1056/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Elintarviketurvallisuusviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia päätöksiä, todistuksia ja muita julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteähintaiset tai ajankäyttöön perustuvat maksut, ovat tämän asetuksen liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ellei Euroopan yhteisön lainsäädännöstä muuta johdu, ovat:

1) lihantarkastus sekä teurastamojen ja riistan käsittelylaitosten sekä niiden yhteydessä olevien laitosten valvonta;

2) naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän valvonta; sekä

3) elävän eläimen säilyttäminen eläimen tarkastuksen ollessa kesken tai eläimen odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän.

Tämän asetuksen liitteessä olevan maksutaulukon mukaista luonnonmukaisen tuotannon valvontamaksua ei peritä luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen valvonnasta, jos elintarvikkeet valmistetaan luonnonmukaisen tuotannon yhteydessä maatilalla ja valmistukseen käytetään pääosin kyseisellä maatilalla tuotettuja raaka-aineita.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joiden maksut poikkeavat omakustannusarvosta

Elintarviketurvallisuusvirasto perii nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesta nautaeläinten ilmoittamisesta nautarekisteriin kiinteää maksua 4,60 euroa uuden eläimen rekisteröinnistä tai tilapäiseen käyttöön tarkoitetun merkin rekisteröinnistä. Samoin Elintarviketurvallisuusvirasto perii kiinteää maksua nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1391/2006) 15 §:n mukaisesta teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 1,05 euroa eläintä kohden.

Elintarviketurvallisuusvirasto perii lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annetun Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 mukaisesta lammas- ja vuohieläinten ilmoittamisesta lammas- ja vuohirekisteriin kiinteää maksua 1,00 euroa uuden eläimen rekisteröinnistä. Samoin Elintarviketurvallisuusvirasto perii kiinteää maksua lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13 §:n (356/2008) mukaisesta teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 0,30 euroa eläintä kohden.

Elintarviketurvallisuusvirasto perii pieniä eläinmääriä teurastavien teurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastuksesta perusmaksua 34,80 euroa. Lisäksi puolen tunnin ylittävältä tarkastusajalta peritään 24,90 euroa tunnilta. Tarkastuksesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään klo 17.00-22.00 välisenä aikana tai yleisenä vapaapäivänä peritään maksu 50 prosentilla korotettuna. Klo 22.00-8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhlapäivänä tapahtuneesta tarkastuksesta peritään maksua 100 prosentilla korotettuna.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia määräyksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei asiasta ole toisin säädetty tai määrätty. Jos Elintarviketurvallisuusviraston yhdellä asiakirjalla antama päätös sisältää usean tässä asetuksessa erikseen maksulliseksi määrätyn päätöksen, peritään niistä kustakin maksut tämän asetuksen mukaisesti.

Julkisoikeudellisesta päätöksestä ei peritä erikseen kuulutus- eikä muutakaan käsittelymaksua. Telekopiona lähetettävästä maksusta peritään sama maksu kuin asiakirjasta muutoinkin. Kun tämän asetuksen liitteessä tarkoitettu todistus lähetetään postitse asiakkaalle, postimaksua ei peritä.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Elintarviketurvallisuusviraston muita maksullisia suoritteita, joiden maksut Elintarviketurvallisuusvirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilaustutkimukset;

2) tilauksesta tehdyt asiantuntija- ja muut palvelut;

3) muut kuin viranomaisvalvontaan liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut;

4) julkaisut, luettelot, osoitteistot sekä tietoaineistot ja niiden käyttöoikeudet;

5) virastossa kehitettyjen tutkimus- ja muiden menetelmien käyttöoikeuksien luovutukset;

6) viraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

7) valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen;

8) muut edellä mainittuihin verrattavat tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat todistukset ja muut suoritteet.

Maksuttomia suoritteita ovat kuitenkin tutkimukset ja muut suoritteet, jotka eläintautilainsäädännön mukaan maksetaan valtion varoista tai jotka ovat tarpeen maan eläintautitilanteen sekä eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien seuraamiseksi ja selvittämiseksi taikka välttämättömiä elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Maksutonta on myös eläinsuojelulainsäädännön mukaisten valvontaviranomaisten lähettämien eläinsuojeluvalvontaan liittyvien näytteiden tutkiminen.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Elintarviketurvallisuusvirasto ottaen huomioon mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012.

Maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Timo Rämänen

Liite

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON MAKSUTAULUKKO

Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta.

Maksun korotus:

Tarkastuksesta tai muusta suoritteesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään

- klo 16.15-22.00 välisenä aikana, peritään maksu 50 prosentilla korotettuna

- klo 22.00-8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä, peritään maksu 100 prosentilla korotettuna

