1062/2012

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 9 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (26/2007) 6 §:n 1 momentti ja 9 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat valtioneuvoston asetuksessa 1235/2010, seuraavasti:

6 §
Yritystoiminnan tulo

Maatilan yritystoiminnan tulolla tarkoitetaan maataloustuloa, luovutuksensaajan harjoittamasta maatilan liitännäistoiminnasta saatavaa yrittäjätuloa sekä metsätaloustuloa, jonka perusteena käytetään metsän kestävää hakkuumäärää vastaavaa tuloa. Maataloustulo lasketaan vähentämällä maataloudesta saatavista tuotoista maatalouteen kohdistuvat muuttuvat ja kiinteät kulut, poistot sekä velkojen korot. Maatilan liitännäistoiminnasta saatava yrittäjätulo lasketaan maataloustuloa vastaavalla tavalla. Maatalouteen kohdistuvien poistojen määräksi katsotaan kuitenkin aina vähintään 5 000 euroa vuodessa. Vähimmäispoiston määrään ei vaikuta luovutuksensaajien lukumäärä silloinkaan, kun maatila luovutetaan yhdessä viljeltäväksi.


9 §
Yritystoiminnan tulo maatilaa jaettaessa tai luovutettaessa maatila erikseen viljeltäväksi

Toteutettaessa maatilalla sukupolvenvaihdos siten, että maatila luovutetaan yhtä useammalle luovutuksensaajalle erikseen viljeltäväksi, luopumistukilain 24 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu yritystulon vähimmäismäärä kunkin erikseen luovutettavan maatilan osalta lasketaan siten kuin 6 §:ssä säädetään, jolloin maatalouteen kohdistuvien poistojen määräksi katsotaan aina vähintään 5 000 euroa vuodessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan kuitenkin:

1) tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen, joka on vireillä tämän asetuksen tullessa voimaan;

2) asiaan, joka koskee tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla myönnettyä tukea taikka annettua ehdollista päätöstä tai sitoumusta.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Hallitusneuvos
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.