1061/2012

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus Tullin hallinnosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Tullin hallinnosta annetun lain (960/2012) ja valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on jälkimmäinen laissa 281/2000:

1 §
Tullin yksiköt

Tullissa on:

1) ulkomaankauppa- ja verotusosasto tulliselvitystehtäviä, verotustehtäviä ja tilastointia varten;

2) valvontaosasto tarkastustoimintaa, esitutkintaa ja muuta tullirikostorjuntaa sekä Tullin valvontatehtävien ohjausta varten;

3) hallinto-osasto henkilöstö-, talous- ja yleishallintoa sekä tietohallintoa, koulutusta ja viestintää varten;

4) toimipaikkaosasto Tullin valvontatehtäviä, esitutkintaa turvaavia ja tukevia tehtäviä sekä rangaistusvaatimusten antamista, rajatarkastustehtäviä sekä paikallisesti tarvittavia tulliselvitystehtäviä ja verotustehtäviä varten;

5) tullilaboratorio elintarvike- ja kulutustavaravalvonnassa, tulliselvitys-, verotus- ja tarkastustoiminnassa, rikostorjunnassa sekä muissa Tullin tehtävissä tarvittavia laboratoriotutkimuksia ja niihin liittyviä tehtäviä varten.

Tullin muita yksiköitä ovat:

1) esikunta oikeudellista asiantuntemusta vaativia erityistehtäviä, kuten pääjohtajan annettaviksi kuuluvien määräysten esittelyä, Euroopan unionin ja muiden kansainvälisten asioiden yhteensovittamista sekä työjärjestyksessä määrättyjä muita esikuntatehtäviä varten;

2) valtion edun- ja oikeudenvalvonta valtion edun- ja oikeudenvalvontaa varten;

3) sisäinen tarkastus hallinnon ja talouden tarkastusta varten.

Tullin yksiköiden toimialueena on koko maa.

2 §
Valtakunnan maarajalla sijaitsevat tullitoimipaikat

Valtakunnan maarajalla sijaitsevat ja toimipaikkaosastoon kuuluvat tullitoimipaikat ovat Vaalimaan, Vainikkalan, Nuijamaan, Imatran, Niiralan, Kuusamon, Tornion, Kilpisjärven, Kivilompolon, Karigasniemen, Utsjoen, Raja-Joosepin, Sallan ja Vartiuksen tullitoimipaikat.

3 §
Virkojen täyttäminen

Valtiovarainministeriö määrää pääjohtajan sijaisen pääjohtajan esityksestä.

Tullin pääjohtaja nimittää tämän asetuksen 1 §:ssä mainittujen yksiköiden päälliköt sekä 1 §:n 2 momentissa mainittujen yksiköiden virkamiehet.

Edellä 1 §:n 1 momentissa mainittujen yksiköiden muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa asianomaisen yksikön päällikkö, jollei tätä toimivaltaa ole yksikön työjärjestyksessä annettu yksikön muulle virkamiehelle.

4 §
Erityiset kelpoisuusvaatimukset

Pääjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Edellä 1 §:ssä mainittujen yksiköiden päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

Tullin rikostorjunnan päällikön ja suoraan hänen alaisen toimintayksikön päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito. Tullin muun toimintayksikön päällikön kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja kokemus sekä tehtävän sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito.

Tutkinnanjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai tehtäviin ja toimivaltuuksiin nähden riittävä tutkinnanjohtajakoulutus. Tullirikostorjunnan esimiehenä toimivan tullimiehen ja tullilain (1466/1994) 15 §:n mukaisista toimenpiteistä päättävän tullivalvonnan esimiehenä toimivan tullimiehen kelpoisuusvaatimuksena on tehtäviin kuuluvien toimivaltuuksien laatuun nähden riittävä koulutus.

5 §
Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Virkamiehen, jonka tehtäviin kuuluu lain, asetuksen tai työjärjestyksen mukaan ratkaista tai esitellä yksilön oikeuksia tai velvollisuuksia koskevia päätöksiä tai jolla on oikeus käyttää voimakeinoja, kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on Tullin yksikössä ja toimialueeltaan kaksikielisessä Tullin toimintayksikössä toimialueen väestön enemmistön kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Tullin on yksilöitävä ne virat, joissa vaaditaan 1 momentissa edellytettyä kielitaitoa.

Tullin henkilöstön, jolta edellytetään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:ssä. Ahvenanmaan maakunnassa palveluksessa olevan Tullin henkilöstön kielitaitoa koskevista vaatimuksista säädetään Ahvenanmaan maakunnassa valtion palveluksessa olevilta vaadittavasta kielitaidosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1218/2007).

6 §
Arvonimet

Pääjohtajan sijaisella on ylijohtajan arvonimi.

Tullilaboratorion päälliköllä on professorin arvonimi, jos hänellä on tohtorin tutkinto.

7 §
Pääjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Pääjohtaja vastaa Tullin toiminnan ja talouden asianmukaisesta järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tulostavoitteiden saavuttamisesta samoin kuin Tullin toimintaa ja taloutta koskevasta raportoinnista. Hänen tulee seurata Tullin toimialan kehitystä sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

Sen lisäksi, mitä muualla lainsäädännössä säädetään, pääjohtaja päättää:

1) Tullin yleisistä toimintalinjoista sekä toimintaa ja taloutta koskevista tavoitteista valtiovarainministeriön vahvistamien tulostavoitteiden puitteissa;

2) Tullin toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvioehdotuksesta;

3) Tullin määräysvaltaan kuuluvista tullitoimipaikoista;

4) muista Tullin kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

Pääjohtaja allekirjoittaa Tullin tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen.

8 §
Tullin yksikön päällikön tehtävät

Tullin yksikön päällikkö vastaa pääjohtajalle yksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja siitä, että yksikön toimintaa hoidetaan asianmukaisesti ja tuloksellisesti. Heidän tulee seurata johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä ja tehdä aloitteita tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

9 §
Neuvottelukunta

Tullissa on neuvottelukunta, joka käsittelee Tullin strategisia kehittämissuuntia ja toimintalinjoja. Neuvottelukuntaan kuuluu pääjohtaja ja enintään 11 muuta jäsentä, joista yksi edustaa Tullin henkilöstöä. Valtiovarainministeriö asettaa Tullin esityksestä neuvottelukunnan määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi.

10 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan tullilaitoksesta annettu valtioneuvoston asetus (205/2008).

Se, joka on nimitettynä Tullin virkaan tämän asetuksen voimaan tullessa, on edelleen kelpoinen virkaansa sekä muuhun vastaavaan Tullin virkaan asetuksen tultua voimaan. Sama koskee määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetyn kelpoisuutta määräajan loppuun saakka.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Miika Suves

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.