Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

846/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) 12 ja 65 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 12 § laeissa 253/2010 ja 647/2011 ja 65 § laissa 253/2010:

1 §
Soveltamisala

Asetusta sovelletaan ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksena asfalttiaseman toimintaan, johon tarvitaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukainen lupa. Asetusta sovelletaan myös asfalttiaseman toimintaan, joka rekisteröidään ympäristönsuojelulain 65 §:n 1 momentin nojalla.

Tätä asetusta sovelletaan asfalttijätteen ja lentotuhkan hyödyntämiseen asfalttiasemalla, kun asfalttijätettä käytetään uuden asfaltin raaka-aineena enintään 200 000 tonnia tai lentotuhkaa enintään 40 000 tonnia vuoden ajan. 

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) asfalttiasemalla laitosta, jossa valmistetaan asfalttimassaa mukaan lukien asfalttijätteen tai lentotuhkan hyödyntäminen asfalttimassan valmistuksessa;

2) kiinteällä asfalttiasemalla asfalttiasemaa, jossa toimintaa harjoitetaan kiinteästi sijoitetulla laitteistolla;

3) siirrettävällä asfalttiasemalla asfalttiasemaa, jonka laitteisto on siirrettävissä toiselle alueelle;

4) murskaamolla asfalttiaseman laitteistoa, jossa murskataan asfaltin paloja;

5) asfalttijätteellä asfalttirouhetta tai asfaltin paloja ja niistä valmistettua asfalttimursketta (bitumiseoksia, jotka eivät sisällä kivihiilitervaa; jätenimike 17 03 02);

6) lentotuhkalla kivihiiltä polttavissa energiantuotantolaitoksissa syntyvää lentotuhkaa (jätenimike 10 01 02).

3 §
Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoituksen sisältö

Ympäristönsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetussa asfalttiasemaa koskevassa ilmoituksessa on oltava:

1) toiminnanharjoittajan ja asfalttiaseman yhteystiedot;

2) tiedot asfalttiaseman sijainnista ja sen ympäristöstä sekä alueen kaavoituksesta;

3) tiedot asfalttiaseman toiminnasta, tuotannosta, kapasiteetista ja toiminta-ajoista, mukaan lukien tiedot asfalttijätteen ja lentotuhkan käytöstä ja laadusta;

4) tiedot asfalttiaseman teknisistä rakenteista;

5) tiedot jäte- ja hulevesien käsittelystä sekä päästöistä veteen ja viemäriin;

6) tiedot toiminnan melutasoista melulle alttiissa kohteissa ja meluntorjuntatoimista;

7) tiedot hajulähteistä ja päästöistä ilmaan;

8) tiedot toiminnassa syntyvistä jätteistä ja jätehuollosta;

9) tiedot maaperästä ja sen tilasta sekä toimista maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi;

10) tiedot mahdollisiin onnettomuuksiin varautumisesta ja muusta riskien hallinnasta sekä seurannasta ja tarkkailun järjestämisestä;

11) tiedot asfalttiaseman voimassaolevista luvista, päätöksistä, ilmoituksista ja sopimuksista.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) kartta, josta ilmenevät toiminta-alueen rajat sekä lähimmät asuin- tai virkistyskäytössä olevat rakennukset, virkistysalueet, luonnonsuojelukohteet ja pohjavesialueet;

2) asemapiirros, johon eri toiminnat on merkittävä.

4 §
Asfalttijäte ja lentotuhka

Toiminnanharjoittajan on tarkastettava asfalttijäte ja sen mukana oleva siirtoasiakirja jätettä vastaanottaessaan. Jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 24 §:ssä säädetään tiedoista, jotka siirtoasiakirjassa on oltava. Asfalttijäte ei saa sisältää kivihiilitervaa, vaarallista jätettä, kuten öljyä tai vaarallisia kemikaaleja, eikä siihen kuulumatonta materiaalia.

Asfalttimassan valmistukseen käytettävän lentotuhkan on oltava CE-merkittyä.

 Toiminnanharjoittajalla on oltava ohjeet asfalttijätteen ja lentotuhkan vastaanotosta, varastoinnista ja käsittelystä sekä tarvittavasta seurannasta ja tietojen toimittamisesta viranomaisille.

5 §
Toiminnan sijoittuminen

Asfalttiaseman melua, pölyä tai hajua aiheuttava toiminto on sijoitettava vähintään 150 metrin etäisyydelle asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä rakennuksesta ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta piha-alueesta sekä muusta häiriölle alttiista kohteesta. Alle 150 metrin etäisyydellä näistä kohteista voidaan säilyttää kalustoa, varastoida ja jakaa polttonesteitä, öljyä ja muita kemikaaleja, varastoida asfaltin paloja ja asfalttimursketta sekä toiminnasta syntyviä jätteitä. 

