1057/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2013 ja 2014

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja kaupanvahvistajista annetun lain (573/2009) 10 §:n 1 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään, mitkä Maanmittauslaitoksen suoritteet tai suoriteryhmät ovat maksullisia, mistä suoriteryhmistä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

Lisäksi tässä asetuksessa säädetään kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja niiden määräytymisestä sekä kaupanvahvistukseen liittyvistä korvauksista.

Tätä asetusta ei sovelleta niihin Maanmittauslaitoksen suoritteisiin, joista perittävistä maksuista säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) tai kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) nojalla.

2 §
Julkisuuslakiin perustuvat suoritteet

Tiedon esille hakemisesta ja tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:ssä.

3 §
Viivästysseuraamukset

Tässä asetuksessa säädettyjen maksujen viivästysmaksusta ja viivästyskorosta säädetään valtion maksuperusteasetuksessa (211/1992).

2 luku

Kirjaamisasioiden suoritteet

4 §
Kirjaamismaksut

Kirjaamisasian käsittelystä julkisoikeudellisena suoritteena peritään seuraavat keskimääräisiin omakustannusarvoihin perustuvat kiinteät maksut:

1) lainhuudatus tai omistusoikeuden rekisteröinti 107 euroa; lainhuudatuksen tai omistusoikeuden rekisteröinnin yhteydessä tehtävästä kiinteistöä hallinnoivaa viranomaista koskevasta merkinnästä ei peritä eri maksua;

2) käsittely, joka sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 200 euroa;

3) maakaaren (540/1995) 11 luvun 6 §:ssä tarkoitettu selvennyslainhuuto 52 euroa;

4) kiinnityksen vahvistaminen, purkaminen, laajentaminen tai yhdistäminen 38 euroa;

5) muu kiinnityksen muuttaminen tai uuden panttikirjan antaminen 25 euroa;

6) panttikirjan haltijaa koskeva asia 13 euroa kiinnitykseltä; kiinnityksen vahvistamisen tai muuttamisen yhteydessä tehdystä haltijamerkinnästä ei peritä eri maksua; panttikirjan haltijaa koskevan merkinnän poistamisesta ei peritä maksua;

7) maakaaren (540/1995) 14 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun kirjaamisvelvollisuuden alaisen käyttöoikeuden tai sen siirron kirjaaminen 107 euroa.

8) muun kuin 7 kohdassa tarkoitetun erityisen oikeuden tai sen siirron kirjaaminen 130 euroa;

9) erityisen oikeuden kirjauksen muuttaminen 70 euroa; erityisen oikeuden kirjauksen poistaminen 45 euroa;

10) merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta tai sitä koskevasta muutoksesta taikka muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus 52 euroa; kiinteistöä hallinnoivaa viranomaista koskevan merkinnän poistamisesta ei peritä maksua;

11) lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen (960/1996) 24 §:n 2 momentin mukaisesti kirjauksen kohteesta tehdystä selventävästä merkinnästä ei peritä maksua.

Maksu 1 momentin 1, 2, 3 ja 10 kohdan asian käsittelystä peritään kiinteistökohtaisena, jolloin kiinteistöön rinnastetaan sekä kiinteistön määräala että määräosa. Jos yhteisomistajat hakevat määräosiin samasta kiinteistöstä tai määräalasta lainhuutoa samalla hakemuksella, peritään maksu vain yhdestä lainhuudatuksesta.

Maksua ei peritä asiasta, joka on tullut vireille kirjaamisviranomaisen omasta aloitteesta tai toisen viranomaisen ilmoituksesta.

5 §
Kuuluttamiskustannukset, eräät muut kustannukset ja tiedoksiantokustannukset

Kustannukset, jotka aiheutuvat virallisen lehden perimistä ilmoitusmaksuista, sisältyvät suoritteesta perittävään maksuun 4 §:n 1 momentin 2 kohdan asiassa. Kustannukset, jotka aiheutuvat ilmoituksista muissa lehdissä kuin virallisessa lehdessä, haastemiestiedoksiannosta sekä ulkomaille toimitettavasta asiakirjasta, peritään asianosaisilta täysimääräisinä.

Jos asianosainen on laiminlyönyt velvollisuudekseen säädetyn jäljennöksen antamisen viranomaiselle, jäljennöksestä peritään asianosaiselta maksu 2 euroa sivulta.