1. Lupa- ja hyväksymispäätökset Euroa
1.1 Laitokset
1.1.1 Teurastamot ja riistan käsittelylaitokset
1.1.1.1 - laitos, jonka teurastuskapasiteetti on enintään 10 000 000  kg vuodessa 692,00
1.1.1.2 - laitos, jonka teurastuskapasiteetti on yli 10 000 000 kg vuodessa 1 383,00
1.1.2 Teurastamon ja riistan käsittelylaitoksen yhteydessä toimivan laitoksen hyväksymishakemuksen käsittely 692,00
1.1.2.1 Samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten lupahakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että lupahakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista.
1.1.3 Elintarvikelain mukainen teurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten ja niiden yhteydessä toimivien laitosten hyväksymisen uusiminen tunnilta 82,00
1.1.4 Teurastamojen ja riistan käsittelylaitosten sekä niiden yhteydessä olevien laitosten toiminnan muuttamista koskevien lupahakemusten käsittely tunnilta 82,00
1.1.5 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset sekä sivutuoteasetuksen mukaiset lannoitevalmisteita valmistavat kompostointi- ja biokaasulaitokset sekä tekniset laitokset
1.1.5.1 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on enintään 2 000 m3 vuodessa 499,00
1.1.5.2 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on 2 001-8 000 m3 vuodessa 1 245,00
1.1.5.3 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on yli 8 000 m3 vuodessa 2 491,00
1.1.5.4 - laitoshyväksynnän uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 82,00
1.1.5.5 - laitoshyväksynnän muutoshakemuksen käsittely tunnilta 82,00
1.1.5.6 - hyväksyntämenettelyn keskeyttämisestä peritään käsittelyyn käytetty aika tunnilta 82,00
1.1.6 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien, samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten hakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että hakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista.
1.2 Toiminnanharjoittajat
1.2.1 Naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän hyväksyminen tunnilta 82,00
1.2.2 Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen käsittely/toiminnanharjoittaja 108,00
1.2.3 Siemenpakkaamolupa
1.2.3.1 Siemenpakkaamokatselmusten perusmaksu 359,00
1.2.3.2 - lisäksi jokaiselta seuraavalta alkavalta tunnilta 77,00
1.2.3.3 Siemenpakkaamolupapäätös, uusi 383,00
1.2.3.4 Siemenpakkaamolupapäätös, laajennus 80,00
1.2.4 Osaamistestaajarekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen hyväksyminen 190,00
1.2.5 Rehulain, lannoitevalmistelain (varastot ja kuljetusliikkeet) ja sivutuoteasetuksen mukainen toimijoiden rekisteröinti 33,00
1.2.6 Vesiviljelyeläinten terveysluvat
Laitokset, jotka tarvitsevat toiminnalleen myös ympäristöluvan (eli laitokset jotka käyttävät vuodessa vähintään 2000 kg kuivarehua tai sitä ravintoarvoltaan vastaavan määrän muuta rehua tai jos kalan lisäkasvu on vähintään 2000 kg vuodessa tai kooltaan vähintään 20 ha:n laajuinen luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä)
1.2.6.1 - ensimmäinen yritykseen kuuluva laitos 168,00
1.2.6.2 - seuraavat laitokset 41,00
Muut terveysluvan tarvitsevat laitokset
1.2.6.3 - ensimmäinen yritykseen kuuluva laitos 82,00
1.2.6.4 - seuraavat laitokset 41,00
1.2.7 Karanteenin hyväksyntä 165,00
1.2.7.1 - karanteenin uudelleen hyväksyminen tai hyväksynnän peruuttaminen tunnilta 82,00
1.3 Eläinlääkärinammatin harjoittajat
1.3.1 Eläinlääkärin laillistaminen
1.3.1.1 - lopullinen päätös 80,00
1.3.1.2 - päätös korvaavista toimenpiteistä tai muista lisäopinnoista 132,00
1.3.2 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain (29/2000) 7 tai 7 a §:ssä tarkoitettu lupa
1.3.2.1 - myönteinen päätös 132,00
1.3.2.2 - hylkäävä päätös 80,00
1.3.3 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 42 §:ssä tarkoitettu oikeus toimia eläinlääkärinä 261,00
1.4 Laboratoriot
1.4.1 Elintarvikkeiden viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion, omavalvontalaboratorion ja terveydensuojelulain (763/1994) 49 a §:ssä tarkoitetun tutkimuslaboratorion hyväksyntä 496,00
1.4.1.1 - hyväksynnän peruuttaminen 166,00
1.4.2 Lannoitevalmisteiden ja rehujen viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion sekä sivutuoteasetuksessa edellytetyn laitosten omavalvontalaboratorion hyväksyntä 274,00
1.4.2.1 - hyväksynnän muuttaminen 82,00
1.4.2.2 - hyväksynnän peruuttaminen 166,00
