841/2012

Annettu Helsingissä 17 päivänä  joulukuuta 2012

Oikeusministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään oikeusministeriön hallinnonalan virastossa toimivan julkisen notaarin suoritteiden maksullisuudesta lukuun ottamatta julkisen notaarin kaupanvahvistuksesta ja tiedoksiannosta perimiä maksuja, joista säädetään erikseen.

2 §
Maksuttomat suoritteet

Isyyslain (700/1975) 15 §:n mukaisesta tunnustamislausuman vastaanottamisesta ja 18 §:n mukaisesta kuulemisen toimittamisesta sekä hyväksymisen vastaanottamisesta ei peritä maksua.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisen notaarin suoritteista peritään seuraavat kiinteät maksut:

1) vekselin ja shekin protestointi 39 euroa;

2) tallelokeron avaaminen ja sulkeminen 78 euroa ensimmäiseltä lokerolta ja jokaiselta seuraavalta lokerolta 10 euroa;

3) ansioluettelon todistaminen  65  euroa;

4) täysivaraisuustodistus 33  euroa;

5) allekirjoituksen oikeaksi todistaminen 8 euroa kultakin allekirjoitukselta;

6) asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistaminen  4euroa sivulta;

7) elossaolotodistus 15 euroa;

8) kompetenssitodistus sisältäen asemaa ja allekirjoitusta koskevan todistuksen  11 euroa;

9) ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimusten poistamisesta tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 46/1985) tarkoitettu todistus (apostille) 12  euroa.

Kompetenssin todistamisen yhteydessä suoritettavasta tarkistuksesta peritään tarkistuksesta aiheutuneita rekisteriselvitys- ja työkustannuksia vastaava maksu. Työtunnin hinta on 60 euroa.

Muista suoritteista peritään yksittäisen suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta  kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättää julkinen notaari noudattaen, mitä mainitussa pykälässä  säädetään.

Tallelokeron avaamisesta ja sulkemisesta tai muusta toimenpiteestä aiheutuvat matkakustannukset korvataan julkiselle notaarille valtion varoista valtion matkustussäännön mukaan, jos asiassa vastaavasti peritään matkakustannukset valtiolle.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja on voimassa vuoden 2014 loppuun.

Tällä asetuksella kumotaan julkisen notaarin suoritteiden maksuista annettu oikeusministeriön asetus (1283/2005).

Suoritteesta, joka on tilattu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen säännösten mukaan.

  Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitusneuvos
Ahti Penttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.