1069/2012

Annettu Helsingissä 21  päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 26 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön valtionaputoiminnan suoritteiden maksullisuudesta.

Maksullisuuden perusteista säädetään Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 26 §:ssä ja sen nojalla valtion maksuperustelaissa (150/1992).

2 §
Metsäkeskuksen maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Metsäkeskuksen valtion maksuperustelain 6 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut julkisoikeudelliset suoritteet, joista ei peritä maksua, ovat tämän asetuksen liitteessä 1.

Muista maksuttomista suoritteista säädetään valtion maksuperustelain 5 §:ssä.

3 §
Metsäkeskuksen kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Metsäkeskuksen valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät kiinteät maksut ovat tämän asetuksen liitteen 2 maksutaulukossa.

Liitteen 2 kohdassa 7 tarkoitettu maksu määräytyy sen henkilön tai muun tahon omistuksessa tai pysyvässä hallintaoikeudessa olevan metsätalouteen käytettävissä olevan maan pinta-alan perusteella, jolle vapautusta metsänhoitomaksusta haetaan. Pienin perittävä maksu on kuitenkin aina vähintään 100,00 euroa. Mainitun liitteen 11 kohdassa tarkoitettu maksu määräytyy arvioitavan vahinkoalueen pinta-alan perusteella.

Maksu peritään myös hylkäävästä päätöksestä. Liitteen 2 kohtaa 7 koskevan hylkäävän päätöksen maksu on 100,00 euroa, jos päätöksen tekeminen ei edellytä maastossa tehtävää tarkastusta, ja 100,00 euroa sekä hehtaarikohtainen maksu tarkastetulta alalta, jos päätöksen tekeminen edellyttää maastossa tehtävää tarkastusta.

Liitteen 2 maksutaulukossa mainitut maksut eivät sisällä laskutuksesta ja postituksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka peritään erikseen.

4 §
Metsäkeskuksen omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista metsäkeskus perii omakustannusarvon mukaan määräämänsä maksun, ovat:

1) metsälain (1093/1996) 15 §:n 3 momentissa sekä 20 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut teettämiskustannukset;

2) kirkkoneuvostolle kirkkojärjestyksen (1055/1993) 15 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla annettava lausunto seurakunnan metsistä laaditusta metsäsuunnitelmasta;

3) yhteismetsälain (109/2003) 50 §:n mukainen yhteismetsästä yhteismetsän osakaskunnan velasta ulosmitattavien ja myytävien puiden osoittaminen;

4) erikseen maksulliseksi säädetty viranomaiselle annettava virka-apu;

5) Elintarviketurvallisuusviraston avustaminen metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) noudattamisen valvonnassa ja metsäpuiden siementen tuotantoon ja markkinointiin liittyvässä tarkastuksessa;

6) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat otteet ja jäljennökset metsäkeskuksessa säilytettävistä asiakirjoista lukuun ottamatta liitteen 2 kohdassa 20 ja 22 tarkoitettuja suoritteita, joista peritään kyseisten kohtien mukainen kiinteä maksu.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen suoritteiden maksu määrätään suoritteen tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten mukaisesti. Jollei muuta ole säädetty, suoritteen tuottamiseen käytetyn metsäkeskuksen asiantuntijan työn omakustannushintana peritään 100 euroa tunnilta, kenttähenkilöstön työn omakustannushintana 60 euroa tunnilta ja avustavan henkilöstön työn omakustannushintana 50 euroa tunnilta.

5 §
Metsäkeskuksen omakustannusarvon mukaiset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja metsäkeskuksen muita suoritteita ovat:

1) luonnonhoitoon, luonnon monimuotoisuuteen ja muuhun metsätalouden edistämistoimintaan liittyvä neuvonta, koulutus ja tiedotus, asiantuntija-apu sekä julkaisut, tilastot ja selvitykset, jos ne perustuvat tilaukseen, muuhun toimeksiantoon tai tietopyyntöön;

2) ilmoittautumista edellyttävien kurssien ja koulutusten järjestäminen;

3) metsäkeskuksen järjestämät metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain (534/1998) 10 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut tutkinnot ja näyttökokeet sekä luonnonhoidon tuntemusta osoittavat luonnonhoitotutkinnot.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista suoritteista peritään valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu omakustannusarvon mukaan määritelty maksu. Maksun määräytymiseen sovelletaan 4 §:n 2 momenttia. Mahdollisesta laskutuksesta ja postituksesta aiheutuvat kustannukset peritään erikseen.