Asian käsittelyn sisältävästä ääni- tai kuvanauhasta taikka muusta tallenteesta peritään tilaajalta tallennevälineen kustannusten lisäksi toimituskustannuksina tallenteen toimittamiseen käytetystä työajasta enintään 54 euroa tunnilta.

Korvauksena erityisistä tiedoksiantokustannuksista ulkomailla peritään:

1) ulkoasiainhallinnon tiedoksiannosta ulkomailla laskuttama maksu sekä siihen liittyvien erillisten kustannusten korvaus täysimääräisesti; ja

2) ulkomailla tiedoksiantotoimintaa hoitavan viranomaisen tai työntekijän tehtävän hoitamisesta laskuttama palkkio ja kustannukset täysimääräisesti.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta perittävän maksun määrää tiedon hakenut viranomainen aiheutuneita kustannuksia vastaavasti.

6 §
Maksun perintä

Jos asia, josta on säädetty perittäväksi vain yksi maksu, siirretään välitoimenpidettä varten toiseen käsittelykertaan, maksu peritään ensimmäisellä käsittelykerralla tehtävän ratkaisun jälkeen.

3 luku

Muut suoritteet

7 §
Muut maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva kiinteä maksu tämän asetuksen liitteen mukaisesti, ovat:

1) asemakaavan pohjakartan hyväksyminen;

2) kylän nimen muuttaminen;

3) rekisteriyksikön nimen muuttaminen;

4) kiinteistön laadun muuttaminen;

5) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977), jäljempänä lunastuslaki, 72 c §:ssä tarkoitettu erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen;

6) lunastuslain 76 §:ssä tarkoitettu lunastuksen hakijan vaihtaminen silloin, kun hakemus on tehty lunastustoimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen lopettamista; sekä

7) hakemuksesta vireille tulevan kaupanvahvistajamääräyksen käsittely.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista maksu määrätään suoritteen tuottamiseen käytettävän työajan perusteella, ovat:

Suorite Työajan hinta, euroa/tunti
 1) kyläjaotuksen muuttaminen; 75 €
 2) kiinteistörekisterilain 2 b §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä; 75 €
 3) lunastusluvan antaminen lunastuslain 5 §:n 2 momentin nojalla; 84 €
 4) lunastuslain 59 §:n 1 momentissa tarkoitetun ennakkohaltuunottoluvan antaminen erillisenä; 84 €
 5) lunastuslain 72 b §:ssä tarkoitetun lakkauttamisen merkitseminen kiinteistörekisteriin; 75 €
 6) lunastuslain 72 d §:ssä tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen; 75 €
 7) lunastuslain 84 §:ssä tarkoitetun tutkimusluvan myöntäminen sekä 84 €
 8) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 91 h §:ssä tarkoitetun lausunnon antaminen 84 €

Edellä 2 momentin 3, 4, 6 ja 7 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa hakijalta peritään lisäksi ne kustannukset, jotka aiheutuvat asianosaisten kuulemisesta ja päätöksen tiedoksiannosta alueen omistajille ja oikeuden haltijoille.

8 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Kiinteistörekisterin pitäjän omasta aloitteestaan tekemästä päätöksestä, joka koskee 7 §:n 1 momentin 2—4 kohdassa taikka 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua suoritetta,  ei  peritä  maksua. Kiinteistörekisterilain (392/1985) 2 a §:ssä tarkoitetun kiinteistörekisteriin merkitsemisen kiinteistörekisterin pitäjä tekee maksutta.

Kiinteistörekisterin pitäjän päätös kiinteistön laadun muuttamisesta tilaksi tai tontiksi tehdään maksutta silloin, kun asia on tullut vireille kirjaamisviranomaisen aloitteesta.