1.4.3 Kylvösiemenlaboratorion hyväksyntä 262,00
1.4.3.1 - kylvösiemenlaboratorion hyväksynnän laajennus jokaiselta alkavalta tunnilta 82,00
1.4.4 Kasvien ja kasvituotteille haitallisten kasvintuhoojien viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion hyväksyntä 274,00
1.4.4.1 - hyväksynnän muuttaminen tunnilta 82,00
1.4.4.2 - hyväksynnän peruuttaminen tunnilta 82,00
1.4.4.3 - laboratorioanalyysien hyväksyminen tunnilta 82,00
1.5 Muut päätökset
1.5.1 Elintarvikkeet
1.5.1.1 Luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan hakemusasian käsitteleminen:
1.5.1.1.1 - luontaisen kivennäisveden tunnustaminen 1 154,00
1.5.1.1.2 - tunnustamisen uusiminen 431,00
1.5.1.2 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun asetuksen (971/2006) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun testauslaitoksen hyväksymisasian käsitteleminen tunnilta 82,00
1.5.2 Luonnonmukainen tuotanto
1.5.2.1 Kolmannesta maasta maahantuodun luonnonmukaisesti tuotetun maataloustuotteen, rehun, elintarvikkeen ja alkoholijuoman kaupanpitoa koskevan hakemusasian käsitteleminen 387,00
1.5.2.1.1 - luvan täydentäminen 26,00
1.5.2.2 Tavanomaisesti tuotetun maataloudesta peräisin olevan ainesosan käyttöä luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa koskevan lupahakemuksen käsitteleminen ja luvan uusiminen
1.5.2.2.1 - lupa 98,00
1.5.2.2.2 - luvan uusiminen 26,00
1.5.2.3 Kasvin- ja eläintuotannon lupia koskevan hakemuksen käsittely 12,80
1.5.2.4 Lupa käyttää tavanomaista rehua eläintuotannossa 101,00
1.5.3 Rehut, lannoitevalmisteet ja sivutuoteasetus
1.5.3.1 Muut rehulain, lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen mukaiset luvat ja päätökset 62,00
1.5.3.2 Lannoitevalmisteen tyyppinimihakemuksen käsittely ja tyyppinimen hyväksyminen tyyppinimiluetteloon tunnilta 82,00
1.5.3.3 Ennakkoilmoituksen käsittely ja päätös 82,00
1.5.3.4 Ennakkoilmoituksen perusteella tehtävä määräaikainen lannoitevalmisteita koskeva päätös
1.5.3.4.1 - lupa 6 kuukautta 403,00
1.5.3.4.2 - lupa 12 kuukautta 806,00
1.5.4 Eläintautilaki
1.5.4.1 Eläintautilain mukainen maahantuontilupa 105,00
1.5.4.2 Eläintautilain mukainen siirtolupa 105,00
1.5.4.3 Eläintautilain mukainen sisämarkkinatoimijan rekisteröinti 105,00
1.5.5 Kasvinjalostajanoikeus
1.5.5.1 Hakemusmaksu 437,00
1.5.5.2 Vuosimaksu 328,00
1.5.5.3 Uudelleenkäsittelymaksu 132,00
1.5.6 Lääkelain 21 g §:ssä tarkoitettu lääkevalmisteen maahantuonti- ja käyttölupa 105,00
1.5.7 Kasvinterveyteen, taimiaineistoon ja kasvisten kauppanormeihin liittyvät muut kuin kohdissa 5.3 ja 5.6 tarkoitetut päätökset ja luvat ja edellä mainittuihin liittyvät tarkastukset 65,00
1.5.8 MRL-hakemukset ja muut MRL–työhön liittyvät lisäselvitykset tunnilta (torjunta-ainejäämäasetuksen (EY) N:o 396/2005  42artikla) 96,00
2. Tuonti-, vienti- ja muut todistukset
2.1 Kasvinterveystodistusten ja kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antaminen puu- ja sahatavaran ja perunan (muu kuin siemenperuna) todistuksia lukuun ottamatta 30,00
2.2 Puu- ja sahatavaran kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 38,00
2.3 Perunan (muu kuin siemenperuna) kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 44,00
2.4 Kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antaminen toimijoiden esitäyttämänä 16,50
2.5 Rehuja ja lannoitevalmisteita koskeva sertifikaatti
2.5.1 - ensimmäinen 56,00
2.5.2 - seuraava 13,20
2.6 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevat vienti- ja muut todistukset
2.6.1 - ensimmäinen 27,00
2.6.2 - seuraava 3,90
2.7 Nautaeläinpassi 11,90
2.8 Metsänviljelyaineiston kantatodistusten antaminen 11,10
2.9 Eläinrokotteiden OBPR -sertifiointi 162,00
2.10 Eläinrokotteiden OCABR -sertifiointi 743,00
2.11 Vakuustodistukset:
2.11.1 - kylvösiemenerien vakuustodistusten painamisen vähimmäishinta kauppaerää kohti 10,30
2.11.2 - perunan vakuustodistukset, kpl 0,08
2.11.3 - muiden lajien vakuustodistukset, kpl 0,06
2.11.4 - vakuustodistusten lisätilauksen käsittelymaksu 5,80
3. Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausunnon antaminen
Ilmoitusten käsittelemisen hinta koskee yhtä tuotetta. Jos hakemus, ilmoitus tai lausunto peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka olisi muutoin peritty.