Metsäkeskuksen muu kuin tilaukseen, muuhun toimeksiantoon tai tietopyyntöön perustuva edistämistoiminta on maksutonta.

6 §
Erinäiset säännökset

Hakemuksen peruutuksen tai muun hakijasta aiheutuvan syyn vuoksi rauenneesta asian käsittelystä peritään aiheutuneita kustannuksia vastaava osuus maksusta.

Muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palautetussa asiassa annettavan päätöksen maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

Tämän asetuksen voimaantullessa vireillä olevaa asiaa koskevasta suoritteesta peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Leena Arpiainen

Liite 1

Suomen metsäkeskuksen maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

1) metsälain 11 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa
2) metsälain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu hakkuu- ja uudistamissuunnitelma
3) metsälain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettu korvauspäätös kotitarvepuun ottoa koskevista rajoituksista
4) metsälain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu poikkeuksen myöntäminen metsänkäyttöilmoituksen tekemiselle säädetystä määräajasta, jos kyseessä on äkillinen huomattava metsätuho
5) metsälain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu neuvotteluvelvoite ja 2 momentissa tarkoitettu päätös vakuuden asettamisesta
6) metsälain 16 a §:ssä tarkoitetun väliaikaisen käsittelykiellon antaminen ja väliaikaista käsittelykieltoa koskevan päätöksen poistaminen
7) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa (1094/1996), jäljempänä rahoituslaki, tarkoitetut päätökset lukuun ottamatta tämän asetuksen liitteen 2 kohdassa 3 ja 4 tarkoitettuja päätöksiä
8) kestävän metsätalouden rahoituslaissa (544/2007) tarkoitetut päätökset
9) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettujen varojen hoito lain 12 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla ja lain 19 §:ssä tarkoitettu ilmoitus yhdistysrekisteriin
10) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu kirjallinen huomautus ja 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu velvoittava päätös
11) metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen (1227/1998) 10 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset Verohallitukselle ja verovirastolle
12) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain (263/1991) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös
13) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun asetuksen (1046/1991) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus maanomistajalle, 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu tiedoksianto, 4 §:ssä tarkoitettu korvaushakemuksen käsittely ja hakemuksesta annettava lausunto sekä 5 §:n 1 momentissa tarkoitettujen teettämiskustannusten takaisinperintä
14) metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten seurannasta annetun asetuksen (1045/1991) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu Metsäntutkimuslaitoksen avustaminen
15) riistavahinkolaissa (105/2009) tarkoitettujen metsävahinkoja koskevien korvauspäätösten tekeminen
16) maakaaren voimaanpanosta annetun lain (541/1995) 16 a §:n 2 momentissa tarkoitettu panttivelkojalle toimitettava tieto hakkuu- tai metsänkäyttöilmoituksesta
17) kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 20 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu esitys kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä
18) kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) 14 a §:ssä tarkoitettu Elintarviketurvallisuusviraston avustaminen
19) sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 10 a §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto
20) sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 28 a §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto
21) henkilötietolain (523/1999) 26 §:ssä tarkoitettu henkilörekisterin tietojen antaminen rekisteröidylle, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai rekisterin tiedot, on kulunut enemmän kuin yksi vuosi; jos kyse on sellaisesta edelliseen liittyvästä uudesta tiedosta, jota ei ole aiemmin henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitetulla perusteella annettu rekisteröidylle, määräaika lasketaan uudelleen; rekisterin tiedoilla tarkoitetaan tässä metsätietojärjestelmässä olevia asianomaista rekisteröityä koskevia tietoja
22) tietojen luovuttaminen viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle, silloin kun laissa on säädetty kyseiselle taholle oikeus tietojen saamiseen maksutta
23) Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetussa laissa (419/2011, jäljempänä metsätietolaki) tarkoitettujen metsävaratietojen luovuttaminen valtion tutkimuslaitokselle, yliopistolle ja ammattikorkeakoululle historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastollista tarkoitusta varten
24) metsätietolain 11 §:ssä tarkoitettu tietojen luovuttaminen opinnäytetyön tekemistä varten
25) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 9 ja 11 §:ssä tarkoitettu julkisen asiakirjan (metsävaratietojen) antaminen suullisesti, luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka sen lähettäminen sähköpostilla, silloin kun sen antaminen ei edellytä erityisiä lisätoimenpiteitä