9 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka Maanmittauslaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) kiintopisteaineistojen luovutukset;

2) ilmakuva- ja laserkeilausaineistojen luovutukset;

3) maastotietoaineistojen luovutukset;

4) paikkatietoinfrastruktuurin palvelut;

5) ohjelmistot ja niiden käyttöoikeudet;

6) kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kaupanvahvistajarekisteristä annettavat suoritteet;

7) koulutuspalvelut;

8) konsultointipalvelut ja selvitykset;

9) todistukset;

10) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus;

11) yhteisaluelain (758/1989) 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu järjestäytymättömän osakaskunnan kokouksen koolle kutsuminen ja muu järjestäminen;

12) tilauksesta suoritettavat toimialaan kuuluvat suoritteet, jotka ovat muita kuin 1—11 kohdassa mainittuja suoritteita;

13) Maanmittauslaitoksen hallitsemien tilojen, kaluston ja välineiden tilapäinen käyttö;

14) painetut kartat ja julkaisut; sekä

15) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet.

10 §
Muut maksuttomat suoritteet

Kiintopisteaineiston, ilmakuva- ja laserkeilausaineistojen ja maastotietoaineistojen käyttöoikeudesta ei peritä maksua.

Aineistojen luovutuksesta voidaan maksu jättää perimättä silloin, kun luovutuksesta aiheutuneet kustannukset ovat vähäiset.

11 §
Muu omakustannusarvon perusteella hinnoiteltava suorite

Luovutettaessa kiinteistöjen kauppahintarekisteristä aineistoa valtion viranomaiselle viranomaistehtävien hoitamista varten peritään maksu, joka vastaa aineiston irrottamisen ja luovuttamisen omakustannusarvoa. Jos edellä tarkoitettua aineistoa käytetään myös muuhun tarkoitukseen kuin viranomaistehtävien hoitamiseen, peritään maksu 9 §:n mukaisesti liiketaloudellisin perustein.

4 luku

Kaupanvahvistus

12 §
Kaupanvahvistuksesta perittävät maksut

Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu on 112 euroa kaupalta tai muulta luovutukselta. Luovutuskirjan tai muun asiakirjan jäljennöksestä maksu on 2 euroa sivulta.

Jos kaupanvahvistus asianosaisten pyynnöstä tapahtuu muualla kuin kaupanvahvistajan virka- tai toimipaikalla, kaupanvahvistaja perii lisäksi matkakustannukset.

5 luku

Erinäiset säännökset

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja sen jälkeen ratkaistuihin asioihin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Liite

MAANMITTAUSLAITOKSEN MUIDEN KUIN KIRJAAMISASIOIDEN JULKISOIKEUDELLISTEN SUORITTEIDEN KIINTEÄT MAKSUT

1. Asemakaavan pohjakartan hyväksyminen

Asemakaavan pohjakartan hyväksyminen: 400 euron perusmaksu lisättynä 30 eurolla jokaiselta 10 hehtaarilta tai sen osalta ja 60 euroa jokaiselta 500 hehtaaria ylittävältä 200 hehtaarilta tai sen osalta.

Ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen: kuten edellä, mutta perusmaksu on 250 euroa.

Täydennyskartoituksen hyväksyminen pohjakartaksi: edellä mainitulla tavalla määrätty maksu vähennettynä 25 %:lla.

2. Kylän nimen muuttaminen

Kylän nimen muuttaminen: 135 euroa.

Lisämaksu jokaisesta muusta kylästä, jonka nimi muutetaan samalla päätöksellä: 40 euroa.

3. Rekisteriyksikön nimen muuttaminen

Kiinteistön tai muun rekisteriyksikön nimen muuttaminen: 80 euroa.

Lisämaksu jokaisesta muusta rekisteriyksiköstä, jonka nimi muutetaan samalla päätöksellä: 20 euroa.

4. Kiinteistön laadun muuttaminen

Kiinteistön laadun muuttaminen: 80 euroa.

Lisämaksu jokaisesta muusta kiinteistöstä, jonka laatu muutetaan samalla päätöksellä: 20 euroa.

5. Erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen

Erityisen oikeuden siirtäminen: 260 euroa päätökseltä.

Päätöksen merkitseminen kiinteistörekisteriin: 50 euroa jokaista kiinteistörekisterin käyttöoikeusyksikköä kohti.

6. Lunastuksen hakijan vaihtaminen

Lunastuksen hakijan vaihtaminen: 120 euroa.

7. Kaupanvahvistajamääräys

Hakemuksesta vireille tulevaa kaupanvahvistajamääräystä koskevan asian käsittely: 79 euroa

Kaupanvahvistajamääräyksen peruuttamisesta ei peritä maksua.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.