6 §
Ilmaan joutuvien päästöjen ja niiden leviämisen rajoittaminen

Toiminnan aiheuttamia pöly- ja hiukkaspäästöjä ja niiden leviämistä on rajoitettava sijoittamalla päästölähteet ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisesti sekä käyttämällä pölynerotinlaitteistoja ja kotelointeja sekä tehostamalla palamisprosesseja tai käyttämällä muita parasta käyttökelpoista tekniikkaa edustavia pöly- ja hiukkaspäästöjä vähentäviä menetelmiä. Laitoksen suodattimien asianmukaisesta toiminnasta on huolehdittava.

Muut pölyävät aineet kuin kiviaines on varastoitava ja niitä on säilytettävä suljetuissa säiliöissä tai pakkauksissa siten, että ne eivät pölyä eikä pölyä joudu ympäristöön.

Kuljetukset, lastaaminen ja lastin purkaminen sekä alueiden kunnossapito on toteutettava siten, että haitallinen pölyäminen voidaan tehokkaasti estää.

7 §
Hajun leviämisen torjunta

Hajun leviämisen estämiseksi hajulähteet on sijoitettava ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisesti. Hajun leviämistä on torjuttava koteloinneilla ja katteilla tai käyttämällä muutoin hajuntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Asfalttimassakuormat on peitettävä välittömästi lastauksen jälkeen.

8 §
Meluntorjunta

Melun leviämisen estämiseksi melulähteet on sijoitettava ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisesti. Melua on lisäksi torjuttava koteloinneilla, melua aiheuttavien laitteiden ja koneiden värähteleviä pintoja ja äänensäteilyä vaimentamalla taikka käyttämällä muutoin meluntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Asfalttijätteen murskaamo on sijoitettava niin, että voimakkain ääni ei suuntaudu meluhäiriölle alttiimpiin kohteisiin. Asfalttiaseman kiviaineskasat on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava niin, että ne estävät melun leviämisen melulle alttiisiin kohteisiin.

9 §
Melutasot

Asfalttiaseman toiminta on järjestettävä siten, että toiminnasta ja siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuva melu laitoksen tavanomaisissa käyttötilanteissa ei ylitä melulle alttiissa kohteissa kello 7 ja 22 välisenä aikana A-taajuuspainotettua keskiäänitasoa (LAeq) 55 desibeliä eikä kello 22 ja 7 välisenä aikana A-taajuuspainotettua keskiäänitasoa (LAeq) 50 desibeliä. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, luonnonsuojelualueilla, leirintäalueilla ja taajaman ulkopuolella olevilla virkistysalueilla toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää kello 7 ja 22 välisenä aikana A-taajuuspainotettua keskiäänitasoa (LAeq) 45 desibeliä eikä kello 22 ja 7 välisenä aikana A-taajuuspainotettua keskiäänitasoa (LAeq) 40 desibeliä. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 desibeliä ennen sen vertaamista raja-arvoon. Melutilanteen arvioinnissa on otettava huomioon myös alueen muiden melulähteiden aiheuttama äänitaso.

10 §
Melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajat

Siirrettävä asfalttiasema, joka rekisteröidään ympäristönsuojelulain 65 §:n nojalla ja joka sijoitetaan 500 metriä lähemmäksi melulle alttiista kohteesta, saa toimia kello 22 ja 5 välisenä aikana enintään 40 vuorokautena kalenterivuodessa.

Jos murskaamon etäisyys on alle 500 metriä melulle alttiista kohteesta, asfalttijätettä saa murskata arkipäivisin kello 7 ja 22 välisenä aikana.

11 §
Maaperän ja pohjaveden suojelu

Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä.

Polttoaine- ja bitumisäiliöiden on oltava rakenteeltaan tiiviitä sekä kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Polttoaine on varastoitava kaksoisvaippasäiliöissä tai säiliössä, jossa on kiinteä valuma-allas. Säiliöiden on oltava suljettuja ja ne on varustettava ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteistot on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä.

Koneiden poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien käsittely- ja jakelualueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.

12 §
Jäte- ja hulevedet

Asfalttiaseman toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu pintavesien eikä talousvesikaivojen pilaantumista. Pohjaveden pilaamiskiellosta säädetään ympäristönsuojelulain 8 §:ssä.

Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (209/2011).

Kiinteiden asfalttiasemien koneiden poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien käsittely- ja jakelualueiden hulevedet on johdettava öljynerottimen kautta.

Öljynerottimesta jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön johdettavan veden hiilivetypitoisuus ei saa olla enempää kuin 100 mg/l.

Öljynerottimesta muualle kuin jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön johdettavan veden hiilivetypitoisuus ei saa olla enempää kuin 5 mg/l.

