718/2012

Annettu Helsingissä 29  päivänä  marraskuuta 2012

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen (110/2012) 16, 49, 50, 58 ja 66 § seuraavasti:

16 §
Osastojen ja erillisten yksikköjen tehtävät

Osastojen tehtävänä on:

1) käsitellä toimialaansa koskevat strategiat, muut tärkeät suunnitelmat ja toimitila-asiat;

2) käsitellä osaston sekä osaston ohjattavien virastojen talousarvio, tulostavoitteet, tilinpäätös ja tuloksellisuusarvio;

3) valmistella toimialaltaan ministeriön ja hallinnonalan toimintakertomus;

4) valmistella ohjattavia virastoja koskevat hallintosäädökset;

5) huolehtia toimialansa valtiosopimusasioista, EU-asioista ja kansainvälisestä yhteistyöstä;

6) antaa toimialaansa kuuluvat ministeriön lausunnot, jolleivät ne merkityksensä vuoksi kuulu ministerille;

7) laatia toimialalleen kuuluvat vastaukset eduskunnassa tehtyihin kirjallisiin kysymyksiin;

8) huolehtia toimialaansa kuuluvasta viestinnästä yhteistyössä ministeriön viestintäyksikön kanssa;

9) valmistella tai ratkaista osaston tavanomaiset henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat siten kuin erikseen päätetään.

Erilliset yksiköt huolehtivat vastaavasti toimialaansa kuuluvissa asioissa 1 momentin 1—8 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä.

49 §
Osastopäällikön ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Osastopäällikkö ja erillisen yksikön päällikkö ratkaisee:

1) osaston tai yksikön toimialan virastojen tulosohjausta koskevat asiat ottaen huomioon 6 §:n säännökset;

2) osaston tai yksikön toimialan jakamattomia tai yhteisiin tehtäviin osoitettavia määrärahoja koskevat asiat;

3) osaston tai yksikön toimialan palvelusopimuksia koskevat asiat, jolleivät ne kuulu apulaisosastopäällikön ratkaistaviin tai niitä ei ole siirretty viraston ratkaistaviksi;

4) osaston tai yksikön henkilöstöä koskevat asiat siten kuin jäljempänä säädetään;

5) lausunnon antamisen osaston tai yksikön toimialaan kuuluvassa asiassa, jollei asia merkityksensä vuoksi kuulu ministerille;

6) toimialaansa kuuluvassa asiassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) annetun lain perusteella oikeusministeriölle osoitetut asiakirjapyynnöt;

7) toimitilojen hankkimista ja ylläpitoa koskevat asiat sekä hankejohtajan nimeämisen toimitilahankkeisiin toimialansa virastoissa, jollei asia merkityksensä vuoksi kuulu ministerille.

50 §
Oikeushallinto-osaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Oikeushallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee:

1) osaston toimialaan kuuluvien tarkentavien virkaehtosopimusten hyväksymisen sekä virastopäälliköiden ja tuomareiden virkojen palkkausta ja virkajärjestelyjä koskevat asiat;

2) osaston vastuualueiden muodostamisen;

3) Konkurssiasiamiehen toimiston, Oikeusrekisterikeskuksen ja tuomarinvalintalautakunnan oikeusministeriön ratkaistavaksi säädetyt henkilöstöasiat noudattaen vastaavasti, mitä asioiden ratkaisemisesta 62—66 §:ssä säädetään;

4) korvausasiat osaston toimialalla, ei kuitenkaan 51 §:n 1 kohdassa tarkoitettua korvausasiaa; eikä ulosottotoimea koskevaa korvausasiaa;

5) osaston toimialan koulutussuunnitelman hyväksymisen.

58 §
Henkilöstöpäällikön ratkaisuvalta

Henkilöstöpäällikkö ratkaisee:

1) ministeriön yhteistä henkilöstön kehittämistä, työsuojelua ja työhyvinvointia koskevat asiat;

2) työterveyshuoltoa koskevat asiat;

3) muut kuin 16 §:n 9 kohdassa tarkoitetut henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat;

4) siviilipalvelusopimuksia koskevat asiat;

5) sairausvakuutuslaista (1224/2004) ministeriölle aiheutuvia henkilöstöhallinnon tehtäviä koskevat asiat.

66 §
Palkkaukset ja muut henkilöstöasiat

Kansliapäällikkö ratkaisee:

1) virkojen vaativuustasojen muutokset;

2) henkilökohtaiset palkanosat ja henkilökohtaiset palkanlisät hallintoyksikön esityksestä;

3) hallintoyksikön esittelystä asiat, jotka koskevat valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitettuja sopimuksia palvelussuhteen ehdoista, jollei asian ratkaiseminen kuulu valtioneuvoston yleisistunnolle;

4) hallinnonalan virastojen väliset virkojen siirrot;

5) ministeriön ja eräiden virastojen virkojen virantoimituspaikat;

6) ministeriön henkilöstön sijoittamisen osastoihin ja osastoista erillisiin yksiköihin;

7) hallintoyksikön esittelystä virkamiesten sivutoimia koskevat asiat;

8) viran perustamista, lakkauttamista ja muuttamista koskevat asiat valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa mainituissa virastoissa, jollei muualla toisin säädetä.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä joulukuuta 2012.

  Helsingissä  29  päivänä marraskuuta 2012

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Kansliapäällikkö
Tiina Astola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.