3.1 Kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (406/2000) 11 §:ssä tarkoitetun kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen käsitteleminen 78,00
3.2 Erityisruokavaliovalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (121/2010) 10 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 33,00
3.3 Ravintolisistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (78/2010) 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 72,00
3.4 Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisää–misestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (726/2007) 2 §:ssä tarkoitetun täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen vastaanottaminen 61,00
3.5 Äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta annetun komission direktiivin 2006/141/EY mukaisen äidinmaidonkorvikkeen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen vastaanottaminen 134,00
3.6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaisen elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan hakemusasian käsitteleminen 985,00
3.7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 258/97 mukaisen uuselintarvikehakemuksen käsitteleminen 2 463,00
3.8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 258/97 mukaisen olennaisen vastaavuuslausunnon antaminen 985,00
3.9 Nauta-, lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksyminen 246,00
3.10 Komission asetuksen (EY) N:o 282/2008 mukainen kierrätysmuoviprosessin hyväksymistä koskevan hakemusasian käsitteleminen 246,00
3.11 Komission asetuksen (EY) N:o 450/2009 mukaisen aktiivisten pakkauskomponenttien hyväksymistä koskevan hakemusasian käsitteleminen 246,00
4. Pätevyyden osoittamiskokeet, tutkinnot
4.1 Hygieniaosaajatodistus ja –kortti 6,00
4.2 Pätevyyden osoittamiskokeet siementarkastajaa kohden määrityksittäin ja lajeittain, vertailunäytekokeet laboratoriota kohden määrityksittäin ja lajeittain:
4.2.1 - puhtaus: viljat, palko- ja nurmipalkokasvit, timotei 411,00
4.2.2 - puhtaus: muut lajit 547,00
4.2.3 - itävyys-, kosteus- ja terveysmääritys: 3 kertaa kyseisen määrityksen hinta sekä lisäksi muut kustannukset tunnilta 44,00
5. Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton, analyysit ja päätökset)
5.1 Elintarvikkeet
5.1.1 Varastoinnin valvonta
5.1.1.1 Juuston yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta 65,00
5.1.1.2 Voin yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta 104,00
5.1.1.3 - määritys näytettä kohden 98,00
5.1.2 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonta
5.1.2.1 Naudan, sian, hevosen, lampaan, siipikarjan, poron, tarhatun ja luonnonvaraisen riistan lihan vierasainevalvonnasta peritään teurastamoilta ja riistan käsittelylaitoksilta ja poronteurastamoilta teurastuspaikoilta teuraslihatonnia kohden 2,37
5.1.2.2 Elintarvikkeeksi viljeltävien kalastustuotteiden vierasainevalvonnasta peritään vesiviljelylaitokselta tuotettua elintarvikkeeksi tarkoitettua kalastustuotetonnia kohden 2,42
5.1.2.3 Maidon ja maitotuotteiden vierasainevalvonnasta peritään raakamaitoa vastaanottavilta laitoksilta 10 000 raakamaitolitraa kohden 1,02
5.1.2.4 Munien vierasainevalvonnasta peritään pakkaamoilta tuhatta kiloa kohden 0,90
5.1.3 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta
5.1.3.1 Ensisaapumisvalvonnan perusmaksu tunnilta 150,00
5.1.3.2 Uusintatarkastus tunnilta 168,00
5.2 Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Maksu määräytyy tarkastettavan erän painon perusteella. Yhtenä eränä pidetään tuotteita, joilla on yhteinen terveystodistus. Lopullinen maksu määräytyy joko perusmaksusta tai perusmaksusta kyseisen painoluokan alarajalla, johon on lisätty lisämaksu kultakin alkavalta tonnilta.
5.2.1 Eläimistä saatavat elintarvikkeet
5.2.1.1 Kaikki muut elintarvikkeet kuin kohdan 5.2.1.2 mukaiset tuotteet:
5.2.1.1.1 - enintään 100 kg 112,00
5.2.1.1.2 - 101-1 000 kg 170,00
5.2.1.1.3 - 1 001-10 000 kg 377,00
5.2.1.1.4 - 10 001-25 000 kg 481,00
5.2.1.1.5 - yli 25 000 kg
5.2.1.1.6 - perusmaksu 481,00
5.2.1.1.7 - jokaiselta alkavalta tonnilta 10,90
5.2.1.2 Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (valvonta-asetus) liitteen V B-jakson II luvun kohtien 2 (irtotavara) ja 3 (laivasta suoraan maihin purettavat erät) mukaisiin kalastustuote-eriin ja luvun III kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin elintarvikkeisiin sovelletaan valvonta-asetuksen mukaisia maksuja.
