813/2012

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen (862/1998) 2 §:n 4 momentti ja 14 §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 4 momentti asetuksessa 1155/2003 ja 14 § osaksi asetuksessa 1155/2003,

muutetaan 1 §, 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentin 1 kohta ja 8 §:n johdantokappale sekä 3, 6 ja 7 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 momentin 1 kohta ja 8 §:n 3 kohta asetuksessa 1155/2003 ja 3 §:n 1 momentti asetuksessa 1201/2004 sekä

lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1155/2003, uusi 8 kohta ja asetukseen uusi 9 a § seuraavasti:

1 §

Työttömyysvakuutusrahasto, jäljempänä rahasto, on työnantajien ja palkansaajien rahoittama Finanssivalvonnan valvonnassa oleva itsenäinen laitos, jonka tarkoituksena on työnantajien ja palkansaajien rahoitusosuuksien järjestäminen ja työttömyyskassojen tukeminen sekä muut työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) mukaiset tehtävät.

2 §

Rahaston asioita hoitaa hallitus, jossa on 12 jäsentä. Hallintoneuvosto nimittää hallituksen siten, että 8 jäsentä edustaa työnantajia ja 4 työntekijöitä. Hallituksessa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toisen työntekijöitä. Puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden edustajilla. Jos hallituksen jäsenen paikka vapautuu kesken toimikauden, hallintoneuvosto nimittää seuraajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


3 §

Valtioneuvosto nimittää rahaston hallintoneuvoston jäsenet siten, että seitsemän jäsentä nimitetään Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, kolme kunnallisen työmarkkinalaitoksen, yksi kirkon työmarkkinalaitoksen, yksi Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry:n, kolme Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n, kaksi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n ja yksi Akava ry:n asettamista ehdokkaista.


6 §

Hallintoneuvoston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

1) vahvistetaan rahaston tulo- ja menoarvio seuraavaa kalenterivuotta varten sekä päätetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n 6 momentin mukaisesta työttömyysvakuutusmaksuja koskevasta esityksestä;


8 §

Hallituksen tehtävänä on:


3) ottaa ja vapauttaa rahaston toimitusjohtaja ja muut johtajat sekä määrätä heidän tehtävänhoitonsa ehdot;


6) kantaa ja vastata rahaston puolesta;

7) päättää muista rahastolle kuuluvista tai säädetyistä tehtävistä, jotka eivät kuulu hallintoneuvoston ratkaistaviksi;

8) huolehtia, että rahastolla on sen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät.

9 a §

Rahastolla on toimitusjohtaja, joka hoitaa rahastoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että rahaston kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Mitä tässä asetuksessa säädetään toimitusjohtajasta, sovelletaan myös hänen sijaiseensa, kun tämä hoitaa tehtävää toimitusjohtajan ollessa estynyt.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.