutkinnon vastaanottamista koskevan tutkinnon osan harjoittelua ohjaavalla on oltava kuljettajantutkinnon ajokokeen vastaanottajan kelpoisuus. Jos harjoittelussa tai tutkinnon osan näytön yhteydessä otetaan vastaan ajokortin suorittamiseen vaadittava ajokoe, ohjaajalla tai näyttöä arvioivalla on oltava ajokokeen vastaanottajan kelpoisuus ja hänen on oltava mukana koko koesuorituksen ajan. Ohjaaja tai edellä tarkoitettu näytön arvioija päättää tällöin ajokokeen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja vastaa muutoinkin siitä, että koesuorituksen vastaanottaminen tapahtuu säännösten mukaisesti. 

Jokaisessa harjoittelupaikassa on oltava ainakin yksi ohjaaja, jolla on kouluttavan laitoksen antama ohjaajan koulutus tai muu soveltuva työpaikkaohjaajan koulutus.

6 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan liikenneoppilaiden opetusharjoittelusta annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus 545/2011.

  Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012.

Kultuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.