809/2012

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2012

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Ilmatieteen laitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja niiden maksuperusteista, julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista, liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista suoritteista sekä muista Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista perittävistä maksuista.

Pakollisiksi määrättyihin tai suositeltaviin ilmailun havainto- ja sääpalveluihin sovelletaan lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä annettua komission asetusta (EY) 1794/2006.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Ilmatieteen laitos perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) maanpuolustusvalmiuden ylläpitämiseksi annettavat erityispalvelut;

2) kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimukseen (SopS 11/1949) perustuvat pakollisiksi määrätyt tai suositeltavat ilmailun havainto- ja sääpalvelut, jos kyse ei ole 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta palvelusta;

3) tie-, meri- ja raideliikenteen turvallisuuden edistämiseksi viranomaisille tuotettavat erityispalvelut; sekä

4) pelastustoimintaa ja ilmansuojeluviranomaisia varten annettavat selvitykset ja

lausunnot, joista ei aiheudu ainoastaan vähäisiä kustannuksia.

3 §
Maksulliset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Ilmatieteen laitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) sää-, ilmasto- ja meripalvelusuoritteet, jotka tehdään tilauksesta tai pidetään tietopalveluna asiakkaiden saatavina;

2) tilauksesta tehtävät selvitykset, lausunnot ja tutkimukset;

3) Ilmatieteen laitoksen hallinnassa olevien tilojen käyttö;

4) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita; sekä

5) asiakkaiden tilaamat tai heidän saatavinaan pidettävät muut erityispalvelut ja suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Ilmatieteen laitos ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja on voimassa vuoden 2013 loppuun saakka.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2012

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Hallitusneuvos
Rita Linna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.