5.2.2 Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin kuuluvat muut tuotteet kuin elintarvikkeet
5.2.2.1 Kaikki muut sivutuotteet (ml. nahat, vuodat, höyhenet, villa), rehut, heinä ja oljet kuin kohdan 5.2.2.2 mukaiset tuotteet
5.2.2.1.1 - enintään 1 000 kg 116,00
- 1 001-20 000 kg:
5.2.2.1.2 - perusmaksu 137,00
5.2.2.1.3 - jokaiselta alkavalta tonnilta 7,60
- 20 001-46 000 kg:
5.2.2.1.4 - perusmaksu 317,00
5.2.2.1.5 - jokaiselta alkavalta tonnilta 13,70
5.2.2.1.6 - yli 46 000 kg 716,00
5.2.2.2 Valvonta-asetuksen liitteen V B-jakson III luvun kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin sivutuotteisiin sovelletaan valvonta-asetuksen mukaisia maksuja.
5.2.3 Elävät eläimet ja sukusolut
Tämän kohdan mukaiset maksut peritään myös eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen (491/1996) 30 ja 31 §:n mukaisista tarkastuksista.
5.2.3.1 Rajatarkastus tarkastettavaa eläintä kohden, ellei kohdista 5.2.3.2-5.2.3.5 muuta johdu
5.2.3.1.1 - muut eläimet kuin hevoset 99,00
5.2.3.1.2 - hevoset 212,00
5.2.3.2 Rajatarkastus yhdessä tarkastettaville jyrsijöille, linnuille, kaloille, matelijoille, hyönteisille ym. pienille eläimille
5.2.3.2.1 - hyönteiset 71,00
5.2.3.2.2 - muut kuin hyönteiset 128,00
5.2.3.3 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettavista sirkus- ja näytöseläimistä
5.2.3.3.1 - perusmaksu 125,00
5.2.3.3.2 - tarkastusmaksu tunnilta 147,00
5.2.3.4 Vientitarkastukset ja vientitukitarkastukset tunnilta 147,00
5.2.3.5 Rajaeläinlääkärinä toimivan laillistetun eläinlääkärin antama virka-apu tullille eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ulkopuolelle jäävien eläinten ja tavaroiden (ei-kaupallisesti kuljetettavien lemmikkien ja eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten) tarkastuksessa tunnilta 112,00
5.2.3.6 Rajatarkastus tarkastettavaa sukusoluerää kohden
5.2.3.6.1 - lemmikkien ja muiden ilman terveystodistusvaatimuksia tuotavien eläinlajien sukusolut 70,00
5.2.3.6.2 - sellaisten eläinten sukusolut, joille on terveystodistusvaatimukset 115,00
5.2.4 Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden asiakirja- ja tuontitunnistustarkastukset sekä todistukset
5.2.4.1 Tarkastus, joka koskee vain tuontiasiakirjoja, muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 87,00
5.2.4.2 Tarkastus, joka sisältää tuontiasiakirjojen lisäksi tunnistustarkastuksen muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 165,00
5.2.4.3 Alennetusta tarkastustiheydestä johtuvasta asiakirjatarkastuksesta ja tunnistustarkastuksesta peritään maksu kohtien 5.2.1-5.2.3 mukaisesti
5.2.4.4 Kauttakulkuerien poistumistarkastus poistumisrajatarkastusasemalla 165,00
5.2.4.5 Muonituselintarvikevarastosta ulos toimitettavat erät ja muu rajaeläinlääkärin antama todistus, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä
5.2.4.5.1 - ensimmäinen todistus 33,00
5.2.4.5.2 - samanaikaisesti annettava seuraava todistus 4,30
5.2.5 Varaston tarkastus tai tuontierälle varastointiaikana tehtävä tarkastus sekä siirtolastauksen valvonta ja kolmannen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta purettaville tuoreille kalastustuotteille tehtävä tarkastus tunnilta 147,00
5.2.6 Säilytys rajatarkastusasemalla
Tuontierän tarkastuksen ollessa kesken ja tuontierän odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän, peritään tuontierän säilyttämisestä rajatarkastusaseman varastossa tai aseman piha-alueella ensimmäisen vuorokauden jälkeen säilytysmaksua jokaista alkavaa 1 000 kiloa kohden vuorokaudelta.
5.2.6.1 - lämpötilakontrolloimattomasta säilytyksestä 3,10
5.2.6.2 - lämpötilakontrolloidusta säilytyksestä 4,10
5.2.7 Tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus ja muut lisäkustannukset
5.2.7.1 Jos 5.2.1-5.2.4 kohtien mukainen tarkastus tuojasta johtuvasta syystä, mukaan lukien tarkastuksen yhteydessä tai sen jälkeen erälle rajaeläinlääkärin suorittamat toimenpiteet kuten eläinten hoito, vaatii tavanomaista enemmän aikaa, peritään kyseisissä kohdissa määrättyjen maksujen lisäksi tunnilta. Maksu peritään myös silloin, kun rajaeläinlääkärille ilmoitetun tarkastusajan poikkeama toteutuneesta tarkastusajasta on merkittävä (aikaan perustuva veloitus) tai rajaeläinlääkärille ilmoitettu tuontierän tarkastus ei toteudu (tapauksesta riippuen kertaluontoinen tai aikaan perustuva). 147,00