13 §
Toiminnassa syntyvien jätteiden jätehuolto

Asfalttiaseman toiminnassa syntyvien jätteiden huollossa on sen lisäksi, mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla säädetään, erityisesti huolehdittava siitä, että:

1) hyödyntämiskelpoiset jätteet kerätään erilleen muista jätteistä ja toimitetaan hyödynnettäviksi;

2) vaaralliset jätteet kerätään talteen ja pidetään toisistaan erillään, ryhmitellään, pakataan ja merkitään ominaisuuksiensa mukaan sekä varastoidaan katetussa tai muutoin vesitiiviissä tilassa ja nesteitä läpäisemättömällä alustalla;

3) öljy- ja muut vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa;

4) vaarallinen jäte ja muu jäte toimitetaan käsiteltäväksi laitokseen, joka jätelain 29 §:n mukaan saa ottaa vastaan tällaista jätettä.

Asfalttiasemalla ei saa varastoida jätettä yli 12 kuukautta ennen sen käsittelyä eikä yli 3 vuotta ennen sen hyödyntämistä.

14 §
Poikkeukselliset tilanteet

Poikkeuksellisia tilanteita koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 62 §:ssä.

Toiminnanharjoittajan on varauduttava ennakolta poikkeuksellisiin tilanteisiin, joita varten on oltava toimintasuunnitelma.

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viivytyksettä poikkeuksellisen tilanteen edellyttämiin korjaus- tai torjuntatoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Poikkeuksellisen tilanteen ympäristövaikutusten selvittäminen on aloitettava tilanteen edellyttämässä laajuudessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tai, jos toimivaltainen lupaviranomainen on aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa sovittavalla tavalla. Häiriö- ja poikkeuksellisten tilanteiden jälkeen on selvitettävä korjaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen estämiseksi.

Pölynerottimen rikkoutuessa tai muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa päästöjä aiheuttava toiminta on välittömästi keskeytettävä. Toimintaa saadaan jatkaa, kun häiriö on korjattu.

Ilmoituksen johdosta annettavista määräyksistä säädetään ympäristönsuojelulain 64 §:ssä.

15 §
Onnettomuuksiin varautuminen

Asfalttiaseman toiminta-alueella on oltava riittävä alkusammutuskalusto ja vuotojen torjuntakalusto. Laitteiden läheisyydessä on oltava hätäkytkimet sekä ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa

Poltto- ja voiteluaineet sekä muut kemikaalit on säilytettävä turvallisesti alueen liikenne huomioon ottaen. Alueella olevat tiet on suunniteltava ja rakennettava pelastusajoneuvoille soveltuviksi.

16 §
Rakenteiden ja laitteistojen kunnossapito

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava asfalttiaseman rakenteiden ja laitteistojen huollosta ja kunnossapidosta siten, että ne eivät käytön aikana vioitu tai muutu siten, että toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveyshaittojen riski lisääntyy.

17 §
Toiminnan vastuuhenkilö

Asfalttiaseman toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai, jos toimivaltainen lupaviranomainen on aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen toiminnan aloittamista. Yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista on myös ilmoitettava.

18 §
Toiminnan sekä sen päästöjen ja vaikutusten tarkkailu

Toiminnanharjoittajan on järjestettävä asfalttiaseman käytön, päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailu.

Asfalttiaseman pölynerottimen kuntoa ja toimintaa on tarkkailtava päivittäin.

Kiinteän asfalttiaseman poistokaasujen hiukkaspäästöjä ja typenoksidien päästöjä on mitattava rekisteröintiä seuraavana toimintavuotena ja sen jälkeen kolmen vuoden välein aseman toimiessa normaalisti. Päästöt on mitattava aina myös asfaltinvalmistuslaitteiston vaihtumista seuraavan toimintavuoden aikana. Mittausraportissa on esitettävä mittaustulokset milligrammoina normaalikuutiometrissä kuivaa kaasua redusoituna 17 prosentin happipitoisuuteen, arvio mittaustulosten edustavuudesta sekä ilmoittajan arvio tunti- ja vuosipäästöistä.

Öljynerotuskaivo on tarkastettava vuosittain.

19 §
Melutason tarkkailu

Kiinteän asfalttiaseman toiminnasta ja toiminta-alueella tapahtuvasta liikenteestä aiheutuvat melutasot tavanomaisissa käyttötilanteissa on mitattava melulle alttiissa kohteissa kertaluonteisesti kahdentoista kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta, melutasoa lisäävästä toiminnan olennaisesta muutoksesta sekä muulloinkin, kun valvontaviranomainen sitä vaatii. Jos asfalttiasemalla murskataan asfalttia, murskaamisen melutaso on mitattava melulle alttiissa kohteissa yhdessä aseman muun toiminnan kanssa.