Liite 2

Suomen metsäkeskuksen kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät maksut

MAKSUTAULUKKO

Suorite Maksu
1) metsälain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetun poikkeuksen myöntäminen metsänkäyttöilmoituksen tekemiselle säädetystä määräajasta   80,00 euroa
2) metsälain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen; maksu hakemusta kohden   100,00 euroa
3) rahoituslain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen; maksu hakemusta kohden   100,00 euroa
4) rahoituslain mukaista lainahakemusta koskeva rahoituspäätös; maksu osakaskiinteistöä tai rahoituslain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettua kiinteistökokonaisuutta kohden   50,00 euroa
5) yhteismetsistä annetun valtioneuvoston asetuksen (163/2003) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoittaminen yhteismetsän osakkaille osakaskunnan ensimmäisestä kokouksesta, kun yhteismetsä on merkitty kiinteistörekisteriin; maksu osakasta kohden   10,00 euroa
6) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu metsänhoitoyhdistyksen toimialueen rajojen vahvistaminen   130,00 euroa
7) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös metsänhoitomaksusta vapautumisesta
I vyöhyke* 5,00 euroa/ha
II vyöhyke 3,00 euroa/ha
III vyöhyke 1,00 euroa/ha
IV vyöhyke                   0,50 euroa/ha
100 hehtaariin asti ja tämän ylimeneviltä hehtaareilta 50 % edellä mainituista hehtaarikohtaisista maksuista; kokonaismaksu voi kuitenkin olla enintään 10 000,00 euroa Suomen metsäkeskuksen alueyksikköä kohden
* Vyöhykkeillä tarkoitetaan metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja vyöhykkeitä
8) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu metsänhoitoyhdistyksen vararahaston varojen käyttöä koskeva lupapäätös   50,00 euroa
9) puutavaranmittauslain (364/1991) 24 §:ssä tarkoitettu todistus suullisesta pyynnöstä virallisen puutavaranmittauksen toimittamiseksi   10,00 euroa
10) puutavaranmittauslain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu todistus suullisesta pyynnöstä puutavaramittausta koskevan asian saattamiseksi mittauslautakunnan ratkaistavaksi    10,00 euroa
11) riistavahinkolaissa tarkoitetun metsävahingon arvioiminen mainitussa laissa säädetyllä tavalla
- enintään 1 hehtaariin saakka perusmaksuna, 100,00 euroa
- jonka lisäksi 1 hehtaaria ylittävältä osalta 5 hehtaariin saakka jokaiselta alkavalta hehtaarilta 50,00 euroa/ha
- ja edellisten lisäksi 5 hehtaaria ylittävältä osalta jokaiselta alkavalta hehtaarilta 30,00 euroa/ha
12) metsälain 14 c §:ssä tarkoitettu ennakkotieto lain 10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta erityisen tärkeästä elinympäristöstä   200,00 euroa
13) yhteismetsälain 19 §:ssä tarkoitetun osakaskunnan ohjesäännön vahvistaminen   200,00 euroa
14) yhteismetsälain 19 §:ssä tarkoitetun osakaskunnan ohjesäännön muutoksen vahvistaminen   75,00 euroa
15) ote yhteismetsälain 48 §:ssä tarkoitetusta rekisteristä   10,00 euroa
16) varainsiirtoverolain (931/1996) 13 §:n 1 kohdassa tarkoitettu todistus   100,00 euroa
17) yhteisaluelain (758/1989) 15 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun yhteisen alueen muuttamista yhteismetsälain mukaiseksi yhteismetsäksi koskevan päätöksen vahvistaminen   75,00 euroa
18) metsätietolain 11 §:ssä tarkoitettu tietojen luovuttaminen historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten muulle kuin valtion tutkimuslaitokselle, yliopistolle tai ammattikorkeakoululle   Perusmaksu/luovutus 100,00 euroa