5.2.7.2 Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään tuojalta tästä johtuviin tutkimuksiin liittyvät kustannukset.
5.2.7.3 Jos tuoja ei ole tehnyt ennakkoilmoitusta TRACES- järjestelmällä säädetyssä ajassa, peritään tämän asetuksen mukainen kyseistä erää koskeva tarkastusmaksu kaksinkertaisena.
5.3 Kasvisten kauppanormit
5.3.1 Eräkohtainen tarkastus (vienti-, uusinta-, interventio- tai muu pyynnöstä tehtävä tarkastus) 116,00
5.3.2 Toimijakohtainen tarkastus (seurantatarkastus ja omavalvonnan hyväksyntää varten tehty tai siihen liittyvä tarkastus) 156,00
5.4 Luonnonmukainen tuotanto
5.4.1 Luonnonmukaisen tuotannon tuotantotarkastuksen perusmaksu. 100,00
5.4.2 Luonnonmukaisen tuotannon tuotantotarkastus
5.4.2.1 Kylvösiementen ja taimiaineiston, rehujen ja elintarvikkeiden valvontajärjestelmään kuuluvien toimijoiden valvonta tunnilta 101,00
- alihankintatyön valvonta tunnilta 101,00
5.4.2.2 Valvontajärjestelmään kuuluvien muiden toimijoiden valvonta tunnilta 80,00
5.4.2.3 Luonnonmukaisesti viljelty ala (luonnonmukaisessa tuotannossa oleva ala ja siirtymävaiheala) alkavalta hehtaarilta 7,50
- luonnonmukaisesti viljellyn alan tarkastusmaksun enimmäismäärä 800,00
5.4.3 Luonnonmukaisen tuotannon alkutarkastuksesta peritään maksu kohtien 5.4.1 ja 5.4.2 mukainen maksu, jos tarkastusta ei tehdä ensimmäisen tuotantotarkastuksen yhteydessä
5.4.4 Tarkastus, jota ei ole voitu suorittaa toimijasta johtuvasta syystä tai jonka toimija peruuttaa vähemmän kuin 48 h ennen sovittua tarkastusta 101,00
5.4.5 Tarkastus, jota jatketaan virastossa toimijasta johtuvasta syystä tunnilta 101,00
5.4.6 Lajikkeen merkitseminen luonnonmukaisen lisäysaineiston rekisteriin:
5.4.6.1 - 1-3 kpl 26,00
5.4.6.2 - 4-20 kpl 63,00
5.4.6.3 - 21-100 kpl 128,00
5.4.6.4 - yli 100 kpl 253,00
5.4.7 Luonnonmukaisen tuotannon yksityisten tuotantoehtojen ja tuotannon valvontajärjestelmän hyväksyminen tunnilta 80,00
5.5 Rehut, lannoitevalmisteet ja eläimistä saatavat sivutuotteet
5.5.1 Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain mukainen toimijan perustarkastus tunnilta 82,00
5.5.2 Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain mukainen toimijan valvonta tunnilta 110,00
5.5.3 Lannoitevalmisteiden valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan päätöksen)
5.5.3.1 - tarkastusmaksuluokka 1 232,00
5.5.3.2 - tarkastusmaksuluokka 2 464,00
5.5.3.3 - tarkastusmaksuluokka 3 695,00
5.5.3.4 - tarkastusmaksuluokka 4 926,00
5.5.4 Rehujen valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan päätöksen)
5.5.4.1 - tarkastusmaksuluokka 1 139,00
5.5.4.2 - tarkastusmaksuluokka 2 219,00
5.5.4.3 - tarkastusmaksuluokka 3 318,00
5.5.4.4 - tarkastusmaksuluokka 4 451,00
5.5.4.5 - tarkastusmaksuluokka 5 876,00
Kohdissa 5.5.3 ja 5.5.4 tarkastusmaksuluokka määräytyy riskiperusteisen virallisen valvontasuunnitelman mukaan
5.5.5 Rehujen valvontaan liittyvä rehuympäristönäyte pitopaikasta, näytekohtainen maksu 66,00
5.6 Kasvinterveys- ja taimiaineisto
5.6.1 Tuontitarkastukset
5.6.1.1 Alin kasvinterveystarkastusmaksu, lukuun ottamatta Venäjän federaatiosta tuotavaa havupuutavaraa 69,00
5.6.1.2 Pistokkaat, nuoret taimet sekä pensaat, puut (muut kuin kaadetut joulukuuset), muut taimitarhakasvit, myös metsänviljelyaineisto (muu kuin siemenet), istutettavaksi tarkoitetut kukkasipulit, -mukulat ja juurakot, juurimukulat, istukassipulit, siemenet ja solukkoviljelmät:
5.6.1.2.1 - jokainen alkava 100 kg 6,20
5.6.1.2.2 - taimiaineistotarkastuksesta lisäksi, jokainen alkava 100 kg 2,50
5.6.1.3 Leikkokukat ja -oksat lehtineen, havupuiden oksat ja kaadetut joulukuuset, ruukku- ja viherkasvit, akvaariokasvit:
5.6.1.3.1 - jokainen alkava 100 kg 5,60
5.6.1.4 Vilja, jokainen alkava 1 000 kg 0,72
5.6.1.5 Perunan mukulat, alkavaa 25 000 kg kohti 69,00
5.6.1.6 Tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta 57,00
5.6.2 Puutavaran tuontitarkastukset
5.6.2.1 Havupuu Venäjän federaation Euroopan puoleisesta osasta lehtikuusta ja suoja-alueelle tarkoitettua havupuuta lukuun ottamatta:
5.6.2.1.1 - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys alle 50 m3 5,70
5.6.2.1.2 - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3 ja suurempi kuorma) 7,00
5.6.2.1.3 - laiva, alle 2 000 m3 212,00
5.6.2.1.4 - laiva, 2 000 m3 tai enemmän 353,00