Jos toiminnanharjoittaja voi luotettavin mittauksin tai arviointimenetelmin osoittaa, että melutaso ei ylitä 9 §:ssä säädettyjä arvoja melulle alttiissa kohteissa alle 500 metrin etäisyydellä melua aiheuttavasta toiminnasta, ei toiminnanharjoittajan tarvitse tarkkailla melutasoa. Melutason arvioinnissa on otettava huomioon myös toiminnasta toiminta-alueella aiheutuva liikenne.

Jos toiminnan etäisyys melulle alttiista kohteista on yli 500 metriä, maasto-olosuhteet estävät riittävästi äänen etenemisen melulähteestä melulle alttiisiin kohteisiin ja voidaan perustellusti olettaa, että 9 §:ssä säädetyt arvot eivät ylity, ei toiminnanharjoittajan tarvitse erikseen osoittaa melutason alittumista melulle alttiissa kohteissa eikä tarkkailla melutasoa.

20 §
Kirjanpito ja tietojen toimittaminen

Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai, jos toimivaltainen lupaviranomainen on aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle edellistä vuotta koskeva vuosiraportti, josta käyvät ilmi tiedot toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta ja seurannasta sekä tiedot:

1) tuotannosta ja raaka-aineista, mukaan lukien tiedot vastaanotetun ja käytetyn asfalttijätteen ja lentotuhkan määristä;

2) toiminta-ajoista;

3) käytettyjen polttoaineiden laadusta ja kulutuksesta;

4) laskennallisista tai mitatuista rikkidioksidin-, typenoksidin-, hiilidioksidin ja hiukkasten vuosipäästöistä ilmaan, päästöjen laskentatavoista ja mittausmenetelmistä sekä tulosten edustavuutta koskevasta arviosta;

5) jäte- ja hulevesien sekä pohjavesialueella pohjaveden tarkkailun tuloksista;

6) öljynerotuskaivon tarkastuksista ja tyhjennyksistä;

7) huoltotoimista ja ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta tehdyistä toimista.

Lisäksi vuosiraportissa on oltava toiminnassa syntyneestä jätteestä seuraavat tiedot:

1) jätteen määrä;

2) jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja kuvaus jätelajista sekä olennaiset tiedot jätteen ominaisuuksista ja koostumuksesta;

3) vaarallisesta jätteestä jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3 mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet;

4) toimitettaessa jäte muualle käsiteltäväksi jätteen vastaanottajan ja kuljettajan nimi ja yhteystiedot sekä jätteen käsittelytapa.

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa vuosiraportissa ilmoitettavista tiedoista. Kirjanpito on säilytettävä kuuden vuoden ajan ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

21 §
Toiminnan lopettaminen

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle asfalttiaseman toiminnan lopettamisesta ja esitettävä suunnitelma mahdollisten rakenteiden poistamisesta sekä maaperän ja pohjaveden mahdollisen pilaantumisen selvittämisestä sekä suunnitelluista puhdistustoimenpiteistä.

Asfalttiaseman toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista eikä sen vaaraa. Toiminta-alue on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet, mukaan lukien vaaralliset jätteet, on toimitettava käsiteltäviksi siten kuin jätelaissa säädetään.

22 §
Ilmoitus toiminnan muutoksista

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai jos toimivaltainen lupaviranomainen on aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle asfalttiaseman toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista.

23 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annettu valtioneuvoston asetus (448/2010).

24 §
Siirtymäsäännökset

Asfalttiasemaan, jolla on tämän asetuksen voimaan tullessa ympäristölupa, sovelletaan tätä asetusta siitä alkaen, kun:

1) toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentin nojalla;

2) hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi ympäristönsuojelulain 55 §:n 2 momentin mukaisesti on tehtävä; tai

3) ympäristölupaa on tarpeen muuttaa ympäristönsuojelulain 58 §:n 1 momentin nojalla.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tätä asetusta sovelletaan sanotussa momentissa tarkoitettuihin asfalttiasemiin kuitenkin viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2018.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleva asfalttiasemaa koskeva ympäristölupa-asia, jota ei ole kuulutettu, raukeaa ja viranomainen rekisteröi toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään sekä ilmoittaa rekisteröinnistä toiminnanharjoittajalle, jollei ole kysymys ympäristönsuojelulain 30 §:n 4 momentissa tarkoitetusta toiminnasta.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleva asfalttiasemaa koskeva ympäristölupa-asia, joka on kuulutettu, käsitellään tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti ja toimintaan sovelletaan tätä asetusta 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta ajankohdasta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (32008L0098); EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.

  Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Ympäristöneuvos
Jarmo Muurman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.