Lisämaksu 0,10 euroa/yhden maanomistajan yhteystiedot; 0,30 euroa hehtaarilta 100 hehtaariin asti ja tämän ylimeneviltä hehtaareilta 0,15 euroa hehtaarilta
19) metsätietolain 13 §:ssä tarkoitettu metsätietojen luovuttaminen   Perusmaksu/luovutus 100,00 euroa
a) yhteystietojen luovuttaminen suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimusta tai muita näihin rinnastettavia osoitteellisia lähetyksiä varten (metsätietolain 9 §:n 1 ja 4 momentissa ja, jos tutkimuksen tekijä tai sen rahoittaja harjoittaa liiketoimintaa, mainitun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu tietojen käyttötarkoitus)   Lisämaksu 0,10 euroa/yhden maanomistajan yhteystiedot
b) yhteystietojen ja metsävaratietojen luovuttaminen suoramarkkinointia (metsätietolain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu käyttötarkoitus) tai henkilötietolaissa säädettyä käyttötarkoitusta varten       0,10 euroa/yhden maanomistajan yhteystiedot + 0,30 euroa hehtaarilta 100 hehtaariin asti ja tämän ylimeneviltä hehtaareilta 0,15 euroa hehtaarilta
c) metsävaratietojen luovuttaminen ilman maanomistajan yhteystietoja suoramarkkinointia (metsätietolain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu käyttötarkoitus) tai henkilötietolaissa säädettyä käyttötarkoitusta varten   0,30 euroa hehtaarilta 100 hehtaariin asti ja tämän ylimeneviltä hehtaareilta 0,15 euroa hehtaarilta
d) koealatietojen luovuttaminen kaukokartoitusaineistojen puustotulkintaa varten (metsätietolain 12 §:ssä säädetty käyttötarkoitus)   15,00 euroa/koeala
e) tietojen luovuttaminen viranomaiselle tai viranomaistehtäviä hoitavalle taholle muutoin kuin teknisen käyttöyhteyden avulla laissa säädetyn tai lain nojalla määrätyn tehtävän tai velvoitteen hoitamista varten (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu tietojen käyttötarkoitus)   0,30 euroa hehtaarilta 100 hehtaariin asti ja tämän ylimeneviltä hehtaareilta 0,15 euroa hehtaarilta
f) tietojen luovuttaminen viranomaiselle muutoin kuin teknisen käyttöyhteyden avulla suunnittelu- ja selvitystehtävien hoitamista varten (henkilötietolain 16 §:ssä tarkoitettu tietojen käyttötarkoitus) 0,30 euroa hehtaarilta 100 hehtaariin asti ja tämän ylimeneviltä hehtaareilta 0,15 euroa hehtaarilta
20) tietojen antaminen
a) rekisteröidylle henkilötietolain 26 §:n mukaisesti, ja jos siitä kun asianomainen edellisen kerran sai rekisterin tiedot, on kulunut yksi vuosi tai vähemmän; rekisterin tiedoilla tarkoitetaan tässä metsätietojärjestelmässä olevia asianomaista rekisteröityä koskevia tietoja, tai 50,00 euroa/kerta
b) sille, joka pyytää itseään koskevia tietoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 12 §:n nojalla 50,00 euroa/kerta
21) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 2 momentissa tarkoitettu julkisten tietojen luovuttaminen (muut kuin henkilötiedot eli esimerkiksi yhteisöt, säätiöt ja kunnat) Perusmaksu/luovutus 100,00 euroa  
Lisämaksu 0,30 euroa hehtaarilta 100 hehtaariin asti ja tämän ylimeneviltä hehtaareilta 0,15 euroa hehtaarilta
22) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 9 ja 11 §:ssä tarkoitettu julkisen asiakirjan (metsävaratietojen) antaminen suullisesti, luettavaksi tai jäljennettäväksi, kopiona tai tulosteena taikka sen lähettäminen sähköpostilla, silloin kun sen antaminen tai lähettäminen edellyttää erityisiä lisätoimenpiteitä 100,00 euroa/tunti
23) Metsään.fi-palveluun liittyvät suoritteet   60,00 euroa/vuosi
Yksityinen maanomistaja
- rekisteröityminen palvelun käyttäjäksi ja käyttäminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.