5.6.2.1.5 - jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 107,00
5.6.2.2 Puu, muu kuin kuori, lukuun ottamatta tuontia Venäjän federaation Euroopan puoleisesta osasta, lehtikuusi (Larix) ja suoja-alueelle tarkoitettu puu kuitenkin mukaan luettuna:
5.6.2.2.1 - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys, alle 50 m3 65,00
5.6.2.2.2 - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3 ja sitä suurempi kuorma) 80,00
5.6.2.2.3 - laiva, alle 2 000 m3 212,00
5.6.2.2.4 - laiva, 2 000 m3 tai enemmän 353,00
5.6.2.2.5 - jos laivalta tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 107,00
5.6.2.3 Maa-aines, kasvualusta ja puunkuori, paino enintään 25 000 kg 18,70
5.6.2.3.1 - jokainen edellisen ylittävä 1 000 kg:n erä 0,75
5.6.2.3.2 - enimmäismaksu 150,00
5.6.2.4 Muut kasvit ja kasvituotteet, lähetystä kohti 18,70
5.6.2.5 Puutavaran tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta 46,00
5.6.3 Vientitarkastukset
5.6.3.1 Kasvinterveys ja taimiaineisto; alin tarkastusmaksu 60,00
5.6.3.2 Elävät kasvit ja kasvinosat, myös jatkokasvatukseen tai lisäykseen tarkoitetut, jokainen alkava 1 000 kg 8,00
5.6.3.3 Hedelmät, vihannekset ja muut kasvikset, jäkälät, marjat, sienet ym. vastaavat, ei jatkokasvatukseen, jokainen alkava 1 000 kg 1,05
5.6.3.4 Perunan vientierät, jotka eivät ole vientivalmiustilojen tuotantoa 156,00
5.6.3.5 Puu- ja sahatavaran vientieräkohtainen tarkastus ellei vientierä ole peräisin ns. vientivalmiustarkistetusta tuotantolaitoksesta, jolloin tarkastusmaksu sisältyy puutavaran terveystodistusmaksuun 116,00
5.6.3.6 Vilja, jokainen alkava 100 tn 1,11
5.6.3.7 Vientivalmiustarkastus (määräaikais- ja ennakkotarkastus):
5.6.3.7.1 - sahat ja kuivaamolaitokset (sisältää ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden edellytysten tarkastamisen) 340,00
5.6.3.8 Avomaaviljelys, perunaa lukuun ottamatta:
5.6.3.8.1 - perusmaksu 116,00
5.6.3.8.2 - ylin tarkastusmaksu 529,00
5.6.3.8.3 - alle 10 ha, jokaiselta alkavalta hehtaarilta 21,00
5.6.3.8.4 - yli 10 ha:n ylittävältä osalta, jokaiselta alkavalta hehtaarilta 9,80
5.6.3.9 Perunaviljelys ja perunasato:
5.6.3.9.1 - viljelystarkastus/ha (ankeroiset, kasvulohkot) 44,00
5.6.3.9.2 - kasvitautitarkastus/ha (rengasmädät, perunasato) 72,00
5.6.3.10 Kasvihuoneviljelys:
5.6.3.10.1 - perusmaksu 65,00
5.6.3.10.2 - ylin tarkastusmaksu 266,00
5.6.3.10.3 - jokainen alkava 100 m2 21,00
5.6.3.11 Vienti- ja vientivalmiustarkastuksen uusinta, tarkastustunnilta 57,00
5.6.4 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien yritysten tarkastus, kasvinterveyden rekisteröinti- tai merkinkäyttöoikeuden edellytysten tarkastus, kasvipassin myöntäminen ja taimiaineistontoimittajan valtuuttaminen
5.6.4.1 - avomaan taimituotanto alle 0,5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto alle 500 m2 46,00
5.6.4.2 - avomaan taimituotanto 0,5 ha-2 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto 500-2 500 m2 105,00
5.6.4.3 - avomaan taimituotanto 2,1 ha-5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto 2 501-5 000 m2 182,00
5.6.4.4 - avomaan taimituotanto yli 5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto yli 5 000 m2 365,00
5.6.4.5 Taimimyymälät, tukkuliikkeet, maahantuojat ja maastaviejät, välittäjät, varastot 93,00
5.6.4.6 ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden haltijat 93,00
5.6.5 Varmennettu taimiaineisto
5.6.5.1 Tuotantoedellytysten tarkastus:
5.6.5.1.1 - tuotantoala alle 10 ha 143,00
5.6.5.1.2 - tuotantoala 10 ha tai yli 204,00
5.6.5.2 Kasvukauden aikaiset varmennetun taimituotannon tarkastukset:
5.6.5.2.1 - emokasvit, enintään 1 000 tainta 235,00
5.6.5.2.2 - emokasvit, yli 1 000 tainta 568,00
5.6.5.2.3 - emokasvit, yli 3 000 tainta 980,00
5.6.5.2.4 - emokasvit, yli 15 000 tainta 1 173,00
5.6.5.2.5 - uusintatarkastukset 50 % em. hinnoista
5.6.5.3 Uuden viljelylohkon tarkastaminen:
5.6.5.3.1 - muun tarkastuksen yhteydessä 60,00
5.6.5.3.2 - erillinen tarkastuskäynti, sisäisten menettelyohjeiden tarkistaminen 116,00
5.7 Metsänviljelyaineisto
5.7.1 Perusaineiston hyväksyminen ja tarkastus tunnilta 60,00
5.7.1.1 - siemenviljelyksillä käytettävien kloonien oikeellisuuden tarkastaminen näytteeltä:
5.7.1.2 - mänty 22,00
5.7.1.3 - kuusi 26,00
5.7.2 Metsänviljelyaineiston vuositarkastusmaksut:
5.7.2.1 - siemenkaristamo, -pakkaamo ja -varasto 71,00
