810/2012

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2013–2015 myönnettävistä valtionavustuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää avustusta uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Tämän asetuksen nojalla ei myönnetä avustusta, jos avustuksensaajalle on myönnetty samaan tarkoitukseen avustusta muun lain tai asetuksen nojalla.

2 §
Tavoitteet

Avustuksen tavoitteena on käynnistää ja aikaistaa uusien asuntoalueiden rakentamista kasvukeskusalueille, joihin kuuluvat kunnat ovat solmineet valtion kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen. Lisäksi tavoitteena on, että avustus edistää kuntien välistä yhteistyötä, avustettavat asuntoalueet eheyttävät yhdyskuntarakennetta ja alueille rakennetaan kohtuuhintaista ja energiatehokasta asuntotuotantoa.

3 §
Avustuksen myöntämisvaltuus

Avustusta voidaan myöntää valtion talousarviossa vuosille 2013–2015 vahvistetun myöntämisvaltuuden rajoissa.

4 §
Avustuksen saajat

Avustusta voidaan myöntää seuraaville kunnille:

1) Helsingin seutu, johon kuuluvat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti;

2) Tampereen seutu, johon kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi;

3) Turun seutu, johon kuuluvat Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Paimio, Parainen, Raisio, Rusko, Sauvo, Tarvasjoki ja Turku;

4) Oulun seutu, johon kuuluvat Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä;

5 §
Avustuksen kohde

Avustusta voidaan myöntää:

1) asuntoalueella tarvittavien ja sinne johtavien katujen sekä muiden liikenneväylien rakentamiseen; ja

2) asuntoalueen ja siihen välittömästi liittyvien puistojen rakentamiseen.

6 §
Valtionapuviranomainen

Avustettavan hankkeen kustannukset hyväksyy ja avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

7 §
Avustuksen suuruus

Avustus on enintään 30 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

8 §
Myöntämisen edellytykset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on:

1) että asuntoalueelle on laadittu asemakaavaehdotus, joka on asetettu julkisesti nähtäville;

2) että hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset; sekä

3) että avustuksen saaja esittää selvityksen siitä, miten avustus nopeuttaa uuden asuntoalueen rakentamista.

Avustuksia myönnettäessä etusijalle asetetaan hankkeet, jotka nopeuttavat uusien asuntoalueiden käyttöönottoa suurimman tonttivajauksen alueilla erityisesti Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusalueella.

Avustuksen myöntämiseksi avustuksen saajan on esitettävä selvitys 2 §:ssä tarkoitetun aiesopimuksen solmimisesta sekä siitä, että tuen saaja on toteuttanut sopimusta.

9 §
Toteutusasiakirja

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja kunta, jolle avustus myönnetään, tekevät ennen avustuksen myöntämistä toteutusasiakirjan siitä, miten asuntotuotantoa kunnassa lisätään.

10 §
Avustuspäätöksen peruuttaminen

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle, jos käy ilmi, että hanketta ei voida toteuttaa suunnitellussa ajassa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi tällöin peruuttaa avustuspäätöksen osittain tai kokonaan.

11 §
Avustuksen maksaminen

Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että alueella on voimassa asemakaava.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus maksaa avustuksen hankkeen edistymisen ja avustuksen saajalle syntyneiden kustannusten ajoittumisen mukaan. Vuosittainen avustus voidaan jakaa enintään kolmeen erään, joista viimeisen osuus on oltava vähintään 20 prosenttia myönnetystä avustuksesta.

Avustuksen maksamista varten tarvittava selvitys on esitettävä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle avustuspäätöksessä asetetussa määräajassa, kuitenkin viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tätä asetusta ei sovelleta hankkeisiin, joille on myönnetty avustusta tai annettu ehdollinen ennakkopäätös avustuksen myöntämisestä uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2005–2009 ja 2010—2012 myönnettävistä valtionavustuksista annettujen asetusten (1279/2004 ja 965/2009) nojalla.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2012

Asuntoministeri
Krista Kiuru

Ylitarkastaja
Sari Broman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.