793/2012

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Laki valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion vientitakuista annetun lain (422/2001) 7 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 2 ja 3 momentti sekä 13 §:n 1 momentin 3 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 1 momentti laissa 367/2009 ja 11 §:n 2 ja 3 momentti laissa 990/2005, sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 990/2005, uusi 2 momentti, 9 §:ään uusi 2 momentti ja 13 §:n 1 momenttiin uusi 3 a kohta seuraavasti:

6 §
Erityisriskinotto

Tärkeiden elinkeinopoliittisten tai kilpailukykyyn liittyvien perusteiden nojalla vientitakuu voidaan myöntää muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin maihin silloinkin, kun vientiin tai ulkomaille suuntautuvaan investointiin liittyvä kaupallinen riski on niin suuri, että tavanomaisen riskiarvioinnin perusteella vientitakuuta ei voitaisi myöntää. Vientitakuun myöntäminen edellyttää tällöin työ- ja elinkeinoministeriön päätöstä siitä, että vientitakuun myöntämiselle on tärkeitä elinkeinopoliittisia tai kilpailukykyyn liittyviä perusteita.

7 §
Vientitakuuta myönnettäessä huomioon otettavat seikat

Vientitakuuta myönnettäessä ja vientitakuun ehtoja vahvistettaessa otetaan huomioon:

1) vientitakuita koskevat Suomea sitovat kansainväliset säännökset ja määräykset;

2) kansainväliset kilpailutekijät;

3) taattavan hankkeen ympäristövaikutukset ja muut vaikutukset osana hankkeen kokonaisarviointia;

4) taattavaan hankkeeseen liittyvät elinkeinopoliittiset näkökohdat.


9 §
Suojautumisjärjestelyt

Suojautumisjärjestelyjä tehtäessä voidaan tämän lain mukaisia sitoumuksia vaihtaa sellaisiin vastuisiin, jotka eivät liity tässä laissa tarkoitettuun vientitoimintaan.

10 §
Vastuurajat

Vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyjen yhteenlaskettu vastuu saa olla enintään 12 500 miljoonaa euroa. Edellä 6 §:ssä tarkoitettujen vientitakuiden takuuvastuu saa kuitenkin olla enintään 2 500 miljoonaa euroa ja 5 §:n 2 momentissa tarkoitettujen investointitakuiden takuuvastuu enintään 200 miljoonaa euroa.


11 §
Vientitakuun myöntäminen ja hallinnointi

Yhtiön vientitakuiden käsittelyyn ja hallinnointiin sovelletaan hallintolakia (434/2003), kielilakia (423/2003), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia (13/2003) ja saamen kielilakia (1086/2003).

Yhtiön henkilöstöön ja johtohenkilöihin sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä heidän käsitellessään tässä laissa tarkoitettuja asioita. Vahingonkorvauksesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

13 §
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista, jotka koskevat:


3) vientitakuuhankkeiden ympäristövaikutusten ja muiden vaikutusten arviointia;

3 a) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen edellytyksiä ja menettelytapoja;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

HE 68/2012
TaVM 8/2012
EV 92/2012

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.