5.7.2.2 - erillinen siementen pakkauspiste 30,00
5.7.2.3 - taimitarha ja varasto:
5.7.2.4 - kasvihuonepinta-ala alle 5 000 m2 tai vain avomaatuotantoa harjoittava taimitarha 46,00
5.7.2.5 - kasvihuonepinta-ala 5 000-10 000 m2 107,00
5.7.2.6 - kasvihuonepinta-ala yli 10 000 m2 282,00
5.7.3 Metsänviljelyaineiston uusintatarkastus 213,00
5.7.4 Erillinen taimivarasto 71,00
5.8 Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto
5.8.1 Siemenperunan viljelystarkastus, perusmaksu tarkastuskertaa kohden: 62,00
5.8.1.1 - viljelystarkastus hehtaarilta, esiperussiemen- ja perussiemenluokat 9,40
5.8.1.2 - viljelystarkastus hehtaarilta, perussiemenen jälkeiset sukupolvet 12,40
5.8.2 Siemenperunan esiperussiemenen viljelystarkastus, jos tarkastetaan vähintään kymmenen viljelystä samalla tarkastuskerralla, perusmaksu viljelystä ja tarkastuskertaa kohden 17,70
5.8.2.1 - viljelystarkastus hehtaarilta 9,40
5.8.3 Tehtyjen toimenpiteiden tarkastuskäynti 107,00
5.8.4 Maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten siemenperunaviljelykseltä hehtaaria kohti kahden desimaalin tarkkuudella 16,50
5.8.4.1 - maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten siemenperunaviljelykseltä, vähimmäismaksu 66,00
5.8.4.2 - peruna-ankeroismääritys maanäytteestä alkavaa hehtaaria kohti 25,00
5.8.4.3 - maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten siemenperunaviljelykseltä hehtaaria kohti kahden desimaalin tarkkuudella, kun näytteenotto tehdään 1.4.–30.6. saman kasvukauden tuotantoa varten 24,10
5.8.4.4 - peruna-ankeroismääritys maanäytteestä alkavaa hehtaaria kohti, kun määritys tehdään 1.4.–30.6. saman kasvukauden tuotantoa varten 37,00
5.8.5 Siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu: 59,00
5.8.5.1 - siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenottomaksu osanäytteeltä 10,23
5.8.5.2 - siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä 72,00
5.8.5.3 - siemenperunan virusmääritys näytteeltä, joko 6 virusta tai uusintana 1 virus 400 mukulan näytteestä 235,00
5.8.5.4 - siemenperunan virusmääritys näytteeltä, 2 virusta 147,00
5.8.6 Siemenperunan esiperussiemenen virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu näytettä kohden, kun näytteitä otetaan samassa varastossa samalla näytteenottokerralla vähintään 10 erästä 35,00
5.8.7 Siemenperunan varastotarkastus, näytteenottomaksu osaerältä 55,00
5.8.8 Siemenperunan varastotarkastus tarkastettavaa osaerää kohden 105,00
5.8.9 Muut siemenperunan sertifiointiin liittyvät erityistarkastukset perusmaksun lisäksi alkavalta tunnilta 60,00
5.8.10 Jos kohtien 5.8.1 ja 5.8.2 viljelytarkastuspyyntö tulee Elintarviketurvallisuusvirastoon ilmoitetun päivämäärän jälkeen, peritään tällaista siemenviljelystä kohden ylimääräinen käsittelymaksu
5.8.10.1 - viljelystarkastuspyyntö 15.6. jälkeen 48,00
5.8.10.2 - viljelystarkastuspyyntö 31.7 jälkeen 93,00
5.9 Kylvösiemenen viljelystarkastuspäätös ja sertifiointi
5.9.1 Siemenviljelystarkastuspäätös 28,00
5.9.2 Kylvösiemenerän sertifiointi-, hyväksymis- ja varastotarkastuspäätös, kauppaerän uusi sertifiointipäätös, koko erän siemenluokan muutospäätös, siemenseosten hyväksymistarkastus ja -päätös, siemenerän uudelleenpakkaamisilmoituksen tarkastus ja päätös 16,50
5.9.3 Kylvösiemenen tarkastetun kauppaerän jakaminen siemenluokkiin 33,00
5.9.4 Kylvösiemenen maahantuontilupa, kylvösiemenerän myyntiluvat ja poikkeusluvat 76,00
5.9.5 Pakkaamon painamat vakuustodistukset:
5.9.5.1 Pakkaamossa tehtävän katselmuksen perusmaksu 359,00
5.9.5.2 - lisäksi jokaiselta alkavalta tunnilta 77,00
5.9.5.3 Vakuuskirjanpidon valvonta/kauppaerä 1,05
5.10 Siementarkastuksen kenttäkokeet ja alkuperäislajikkeiden tarkastus
5.10.1 Siementavaran kenttäkoetarkastus 290,50
5.10.2 Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoerän kenttäkoetarkastus 105,00
5.10.3 Alkuperäiskasvilajikkeen hyväksymiseen liittyvä vanhan kauppa-lajike-erän aitouden tarkastus 181,50
5.10.4 DUS-testi, kaikki lajit 1 020,00
5.10.5 DUS-testauksen keskeyttämisestä ennen havainnointia aiheutuva käsittelymaksu 460,00
5.10.6 Alkuperäiskasvilajikkeen hyväksymiseen liittyvä maatiaislajikkeen kuvaustutkimus 305,00
5.10.7 Alkuperäislajikkeen ylläpitoviljelyksen viljelystarkastus
5.10.7.1 - perusmaksu 58,00
5.10.7.2 - lisäksi hehtaaria kohden 8,75

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.