1085/2012

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008) 1, 4, 5 ja 8—10 §,

sellaisena kuin niistä on 8 § osaksi laissa 1318/2009, seuraavasti:

1 §
Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään mahdollisuudesta määrätä rattijuopumukseen syyllistyneelle ehdollinen ajokielto yhdistettynä ajo-oikeuden valvontaan (valvottu ajo-oikeus) ja valvotun ajo-oikeuden toteuttamisesta.

4 §
Valvotun ajo-oikeuden määrääminen ja alkaminen

Valvottu ajo-oikeus määrätään ajokorttilain (386/2011) 69 §:n mukaan, ja se alkaa, kun ajokorttilain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu ajokortti, jossa on ehto alkolukon käytöstä, luovutetaan. Ajokortin myöntää poliisi. Ajokortin luovuttamisen edellytyksenä on, että valvottava toimittaa poliisille todistuksen alkolukon asentamisesta, rekisteröintitodistuksen I osan, jonka mukaan ajoneuvo on alkolukon asentamisen jälkeen muutoskatsastettu, sekä todistuksen tämän lain 6 §:ssä tarkoitetusta käynnistä.

Poliisin on tehtävä ajokortin myöntämisestä merkintä ajoneuvoliikennerekisteriin.

Valvottavan on täytettävä valvottuun ajo-oikeuteen kuuluvat velvollisuudet.

5 §
Valvotun ajo-oikeuden käyttäminen

Valvottavalla on ajo-oikeus vain poliisille ilmoitettuihin ja ajoneuvoliikennerekisteriin merkittyihin ajoneuvoihin. Jos poliisi on ajokorttilain nojalla määrännyt valvottavan ajo-oikeuden voimassa pysyttämiseksi suorittamaan kuljettajantutkinnon ajokokeen, ajokoe saadaan edellä säädetyn estämättä suorittaa sellaisella tutkintoajoneuvon vaatimukset täyttävällä ajoneuvolla, jossa ei ole alkolukkoa.

8 §
Käyttötietojen käsittely

Valvottavan on 60 päivän välein vietävä alkolukolla varustetut ajoneuvot alkolukon käyttötietojen purkamista varten alkolukon valmistajan valtuuttamalle ja Liikenteen turvallisuusvirastolle ilmoitetulle edustajalle.

Valvottavaa koskevat henkilötiedot ja alkolukon käyttötiedot ovat salassa pidettäviä, ja ne on pidettävä erillään edustajan muista asiakasrekistereistä. Alkolukon valmistajan tai tämän edustajan on viipymättä ilmoitettava poliisille, jos valvottava on laiminlyönyt 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa viedä ajoneuvo alkolukon käyttötietojen purkuun, alkolukko on asiakkaan pyynnöstä irrotettu ajoneuvosta tai jos käyttötietojen purkamisen yhteydessä on ilmennyt, että alkolukkoa on käsitelty sen asianmukaisen toiminnan häiritsemiseksi tai estämiseksi. Edustaja ja alkolukon valmistaja saavat käsitellä valvottavan henkilötietoja ja alkolukon käyttötietoja vain, jos tämän lain toimeenpano sitä edellyttää. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Tässä pykälässä tarkoitettuja tehtäviä hoitavaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

Käyttötietojen siirtämiseen Euroopan unionin ulkopuolella toimivalle alkolukon valmistajalle sovelletaan, mitä henkilötietolaissa säädetään henkilötietojen siirrosta Euroopan unionin ulkopuolelle.

Edustaja ja alkolukon valmistaja saavat säilyttää valvottavaa koskevia henkilötietoja ja alkolukon käyttötietoja enintään viisi vuotta valvotun ajo-oikeuden päättymisestä, minkä jälkeen ne on hävitettävä.

9 §
Valvotun ajo-oikeuden peruuttaminen

Valvottu ajo-oikeus voidaan peruuttaa ja ehdollinen ajokielto määrätä pantavaksi täytäntöön ajokorttilain 68 §:n 1 momentissa ja 69 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin. Jos väliaikainen ajokielto perustuu ajokorttilain 70 §:n 1 momentin 5 tai 6 kohtaan, poliisin on ilmoitettava ajokiellosta syyttäjälle, jonka on viipymättä esitettävä valvotun ajo-oikeuden peruuttamista ja ehdollisen ajokiellon täytäntöönpanoa koskeva vaatimus käräjäoikeudelle. Vaatimus esitetään sille tuomioistuimelle, jonka piirissä valvottava asuu tai pysyvästi oleskelee. Asia voidaan tuomioistuimessa käsitellä yhden tuomarin kokoonpanossa, ja virallisen syyttäjän tulee olla istunnossa läsnä. Asia voidaan käsitellä ja ratkaista valvottavan poissaolosta huolimatta. Jos oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 5 a luvun 1 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät, asia voidaan ratkaista myös pääkäsittelyä toimittamatta. Muuten menettelyyn sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa säädetään.

10 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta poliisin tässä laissa tarkoitettuun päätökseen säädetään ajokorttilain 95 §:n 1 momentissa.


Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2013.

HE 144/2012
LiVM 20/2012
EV 152/2012

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.