863/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtion eläkelain (1295/2006) 135 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 553/2012:

1 §
 Valtion eläkemaksun laskuperusteet

Valtion eläkelain (1295/2006) 135 §:ssä säädetyn työnantajan eläkemaksun vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkeosat lasketaan vakuutusmatemaattisesti siten, että ne yhdessä työntekijän eläkemaksun kanssa kattavat valtion eläkejärjestelmässä syntyvän eläkevastuun. Eläkevastuu määräytyy täyden rahastoinnin periaatteen mukaisesti.

Työnantajan eläkemaksu lasketaan prosentteina palkkasummasta, joka muodostuu valtion eläkelain 59 ja 60 §:ssä tarkoitetuista eläkkeeseen oikeuttavista ansioista.  Eläkemaksuprosentti voi olla joko yleinen tai työnantajakohtainen. Hoitokuluosa on yhtä suuri prosenttiosuus palkkasummasta kaikille työnantajille.  Tarvittaessa eläkemaksu voidaan laskea myös euromääräisenä.

Työnantajan eläkemaksu lasketaan yhtenäisin perustein maksuluokissa, jotka määräytyvät työnantajan työkyvyttömyyseläkeriskin ja työntekijöiden palveluksiin perustuvan eläketurvan perusteella.

Eläkeoikeuksien pääoma-arvoja laskettaessa diskonttauskorko on 2,5 prosenttia vuodessa. Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia, työntekijän eläkelain (395/2006) mukaisen perusvakuutuksen kuolevuutta, syntyvyyttä, avioisuutta ja perheellisyyttä koskevia erityisperusteita käytetään soveltuvin osin.

2 §
Eläkemaksun hoitokuluosan suuruuden vahvistaminen

Valtiovarainministeriö vahvistaa kunnallisen eläkelaitoksen saaman hoitokulun määrän kullekin vuodelle tehtävän ennakkoarvion perusteella euromääräisenä sekä työnantajan eläkemaksun hoitokuluosan suuruuden viimeistään niiden maksuvuotta edeltävän vuoden joulukuussa. Työnantajan eläkemaksun hoitokuluosaa vahvistettaessa otetaan huomioon 2 momentissa tarkoitettu liikaa tai liian vähän maksetun ennakon määrä.

Kunnallisen eläkelaitoksen edellisen vuoden todelliset kustannukset todetaan viimeistään seuraavan vuoden maaliskuussa. Valtiovarainministeriö vahvistaa liikaa tai liian vähän maksetun ennakon määrän ja se laskutetaan tai hyvitetään maaliskuun viimeistä päivää seuraavan kunnalliselle eläkelaitokselle maksettavan hoitokulun yhteydessä. Liikaa tai liian vähän maksettujen erien yhteismäärälle lasketaan 1 päivän heinäkuuta ja maksupäivän väliseltä ajalta korko, joka on suuruudeltaan sama kuin valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 56 §:ssä tarkoitettu valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen nimellinen korkokustannus.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Asetuksen 2 pykälässä säädetty työnantajan eläkemaksun hoitokuluosan suuruus vuodelle 2013 vahvistetaan kuitenkin joulukuussa 2012 ja siinä otetaan huomioon valtiovarainministeriön maaliskuussa 2012 vahvistama ja huhtikuussa 2012 maksettu, vuonna 2011 liian vähän maksettua hoitokuluennakkoa koskevan korjauserän määrä korkoineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tällä asetuksella kumotaan työnantajan eläkemaksun perusteista annettu valtioneuvoston asetus (1398/2006).

  Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos
Marja Isomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.